Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

SQL Tutorial - Bài 1: SELECT

Các nội dung sẽ đề cập trong 

 • Thiết lập môi trường
 • Ký tự đại diện "*"
 • Cột (column)
 • Bí danh cột
 • Bí danh bảng
 • Hàm
 • Biểu thức
 • Truy vấn vô hướng


Thiết lập

Bạn có thể thực hiện tất cả các truy vấn trực tuyến miễn phí bằng SQL Fiddle .
Các ví dụ trong bài viết này yêu cầu phải có các bảng sau đây.
-DROP TABLE employees PURGE;
--DROP TABLE departments PURGE;

CREATE TABLE departments (
 department_id  NUMBER(2) CONSTRAINT departments_pk PRIMARY KEY,
 department_name VARCHAR2(14),
 location    VARCHAR2(13)
);

INSERT INTO departments VALUES (10,'ACCOUNTING','NEW YORK');
INSERT INTO departments VALUES (20,'RESEARCH','DALLAS');
INSERT INTO departments VALUES (30,'SALES','CHICAGO');
INSERT INTO departments VALUES (40,'OPERATIONS','BOSTON');
COMMIT;


CREATE TABLE employees (
 employee_id  NUMBER(4) CONSTRAINT employees_pk PRIMARY KEY,
 employee_name VARCHAR2(10),
 job      VARCHAR2(9),
 manager_id  NUMBER(4),
 hiredate   DATE,
 salary    NUMBER(7,2),
 commission  NUMBER(7,2),
 department_id NUMBER(2) CONSTRAINT emp_department_id_fk REFERENCES departments(department_id)
);

INSERT INTO employees VALUES (7369,'SMITH','CLERK',7902,to_date('17-12-1980','dd-mm-yyyy'),800,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7499,'ALLEN','SALESMAN',7698,to_date('20-2-1981','dd-mm-yyyy'),1600,300,30);
INSERT INTO employees VALUES (7521,'WARD','SALESMAN',7698,to_date('22-2-1981','dd-mm-yyyy'),1250,500,30);
INSERT INTO employees VALUES (7566,'JONES','MANAGER',7839,to_date('2-4-1981','dd-mm-yyyy'),2975,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7654,'MARTIN','SALESMAN',7698,to_date('28-9-1981','dd-mm-yyyy'),1250,1400,30);
INSERT INTO employees VALUES (7698,'BLAKE','MANAGER',7839,to_date('1-5-1981','dd-mm-yyyy'),2850,NULL,30);
INSERT INTO employees VALUES (7782,'CLARK','MANAGER',7839,to_date('9-6-1981','dd-mm-yyyy'),2450,NULL,10);
INSERT INTO employees VALUES (7788,'SCOTT','ANALYST',7566,to_date('13-JUL-87','dd-mm-rr')-85,3000,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7839,'KING','PRESIDENT',NULL,to_date('17-11-1981','dd-mm-yyyy'),5000,NULL,10);
INSERT INTO employees VALUES (7844,'TURNER','SALESMAN',7698,to_date('8-9-1981','dd-mm-yyyy'),1500,0,30);
INSERT INTO employees VALUES (7876,'ADAMS','CLERK',7788,to_date('13-JUL-87', 'dd-mm-rr')-51,1100,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7900,'JAMES','CLERK',7698,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),950,NULL,30);
INSERT INTO employees VALUES (7902,'FORD','ANALYST',7566,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),3000,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7934,'MILLER','CLERK',7782,to_date('23-1-1982','dd-mm-yyyy'),1300,NULL,10);
COMMIT;
Các bảng này là một biến thể của các bảng EMP và DEPT từ lược đồ SCOTT khi cài đặt sample của Oracle. Bạn sẽ thấy rất nhiều ví dụ của Oracle trên internet bằng cách sử dụng các bảng từ lược đồ SCOTT. Bạn có thể tìm thấy các định nghĩa bảng gốc trong tập lệnh "$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlsampl.sql".

Ký tự đại diện (Wildcard ) "*"

SELECT *
FROM  employees
ORDER BY employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N JOB    MANAGER_ID HIREDATE         SALARY COMMISSION DEPARTMENT_ID
----------- ---------- --------- ---------- -------------------- ---------- ---------- -------------
    7369 SMITH   CLERK      7902 17-DEC-1980 00:00:00    800            20
    7499 ALLEN   SALESMAN    7698 20-FEB-1981 00:00:00    1600    300      30
    7521 WARD    SALESMAN    7698 22-FEB-1981 00:00:00    1250    500      30
    7566 JONES   MANAGER     7839 02-APR-1981 00:00:00    2975            20
    7654 MARTIN   SALESMAN    7698 28-SEP-1981 00:00:00    1250    1400      30
    7698 BLAKE   MANAGER     7839 01-MAY-1981 00:00:00    2850            30
    7782 CLARK   MANAGER     7839 09-JUN-1981 00:00:00    2450            10
    7788 SCOTT   ANALYST     7566 19-APR-1987 00:00:00    3000            20
    7839 KING    PRESIDENT      17-NOV-1981 00:00:00    5000            10
    7844 TURNER   SALESMAN    7698 08-SEP-1981 00:00:00    1500     0      30
    7876 ADAMS   CLERK      7788 23-MAY-1987 00:00:00    1100            20
    7900 JAMES   CLERK      7698 03-DEC-1981 00:00:00    950            30
    7902 FORD    ANALYST     7566 03-DEC-1981 00:00:00    3000            20
    7934 MILLER   CLERK      7782 23-JAN-1982 00:00:00    1300            10

14 rows selected.

SQL>
Bạn có thể thấy từ ví dụ trên, khi chúng tôi thực hiện câu lệnh, tất cả dữ liệu từ tất cả các cột được hiển thị.
Ký tự đại diện cũng có thể được sử dụng cho nhiều bảng trong SELECTTrong ví dụ sau, chúng tôi có hai bảng (EMPLOYEES and DEPARTMENTS) được nối (join) với nhau. Chúng tôi đã cung cấp cho họ cả bí danh bảng (e và d) và sử dụng các bí danh đó trong SELECTd. Khi truy vấn được thực thi, chúng tôi nhận được tất cả các cột từ cả hai bảng.
SELECT e.*, d.*
FROM  employees e
    JOIN departments d ON d.department_id = e.department_id
ORDER BY e.employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N JOB    MANAGER_ID HIREDATE         SALARY COMMISSION DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM LOCATION
----------- ---------- --------- ---------- -------------------- ---------- ---------- ------------- ------------- -------------- -------------
    7369 SMITH   CLERK      7902 17-DEC-1980 00:00:00    800            20      20 RESEARCH    DALLAS
    7499 ALLEN   SALESMAN    7698 20-FEB-1981 00:00:00    1600    300      30      30 SALES     CHICAGO
    7521 WARD    SALESMAN    7698 22-FEB-1981 00:00:00    1250    500      30      30 SALES     CHICAGO
    7566 JONES   MANAGER     7839 02-APR-1981 00:00:00    2975            20      20 RESEARCH    DALLAS
    7654 MARTIN   SALESMAN    7698 28-SEP-1981 00:00:00    1250    1400      30      30 SALES     CHICAGO
    7698 BLAKE   MANAGER     7839 01-MAY-1981 00:00:00    2850            30      30 SALES     CHICAGO
    7782 CLARK   MANAGER     7839 09-JUN-1981 00:00:00    2450            10      10 ACCOUNTING   NEW YORK
    7788 SCOTT   ANALYST     7566 19-APR-1987 00:00:00    3000            20      20 RESEARCH    DALLAS
    7839 KING    PRESIDENT      17-NOV-1981 00:00:00    5000            10      10 ACCOUNTING   NEW YORK
    7844 TURNER   SALESMAN    7698 08-SEP-1981 00:00:00    1500     0      30      30 SALES     CHICAGO
    7876 ADAMS   CLERK      7788 23-MAY-1987 00:00:00    1100            20      20 RESEARCH    DALLAS
    7900 JAMES   CLERK      7698 03-DEC-1981 00:00:00    950            30      30 SALES     CHICAGO
    7902 FORD    ANALYST     7566 03-DEC-1981 00:00:00    3000            20      20 RESEARCH    DALLAS
    7934 MILLER   CLERK      7782 23-JAN-1982 00:00:00    1300            10      10 ACCOUNTING   NEW YORK

14 rows selected.

SQL>

Cột (Columns)

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ tránh các ký tự đại diện và chỉ định các cột theo tên. Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ lấy ra hai cột (EMPLOYEE_ID và EMPLOYEE_NAME) từ bảng. Khi chúng tôi thực hiện truy vấn, chúng tôi chỉ có thể thấy hai cột đó được trả về.
SELECT employee_id, employee_name
FROM  employees
ORDER BY employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N
----------- ----------
    7369 SMITH
    7499 ALLEN
    7521 WARD
    7566 JONES
    7654 MARTIN
    7698 BLAKE
    7782 CLARK
    7788 SCOTT
    7839 KING
    7844 TURNER
    7876 ADAMS
    7900 JAMES
    7902 FORD
    7934 MILLER

14 rows selected.

SQL>

Bí danh cột (alias)

Chúng ta có thể thay đổi tên của các cột được trả về trong tập kết quả bằng cách sử dụng các bí danh cột. Trong ví dụ sau, chúng tôi có hai loại khác nhau. Bí danh đầu tiên không phân biệt chữ hoa chữ thường, nhưng chữ cái thứ hai, sử dụng dấu ngoặc kép, buộc trường hợp của tên cột. Bạn có thể thấy tên cột đã thay đổi trong đầu ra bên dưới.
SELECT employee_id AS employee_no, employee_name AS "Name"
FROM  employees
ORDER BY employee_id;

EMPLOYEE_NO Name
----------- ----------
    7369 SMITH
    7499 ALLEN
    7521 WARD
    7566 JONES
    7654 MARTIN
    7698 BLAKE
    7782 CLARK
    7788 SCOTT
    7839 KING
    7844 TURNER
    7876 ADAMS
    7900 JAMES
    7902 FORD
    7934 MILLER

14 rows selected.

SQL>

Bí danh bảng

Các bí danh bảng làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để xem các cột đã đến từ đâu. Trong ví dụ sau, chúng tôi đã sử dụng "e" làm bí danh cho bảng NHÂN VIÊN và "d" làm bí danh cho bảng SỞ HỮU. Các bí danh bảng cũng ngăn chặn các tham chiếu mơ hồ đến các cột. Cả hai bảng EMPLOYEES  và DEPARTMENTS  đều có một cột có tên là DEPARTMENT_ID. Sử dụng bí danh cho thấy chính xác bảng mà chúng ta mong đợi nó đến từ đâu.
SELECT e.employee_id,
    e.employee_name,
    d.department_id,
    d.department_name
FROM  employees e
    JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
ORDER BY e.employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
----------- ---------- ------------- --------------
    7369 SMITH         20 RESEARCH
    7499 ALLEN         30 SALES
    7521 WARD         30 SALES
    7566 JONES         20 RESEARCH
    7654 MARTIN        30 SALES
    7698 BLAKE         30 SALES
    7782 CLARK         10 ACCOUNTING
    7788 SCOTT         20 RESEARCH
    7839 KING         10 ACCOUNTING
    7844 TURNER        30 SALES
    7876 ADAMS         20 RESEARCH
    7900 JAMES         30 SALES
    7902 FORD         20 RESEARCH
    7934 MILLER        10 ACCOUNTING

14 rows selected.

SQL>
Chúng ta có thể thấy từ đầu ra ở trên, bí danh bảng không được bao gồm trong tên cột. Nếu bạn cần bất kỳ dấu hiệu nào của bảng nơi cột xuất phát, bạn nên sử dụng bí danh cột.
Một số người thích đủ điều kiện tất cả các cột bằng cách sử dụng tên bảng và tên cột cùng nhau. Điều đó ổn đối với tên bảng nhỏ, nhưng tôi nghĩ nó không ổn đối với tên bảng lớn.
SELECT employees.employee_id,
    employees.employee_name,
    departments.department_id,
    departments.department_name
FROM  employees
    JOIN departments ON employees.department_id = departments.department_id
ORDER BY employees.employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM
----------- ---------- ------------- --------------
    7369 SMITH         20 RESEARCH
    7499 ALLEN         30 SALES
    7521 WARD         30 SALES
    7566 JONES         20 RESEARCH
    7654 MARTIN        30 SALES
    7698 BLAKE         30 SALES
    7782 CLARK         10 ACCOUNTING
    7788 SCOTT         20 RESEARCH
    7839 KING         10 ACCOUNTING
    7844 TURNER        30 SALES
    7876 ADAMS         20 RESEARCH
    7900 JAMES         30 SALES
    7902 FORD         20 RESEARCH
    7934 MILLER        10 ACCOUNTING

14 rows selected.

SQL>
Giống như các bí danh bảng, tên bảng không được bao gồm trong tên cột được trả về.

Hàm

Các SELECT cũng có thể bao gồm các cuộc gọi chức năng. Chúng có thể là các hàm dựng sẵn hoặc các hàm PL / SQL mà bạn tự mã hóa. Trong ví dụ sau, chúng tôi đã sử dụng hàm  UPPER để chuyển đổi một chuỗi ký tự chứa văn bản chữ thường thành văn bản chữ hoa.
SELECT UPPER('lowercase text') AS text
FROM  dual;

TEXT
--------------
LOWERCASE TEXT

1 row selected.

SQL>
Oracle chứa nhiều hàm dựng sẵn để xử lý chuỗi, số và ngày, v.v ... Mọi thảo luận về chúng đều nằm ngoài phạm vi của bài viết này.

Biểu thức

Các SELECT có thể bao gồm một loạt các biểu thức, trong đó có các hoạt động toán học.
SELECT 1+2 AS addition
FROM  dual;

 ADDITION
----------
     3

1 row selected.

SQL>

Truy vấn vô hướng

Có thể nguồn dữ liệu cho một cột bằng cách sử dụng truy vấn con vô hướng. Truy vấn con vô hướng là một truy vấn trả về một hàng của một cột hoặc đối tượng. Ví dụ dưới đây sử dụng truy vấn con vô hướng để trả về số lượng nhân viên cho mỗi bộ phận.
SELECT d.department_id, d.department_name,
    (SELECT COUNT(*) FROM employees e WHERE e.department_id = d.department_id) AS emp_count
FROM  departments d
ORDER BY d.department_id;

DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM EMP_COUNT
------------- -------------- ----------
      10 ACCOUNTING       3
      20 RESEARCH        5
      30 SALES          6
      40 OPERATIONS       0

4 rows selected.

SQL>
Có thể sử dụng phép join:
SELECT d.department_id, d.department_name, COUNT(e.employee_id) AS emp_count
FROM  departments d
    LEFT OUTER JOIN employees e ON d.department_id = e.department_id
GROUP BY d.department_id, d.department_name
ORDER BY d.department_id;

DEPARTMENT_ID DEPARTMENT_NAM EMP_COUNT
------------- -------------- ----------
      10 ACCOUNTING       3
      20 RESEARCH        5
      30 SALES          6
      40 OPERATIONS       0

4 rows selected.

SQL>

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
SQL Tutorial  - Bài 1: SELECT, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master