Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Khuyến cáo thiết lập các tham số khi cài đặt Oracle Database

Mục đích:
 • Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị CSDL
 • Đảm bảo tính thông nhất trong toàn bộ hệ thống CSDL
 • Đảm bảo an toàn, giám sát CSDL khi đưa vào khai thác
 • Đảm bảo hiệu năng hoạt động của CSDL
Sau đây là một số yêu cầu và hướng dẫn thiết lập các thành phần cho một CSDL oracle hoạt động:
1.Thiết lập vùng swap cho máy chủ database
Yêu cầu
Cách kiểm tra/thiết lập

Với máy chủ có RAM t 1-2GB:

Đặt dung lượng swap bằng 1.5 ln RAM

Với máy chủ có RAM t 2-16GB:

Đặt dung lượng swap bằng  RAM

Với máy chủ có RAM>16GB:

Đặt dung lượng swap =16GB

Tuỳ vào từng loại hệ điều hành, kiểm tra qua lệnh OS để kiểm tra RAM, SWAP
Linux: swapon –s
Solaris: swap -s
 2.Thiết lập cấu hình cho CSDL
Redo khai báo ít nhất 3 redo log group mỗi instance DB, mỗi group ít nhất 2 member trên 2 vùng khác nhau, đảm bảo mirror cho nhau
------------------------------------------------------------
DB chạy ở chế độ archive log mode

Kiểm tra:

SELECT   thread#, group#, members

    FROM v$log

ORDER BY thread#, group#;

Thiết lập:

alter database add logfile group n ('/.../redon_a.log','/.../redon_b.log') size ...M;

----------------------------------------------------------
Kiểm tra:
archive log list;
Thiết lập:
Startup mount;
alter database archivelog;

Vi filesytem (optional): UNDO, TEMP, Tablespace ứng dụng có các data file nằm dàn trải trên ít nhất 2 mount point khác nhau.

Vi ASM thì không cn        

Kiểm tra:
SELECT file_name  FROM dba_data_files
 WHERE tablespace_name LIKE 'UNDO%';

SELECT file_name  FROM dba_temp_files;
Thiết lập:
alter tablespace UNDOTBS add datafile '/.../undon.dbf' size ...M;
 alter tablespace TEMP add tempfile '/.../temp0n.dbf' size ...M;

SGA khai báo phù hợp, tổng SGA + PGA tương đương  80%-95% dung lượng RAM vật lý (đm bo OS 5-10GB)

 • Đối với oracle 11g, thống nhất sử dụng các tham số sga_max_size và sga_target như oracle 10g
 • Tham số pga_aggregate_target đặt tương đương 10-20% tổng SGA+PGA nói trên
Kiểm tra:
Sqlplus "/as sysdba"
show parameter sga_;
show parameter pga_;
show parameter memory;

Đảm bảo các tham smemory_max_target=0 và memory_target=0

Thiết lập:
Alter system set <param>=...G scope=spfile sid='*';
DB_FILES khai báo từ 1000 - 3000, DB Core có th đt 10000
Kiểm tra:
Sqlplus "/as sysdba"
show parameter db_files;

Thiết lập:
Alter system set db_files=2000 scope=spfile sid='*';
Đặt tham  số resource_limit = true để các chính sách user profile đặt trong DB có hiệu lực
Kiểm tra:
Sqlplus "/as sysdba"
show parameter resource_limit ;

Thiết lập:
Alter system set resource_limit=true scope=spfile sid='*';
Đặt các tham số sessions, proceses (500-3000) phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của từng DB
Kiểm tra:
Sqlplus "/as sysdba"
show parameter session;

Thiết lập:
Alter system set sessions=<n> scope=spfile sid='*';

Database chạy chế độ Dedacated

Tt nhiên có th đt chế đ share Shared (shared_server từ 50 – 400), các ứng dụng kết nối vào chạy theo chế độ Shared


Kiểm tra:
Sqlplus "/as sysdba"
show parameter shared_server;

Thiết lập:
Alter system set shared_server=<n> scope=spfile sid='*';

Đối với DB sử dụng ASM khuyến cáo high redundancy disk group (3 way mirroring) hoc external disk group

 • Có ít nhất 2 disk group khác nhau:

+ DATA (FC, cha d liu, spfile, control file, online redo log files, standby redo log files, broker metadata files, change tracking, nếu high redundancy thì có th cha OCR, Voting)

+ RECO (vùng fast recovery area chứa fiel phc v recovery như bn copy ca control file  và 1 member ca online redo log group, archived redo log files, RMAN backups, flashback log files)

 • Mỗi Diskgroup có ít nhất 4 LUN (trừ archivelog, redo log)
 • S dng Oracle Managed Files đ t đng to tên vi tham s khi to:

DB_CREATE_FILE_DEST=+DATA DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_1=+RECO

Kiểm tra:
Sqlplus "/as sysdba"
select name from v$asm_diskgroup;

Thiết lập:

 • To diskgroup high redundancy:

CREATE DISKGROUP data HIGH REDUNDANCY

FAILGROUP controller1 DISK '/devices/c1data01' NAME c1data01,\ '/devices/c1data02' NAME c1data02     FAILGROUP controller2 DISK '/devices/c2data01' NAME c2data01, '/devices/c2data02' NAME c2data02

FAILGROUP controller3 DISK '/devices/c3data01' NAME c3data01, '/devices/c3data02' NAME c3data02 ATTRIBUTE 'au_size'='4M', 'compatible.asm' = '11.2', 'compatible.rdbms'= '11.2', 'compatible.advm' = '11.2';

 • Tạo thêm các diskgroup nếu chưa thoả mãn yêu cầu;
CREATE DISKGROUP <name> External redundancy DISK '<device_name';
@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master