Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

SQL Tutorial - Bài 2: Mệnh đề FROM

Nội dung:
 • Thiết lập môi trường
 • Các bảng
 • View inline
 • Mệnh đề WITH
 • View


Thiết lập môi trường

Bạn có thể thực hiện tất cả các truy vấn trực tuyến miễn phí bằng SQL Fiddle .
Các ví dụ trong bài viết này yêu cầu phải có các bảng sau đây.
--DROP TABLE employees PURGE;
--DROP TABLE departments PURGE;

CREATE TABLE departments (
 department_id  NUMBER(2) CONSTRAINT departments_pk PRIMARY KEY,
 department_name VARCHAR2(14),
 location    VARCHAR2(13)
);

INSERT INTO departments VALUES (10,'ACCOUNTING','NEW YORK');
INSERT INTO departments VALUES (20,'RESEARCH','DALLAS');
INSERT INTO departments VALUES (30,'SALES','CHICAGO');
INSERT INTO departments VALUES (40,'OPERATIONS','BOSTON');
COMMIT;


CREATE TABLE employees (
 employee_id  NUMBER(4) CONSTRAINT employees_pk PRIMARY KEY,
 employee_name VARCHAR2(10),
 job      VARCHAR2(9),
 manager_id  NUMBER(4),
 hiredate   DATE,
 salary    NUMBER(7,2),
 commission  NUMBER(7,2),
 department_id NUMBER(2) CONSTRAINT emp_department_id_fk REFERENCES departments(department_id)
);

INSERT INTO employees VALUES (7369,'SMITH','CLERK',7902,to_date('17-12-1980','dd-mm-yyyy'),800,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7499,'ALLEN','SALESMAN',7698,to_date('20-2-1981','dd-mm-yyyy'),1600,300,30);
INSERT INTO employees VALUES (7521,'WARD','SALESMAN',7698,to_date('22-2-1981','dd-mm-yyyy'),1250,500,30);
INSERT INTO employees VALUES (7566,'JONES','MANAGER',7839,to_date('2-4-1981','dd-mm-yyyy'),2975,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7654,'MARTIN','SALESMAN',7698,to_date('28-9-1981','dd-mm-yyyy'),1250,1400,30);
INSERT INTO employees VALUES (7698,'BLAKE','MANAGER',7839,to_date('1-5-1981','dd-mm-yyyy'),2850,NULL,30);
INSERT INTO employees VALUES (7782,'CLARK','MANAGER',7839,to_date('9-6-1981','dd-mm-yyyy'),2450,NULL,10);
INSERT INTO employees VALUES (7788,'SCOTT','ANALYST',7566,to_date('13-JUL-87','dd-mm-rr')-85,3000,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7839,'KING','PRESIDENT',NULL,to_date('17-11-1981','dd-mm-yyyy'),5000,NULL,10);
INSERT INTO employees VALUES (7844,'TURNER','SALESMAN',7698,to_date('8-9-1981','dd-mm-yyyy'),1500,0,30);
INSERT INTO employees VALUES (7876,'ADAMS','CLERK',7788,to_date('13-JUL-87', 'dd-mm-rr')-51,1100,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7900,'JAMES','CLERK',7698,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),950,NULL,30);
INSERT INTO employees VALUES (7902,'FORD','ANALYST',7566,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),3000,NULL,20);
INSERT INTO employees VALUES (7934,'MILLER','CLERK',7782,to_date('23-1-1982','dd-mm-yyyy'),1300,NULL,10);
COMMIT;
Các bảng này là một biến thể của các bảng EMP và DEPT từ lược đồ SCOTT. Bạn sẽ thấy rất nhiều ví dụ của Oracle trên internet bằng cách sử dụng các bảng từ lược đồ SCOTT. Bạn có thể tìm thấy các định nghĩa bảng gốc trong tập lệnh "$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlsampl.sql".

Bảng

Thông thường mệnh đề FROM liệt kê các bảng và điều kiện nối được sử dụng trong truy vấn. Hình thức đơn giản nhất của nó là khi chỉ có một bảng duy nhất được truy cập, như hiển thị bên dưới. Trong ví dụ này, tôi đã yêu cầu dữ liệu từ tất cả các cột từ bảng EMPLOYEES  và chúng tôi đã yêu cầu dữ liệu được sắp xếp theo cột EMPLOYEE_ID. Vì tất cả dữ liệu đến từ một bảng duy nhất, chúng tôi chỉ có một bảng được tham chiếu trong mệnh đề FROM.
SELECT *
FROM  employees
ORDER BY employee_id;

EMPLOYEE_ID EMPLOYEE_N JOB    MANAGER_ID HIREDATE         SALARY COMMISSION DEPARTMENT_ID
----------- ---------- --------- ---------- -------------------- ---------- ---------- -------------
    7369 SMITH   CLERK      7902 17-DEC-1980 00:00:00    800            20
    7499 ALLEN   SALESMAN    7698 20-FEB-1981 00:00:00    1600    300      30
    7521 WARD    SALESMAN    7698 22-FEB-1981 00:00:00    1250    500      30
    7566 JONES   MANAGER     7839 02-APR-1981 00:00:00    2975            20
    7654 MARTIN   SALESMAN    7698 28-SEP-1981 00:00:00    1250    1400      30
    7698 BLAKE   MANAGER     7839 01-MAY-1981 00:00:00    2850            30
    7782 CLARK   MANAGER     7839 09-JUN-1981 00:00:00    2450            10
    7788 SCOTT   ANALYST     7566 19-APR-1987 00:00:00    3000            20
    7839 KING    PRESIDENT      17-NOV-1981 00:00:00    5000            10
    7844 TURNER   SALESMAN    7698 08-SEP-1981 00:00:00    1500     0      30
    7876 ADAMS   CLERK      7788 23-MAY-1987 00:00:00    1100            20
    7900 JAMES   CLERK      7698 03-DEC-1981 00:00:00    950            30
    7902 FORD    ANALYST     7566 03-DEC-1981 00:00:00    3000            20
    7934 MILLER   CLERK      7782 23-JAN-1982 00:00:00    1300            10

14 rows selected.

SQL>
Đầu ra ở trên hiển thị tất cả dữ liệu từ tất cả các cột trong bảng EMPLOYEES , như mong đợi.
Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần nguồn dữ liệu từ nhiều bảng cùng một lúc. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng tham gia. Trong ví dụ sau, chúng tôi đang sử dụng phép nối kiểu ANSI giữa các bảng EMPLOYEES và DEPARTMENTS . Việc nối (join) hoặc khớp được thực hiện bằng cột DEPARTMENT_ID trong mỗi bảng. Khi chúng ta thực hiện phép nối kiểu ANSI, tất cả các bảng và điều kiện nối của chúng được liệt kê trong mệnh đề FROM. Khi chúng tôi thực hiện truy vấn sau, chúng tôi sẽ thấy mỗi tên nhân viên (EMPPLOYEE.EMPLOYEE_NAME) và tên bộ phận của họ (DEPARTMENT.DEPARTMENT_NAME).
SELECT e.employee_name, d.department_name
FROM  employees e
    JOIN departments d ON d.department_id = e.department_id
ORDER BY e.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_NAM
---------- --------------
ADAMS   RESEARCH
ALLEN   SALES
BLAKE   SALES
CLARK   ACCOUNTING
FORD    RESEARCH
JAMES   SALES
JONES   RESEARCH
KING    ACCOUNTING
MARTIN   SALES
MILLER   ACCOUNTING
SCOTT   RESEARCH
SMITH   RESEARCH
TURNER   SALES
WARD    SALES

14 rows selected.

SQL>
Nhiều nhà phát triển Oracle thích sử dụng cú pháp không phải ANSI để tham gia. Các bảng được tham chiếu như một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy trong mệnh đề FROM và các điều kiện nối là các vị từ trong mệnh đề WHERECâu lệnh sau tương đương về chức năng với câu lệnh trước.
SELECT e.employee_name, d.department_name
FROM  employees e, departments d
WHERE d.department_id = e.department_id
ORDER BY e.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_NAM
---------- --------------
ADAMS   RESEARCH
ALLEN   SALES
BLAKE   SALES
CLARK   ACCOUNTING
FORD    RESEARCH
JAMES   SALES
JONES   RESEARCH
KING    ACCOUNTING
MARTIN   SALES
MILLER   ACCOUNTING
SCOTT   RESEARCH
SMITH   RESEARCH
TURNER   SALES
WARD    SALES

14 rows selected.

SQL>
Có một số biến thể của các phép nối, được mô tả ở đây.

Views nội tuyến (inline view)

Bạn sẽ thường thấy các truy vấn con trong mệnh đề FROMChúng được gọi là inline views. Sau khi được xác định và đưa ra một bí danh, chúng có thể được nối và tham chiếu như một bảng thông thường. Câu lệnh sau đây có chức năng tương đương với hai ví dụ trước, nhưng phép nối đã được chuyển sang dạng inline view.
SELECT ed.employee_name, ed.department_name
FROM  (SELECT e.employee_name, d.department_name
    FROM  employees e, departments d
    WHERE d.department_id = e.department_id) ed
ORDER BY ed.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_NAM
---------- --------------
ADAMS   RESEARCH
ALLEN   SALES
BLAKE   SALES
CLARK   ACCOUNTING
FORD    RESEARCH
JAMES   SALES
JONES   RESEARCH
KING    ACCOUNTING
MARTIN   SALES
MILLER   ACCOUNTING
SCOTT   RESEARCH
SMITH   RESEARCH
TURNER   SALES
WARD    SALES

14 rows selected.

SQL>

Mệnh đề WITH 

Một thay thế cho một inline view là để di chuyển truy vấn con ra mệnh đề WITHSau đó chúng ta có thể tham chiếu truy vấn có tên này trong mệnh đề FROM của câu lệnh SELECT chính Điều này có thể được sử dụng để làm cho một mệnh đề FROM rất phức tạp trông đơn giản hơn nhiều.
WITH emp_dept_join AS (
 SELECT e.employee_name, d.department_name
 FROM  employees e, departments d
 WHERE d.department_id = e.department_id
)
SELECT ed.employee_name, ed.department_name
FROM  emp_dept_join ed
ORDER BY ed.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_NAM
---------- --------------
ADAMS   RESEARCH
ALLEN   SALES
BLAKE   SALES
CLARK   ACCOUNTING
FORD    RESEARCH
JAMES   SALES
JONES   RESEARCH
KING    ACCOUNTING
MARTIN   SALES
MILLER   ACCOUNTING
SCOTT   RESEARCH
SMITH   RESEARCH
TURNER   SALES
WARD    SALES

14 rows selected.

SQL>
Mệnh đề WITH được thảo luận chi tiết hơn ở đây .

Views

Một cách khác là tạo ra một khung nhìn (view) thông thường dựa trên truy vấn con.
CREATE OR REPLACE VIEW emp_dept_join_v AS
 SELECT e.employee_name, d.department_name
 FROM  employees e, departments d
 WHERE d.department_id = e.department_id;
View ẩn một số cột quan trọng hoặc 1 số điều kiện. 
SELECT ed.employee_name, ed.department_name
FROM  emp_dept_join_v ed
ORDER BY ed.employee_name;

EMPLOYEE_N DEPARTMENT_NAM
---------- --------------
ADAMS   RESEARCH
ALLEN   SALES
BLAKE   SALES
CLARK   ACCOUNTING
FORD    RESEARCH
JAMES   SALES
JONES   RESEARCH
KING    ACCOUNTING
MARTIN   SALES
MILLER   ACCOUNTING
SCOTT   RESEARCH
SMITH   RESEARCH
TURNER   SALES
WARD    SALES

14 rows selected.

SQL>

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
SQL Tutorial  - Bài 2: Mệnh đề FROM, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master