Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Thêm Log Groups trong Oracle DataGuard

Khi thêm Redo logs vào cơ sở dữ liệu có DataGuard được liên kết với nó, các log files phải được thêm vào đích theo cách thủ công. Dưới đây là các bước về cách thêm chúng vào cả cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sở dữ liệu DataGuard.

Thêm Log Groups vào Oracle DataGuard Database

Check logfile ở nguồn:
select * from V$log;
select * from v$logfile;Add log file ở nguồn:
ALTER DATABASE ADD LOGFILE thread 1 GROUP 5 size 2g;
ALTER DATABASE ADD LOGFILE thread 1 GROUP 6 size 2g;
ALTER DATABASE ADD LOGFILE thread 1 GROUP 7 size 2g;
ALTER DATABASE ADD LOGFILE thread 1 GROUP 8 size 2g;


Check logfile ở đích:
select * from v$standby_log;

Sau đó, tắt quá trình đồng bộ trên đích và thêm log group mới:
Alter database recover managed standby database cancel;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 9 SIZE 2G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 10 SIZE 2G;

Bật lại chế độ Redo Apply trên đích: 
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE disconnect;

Kiểm tra lại tiến trình đồng bộ:
select thread#, sequence#, applied, registrar
from v$archived_log
order by 2;

select archived_thread#, archived_seq#, applied_thread#, applied_seq#
from v$archive_dest_status;

select process, sequence#, status
from v$managed_standby
order by 2 desc;
@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master