12c - UPGRADE/MIGRATION (CHUYỂN DỮ LIỆU SANG DB MỚI)

Nâng cấp thủ công (Manual Upgrade) cơ sở dữ liệu Oracle từ 11.2.0.4 lên 12.2.0.1/19c

Nâng cấp DataGuard Standby DB lên 19c

Nâng cấp từ Oracle Database12c lên 19c sử dụng Oracle Goldengate với Zero Downtime

MIGRATION BẰNG UNPLUG/PLUG

Di chuyển PDB sang CDB khác bằng kỹ thuật plug/unplug trong Oracle Database 12c, 19c

MIGRITION DÙNG DATAPUMP

[VVIP5] Chuyển đổi dữ liệu DB DBAVIET sang DB mới bằng GoldenGate

Migrate và Upgrade Oracle 11gR2 Windows/Linux Database tới Oracle 12cR2/19c Linux Database sử dụng Oracle Datapump

Chuyển Schema từ Oracle Database 11G sang 12c/19c PDB

Chuyển đổi Non-Container Database (CDB) sang Pluggable Database (PDB) trong Oracle Database 12c Release 1 (12.1),19c

Các lệnh hay sử dụng khi chuyển dữ liệu sử dụng DataPump (expdp, impdp) trong Oracle DatabaseSử dụng EXPDP để EXPORT dữ liệu từ PHYSICAL STANDBY DATABASE

Kill, cancel, resume hoặc restart datapump expdp và impdp jobs (ORA-31626, ORA-31633, ORA-06512, ORA-00955)

Mệnh đề Query trong Oracle Datapump Expdp

Chuyển 1 schema sử dụng datapump và dbms_file_transfer trong Oracle DatabaseChuyển dữ liệu sử dụng exprort, import cũ trong Oracle Database

MIGRATION DÙNG DATAGUARD

Quy trình thực hiện nâng cấp CSDL CUSTOMER và chuyển sang máy chủ mới bằng DataGuard

Thủ tục Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle Data Guard Physical Standby trong Oracle Database 11.2, 12c, 19c vẫn dùng được_FULL

Thủ tục dựng Oracle DatataGuard RAC 11g, 12c bằng backup/recovery

MIGRATION BẰNG BACKUP/RECOVERY

Thủ tục khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle từ bản backup full sang máy chủ mới (test)

Quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle sang host mới

Quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle 11g sau thảm họa

Quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle 11g sang host mới

MIGRATION BẰNG GOLDENGATE

[VVIP5] Chuyển đổi dữ liệu DB DBAVIET sang DB mới bằng GoldenGate

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 9.Thủ tục cài đặt, vận hành Oracle Goldengate

Quy trình cài đặt, cấu hình đồng bộ Oracle GoldenGate giữa 2 Database

Cài đặt, cấu hình Oracle GoldenGate 19c

Cấu hình thêm/bớt bảng trong Oracle GoldenGate

Cách xóa các tiến trinh extract, replicate

Hướng dẫn sử dụng các câu lệnh Oracle GoldenGate hay dùng

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master