Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Thủ tục Cài đặt, cấu hình Oracle GoldenGate 19c

MỤC LỤC
I. CÀI ĐẶT DEMO MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA GOLDENGATE REMOTE CAPTURE
AND DELIVERY (OGG REPLICATE HUB)
..................................................................................... 2
1.1. Các bước cấu hình tổng quát .................................................................................................... 2
II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ORACLE GOLDENGATE 19c....................................................... 2
2.2. Các bước cài đặt tổng quát ....................................................................................................... 2
2.3. Các bước cài đặt chi tiết ........................................................................................................... 2
III. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DEMO MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA GOLDENGATE
REMOTE CAPTURE AND DELIVERY (OGG HUB)
....................................................................... 7
2.1. Chuẩn bị môi trường cần thiết .................................................................................................. 7
2.2. Thực hiện chuyển dữ liệu DB (Initload) từ node downstream sang node hub .......................... 11
2.3. Thực hiện cấu hình các file extract, checkpoint và replicate của OGG 18c trên node HUB và
registed extract vào DB downstream.
................................................................................................. 12
IV. KHỞI CHẠY VÀ KIỂM TRA LOG THÀNH CÔNG............................................................ 13
3.1. Khởi chạy các tiến trình ......................................................................................................... 13
3.2. Kiểm tra log trên 2 node (Downstream và HUB) ta có các kết quả thành công tương tự như sau:
14
I. CÀI ĐẶT DEMO MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA GOLDENGATE
REMOTE CAPTURE AND DELIVERY (OGG REPLICATE HUB)
Các bước cấu hình tổng quát
1.1.
- Thực hiện cài đặt Oracle GoldenGate trên một node (node hub) cần đổ dữ
liệu từ DB chính (node downstream)
- Chuẩn bị các thiết định môi trường cần thiết cho tác vụ của OGG
- Tạo và phân quyền cho tài khoản c##ggadmin trên cả 2 node downstream
và node hub
- Cấu hình các file param và checkpoint cho node hub OGG
- Registerd extract từ node hub tới DB downstream thông qua tài khoản đã
được phân quyền c##ggadmin
- Kiểm tra logminer trên node downstream hoạt động đầy đủ việc đọc
archivelog.
- Kiểm tra log OGG các extract và replicate hoạt động đúng chức năng
- Kiểm tra bằng cách thực hiện các thao tác bản ghi trên bảng hoặc schema
trên downstream và đồng bộ sang node hub.
II.
2.2.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ORACLE GOLDENGATE 19c
Các bước cài đặt tổng quát
- Tải bộ phần mềm Oracle GoldenGate 18c (OGG 18c)
181004_fbo_ggs_Linux_x64_shiphome.zip tại trang chủ
https://www.oracle.com/middleware/technologies/goldengate
downloads.html
- Tạo thư mục gốc cho OGG và giải nén file cài đặt vừa tải về
- Cài đặt OGG với giao diện cài đặt
- Kiểm tra và quản trị các tham số dịch vụ OGG
2.3. Các bước cài đặt chi tiết
a. Tạo thư mục chứa phần mềm OGG và giải nén
[oracle@npsc-audit]$ mkdir /u01/app/ogg
Tạo trong file chứa phần mềm giải nén 1 thư mục để làm thư mục home location
cho OGG
[oracle@npsc-audit]$ mkdir /u01/app/oracle/product/ogg18c
b. Tạo môi trường cho OGG

[oracle@npsc-audit]$ cd /home/oracle/.bash_profile
[oracle@npsc-audit]$ vi .bash_profile
export ORACLE_HOSTNAME=npsc-audit
export ORACLE_UNQNAME=audit
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/18c/dbhome_1
export ORA_INVENTORY=/u01/app/oraInventory
export ORACLE_SID= audit
export PDB_NAME= auditpdb
export PATH=/usr/sbin:/usr/local/bin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
export OGG_HOME=/u01/app/oracle/product/ogg18c
c. Kiểm tra lại biến môi trường cho OGG
[oracle@npsc-audit]$ . .bash_profile
[oracle@npsc-audit]$ cd $OGG_HOME
[oracle@npsc-audit]$ pwd
/u01/app/oracle/product/ogg18c
d. Chuyển bộ nén phần mềm vừa download được phía trên vào thư mục và giải nén
[oracle@npsc-audit]$ cd /u01/app/ogg
[oracle@npsc-audit ogg]$ ls –lrt
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 556240981 Oct 14 08:44
181004_fbo_ggs_Linux_x64_shiphome.zip
[oracle@npsc-audit ogg]$ unzip
181004_fbo_ggs_Linux_x64_shiphome.zip
Archive: 191004_fbo_ggs_Linux_x64_shiphome.zip
creating: fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/
creating: fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/Disk1/
creating: fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/Disk1/install/

inflating: fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/Disk1/install/.oui
inflating: fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/Disk1/install/attachHome.sh
inflating: fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/Disk1/install/clusterparam.ini
inflating: fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/Disk1/install/detachHome.sh

[oracle@npsc-audit ogg]$ ls –lrt
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 1413 May 29 2019 OGG-18.1.0.0-README.txt
drwxr-xr-x 3 oracle oinstall 19 Oct 18 2019 fbo_ggs_Linux_x64_shiphome
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 332523 Oct 21 2019
OGG_WinUnix_Rel_Notes_18.1.0.0.4.pdf
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 556240981 Oct 14 08:44
181004_fbo_ggs_Linux_x64_shiphome.zip
drwxr-xr-x 29 oracle oinstall 4096 Nov 16 21:43 19c
e. Khởi động script cài đặt OGG thông qua giao diện
[oracle@npsc-audit ogg]$ cd fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/
[oracle@npsc-audit ogg]$ ls
Disk1
[oracle@npsc-audit ogg]$ cd Disk1/
[oracle@npsc-audit Disk1]$ ./runInstaller
f. Thực hiện cài đặt OGG 18c (Hình ảnh minh họa với 19c)
- Chọn phiên bản OGG cho database
- Chọn đường dẫn thư mục home của OGG 19c :
/u01/app/oracle/product/ogg18c
- Check lại thông tin và khởi chạy cài đặt
- Tiến trình cài đặt:

- Cài đặt thành công:
g. Sử dụng putty hoặc ssh terminal bất kì để loggin thành công vào giao diện sau:

III. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DEMO MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
GOLDENGATE REMOTE CAPTURE AND DELIVERY (OGG
HUB)
Chuẩn bị môi trường cần thiết
2.1.
a. Thành phần tham gia mô hình (2 node):
- Database source (Node downstream):
o Hostname: ibps-test-db01
o SID: ibpstest
o CDB: ibpstest
o PDB: ibpstestpdb
o Schema replicate: ibps_owner
o Bảng replicate:
table ibps_owner.HV_MASTER_O
- Oracle GoldenGate HUB (Node hub)
o Hostname: npsc-audit
o SID: audit
o CDB: audit
o PDB: auditpdb
o Schema target replicate: ibps_owner
o Bảng target replicate:
table ibps_owner.HV_MASTER_O
b. Thực hiện trên cả 2 node cài đặt file host trên hệ điều hành định danh ip và host
name
vi /etc/hosts
x.x.x.x
y.y.y.y
npsc-audit
ibps-test-db01
c. Cấu hình file kết nối tnsname.ora cho phần mềm kết nối lẫn nhau (Thực hiện trên
cả 2 node)
[oracle@npsc-audit admin]$ cat tnsnames.ora
ibpstest =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = y.y.y.y)(PORT = 1521))
ibpstest =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = y.y.y.y)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = ibpstest)
)
)
ibpstestpdb =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = y.y.y.y)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = ibpstestpdb)
)
)
audit =

(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = x.x.x.x)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = audit)
)
)
auditpdb =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = x.x.x.x)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = auditpdb)
)
)
d. Kiểm tra và cấu hình archive log mode và force logging trên cả 2 node
- check archive log mode:
SQL> archive log list;
SQL> Shutdown
SQL> Startup mount
SQL> Alter database archivelog;
- Khởi động các tham số cần thiết phục vụ tiến trình của OGG 19c
SQL> alter database open;
SQL> alter database force logging;
SQL> alter system switch logfile;
SQL> alter database add supplemental log data;
SQL> alter system switch logfile;
SQL> alter system set enable_goldengate_replication=true scope=both sid='*';
e. Tạo tài khoản common c#ggadmin cdb trên cả 2 node và phân quyền cho tài khoản
common trên tất cả các pdb:
SQL>
SQL> alter session set container=cdb$root;
SQL>create user C##GGADMIN identified by oracle;
SQL>grant CREATE SESSION,CONNECT,RESOURCE,ALTER ANY TABLE,ALTER
SYSTEM to c##ggadmin container=all;
SQL>grant CREATE TABLE ,DBA,LOCK ANY TABLE,SELECT ANY TRANSACTION to
c##ggadmin container=all;
SQL>grant set container to C##GGADMIN container=all;
SQL>grant BECOME USER to C##GGADMIN container=all;
SQL>begin
SQL>dbms_goldengate_auth.grant_admin_privilege('C##GGADMIN',container=>'all');
SQL>end;
SQL>/
SQL>begin
SQL>dbms_goldengate_auth.grant_admin_privilege('C##GGADMIN','capture',
grant_optional_privileges=>'*');
SQL>end;
SQL>/
f. Tạo tablespace cho khoản common c##ggadmin trong container auditpdb trên
node HUB:
SQL> alter session set container=auditpdb;
SQL> create tablespace ggadmin datafile '
/PATH TO DATAFILE/ggadmin.dbf' SIZE 100M
AUTOEXTEND ON NEXT 1M maxsize 1024m;
SQL>alter user C##GGADMIN default tablespace ggadmin;
- Kiểm tra lại phân quyền cần thiết cho tk common:
SQL>select privilege from dba_sys_privs where grantee = 'C##GGADMIN';
PRIVILEGE
—————————————-
SELECT ANY TRANSACTION

CREATE JOB
ALTER ANY TABLE
CREATE TABLE
UNLIMITED TABLESPACE
BECOME USER
ALTER SESSION
EXEMPT REDACTION POLICY
CREATE RULE SET
LOGMINING
SET CONTAINER
FLASHBACK ANY TABLE
LOCK ANY TABLE
ALTER SYSTEM
CREATE RULE
EXECUTE ANY RULE SET
CREATE EVALUATION CONTEXT
EXEMPT ACCESS POLICY
SELECT ANY TABLE
CREATE SESSION
EXEMPT IDENTITY POLICY
DEQUEUE ANY QUEUE
2.2. Thực hiện chuyển dữ liệu DB (Initload) từ node downstream sang node hub
a. Sử dụng data pump để chuyển dữ liệu (bảng ibps_owner.HV_MASTER_O) từ
Database downstream sang database hub:
- Export table trên DB downstream
[oracle@ibps-test-db01]$ expdp system/oracle@ibpstestpdb dumpfile=initload.dmp
logfile=initload.log directory=dump_file tables= ibps_owner.HV_MASTER_O
- Import schema trên DB target
[oracle@npsc-audit]$ impdp system@auditpdb directory=dump_file dumpfile=initload.dmp
logfile=initload.log tables= ibps_owner.HV_MASTER_O
TABLE_EXISTS_ACTION=REPLACE

2.3. Thực hiện cấu hình các file extract, checkpoint và replicate của OGG 18c trên
node HUB và registed extract vào DB downstream.
a. Trên HUB node (npsc-audit) thực hiện vào giao diện quản trị của OGG
[oracle@npsc-audit]$ cd
/u01/app/oracle/product/ogg18c
[oracle@npsc-audit ogg_home]$ ./ggsci
GGSCI > dblogin userid c##ggadmin@ibpstestpdb,password oracle
GGSCI > ADD TRANDATA ibps_owner. HV_MASTER_O
GGSCI > dblogin userid c##ggadmin@ibpstest,password oracle
GGSCI > register extract es01 DATABASE CONTAINER (ibpstestpdb)
GGSCI > add extract es01 integrated tranlog,begin now
GGSCI > add exttrail ./dirdat/lt, extract es01 ,megabytes 10
GGSCI > edit param es01 (Cấu hình đầy đủ các tham số dưới đây)
extract es01
userid c##ggadmin@ibpstest,password oracle
TranlogOptions IntegratedParams (max_sga_size 256)
LOGALLSUPCOLS
UPDATERECORDFORMAT COMPACT
exttrail ./dirdat/tl
DiscardFile ./dirrpt/ext01.dsc, Append Megabytes 100
REPORTCOUNT EVERY 2 HOURS, RATE
table ibpstestpdb.ibps_owner. HV_MASTER_O;
- Thực hiện cấu hình cho extract replicate res01
GGSCI >dblogin userid c##ggadmin@auditpdb,password oracle
GGSCI >edit param res01

replicat res01
USERID c##ggadmin@auditpdb,password oracle
DBOPTIONS INTEGRATEDPARAMS (parallelism 6)
DISCARDFILE ./dirdat/reprt.dsc,append,megabytes 1000
REPORTCOUNT EVERY 5 records, RATE
map ibpstestpdb.ibps_owner. HV_MASTER_O,target ibps_owner.HV_MASTER_O;
GGSCI > add replicat res01 integrated exttrail ./dirdat/lt
IV.
3.1.
KHỞI CHẠY VÀ KIỂM TRA LOG THÀNH CÔNG
Khởi chạy các tiến trình
Trên node hub (npsc-audit):
GGSCI (npsc-audit.localdomain as c##ggadmin@ibpstest/CDB$ROOT) 21> start
mgr
Manager started.
GGSCI (npsc-audit.localdomain as c##ggadmin@ ibpstest /CDB$ROOT) 25> start
es01
Sending START request to MANAGER …
EXTRACT es01 starting
GGSCI (npsc-audit.localdomain as c##ggadmin@ ibpstest /CDB$ROOT) 25> start
res01
Sending START request to MANAGER …
REPLICAT res01 starting
- Kiểm tra trạng thái 2 tiến trình es01 và res01
GGSCI (npsc-audit.localdomain as c##ggadmin@ibpstest/CDB$ROOT) 22> info all
Program Status Group Lag at Chkpt Time Since Chkpt
MANAGER RUNNING
EXTRACT RUNNING es01 00:00:10 00:00:01
REPLICAT RUNNING res01 00:00:00 00:00:01

3.2. Kiểm tra log trên 2 node (Downstream và HUB) ta có các kết quả thành công tương
tự như sau:
- Trên node Downstream: Các tiến trình Logminer đã đọc và kết nối được đến
các archivelog group
-
Trên node HUB: Các tiến trình extract và replicate được sử dụng đúng cùng 1
file extract và xuất hiện đầy đủ 2 tiến trình extract và replicate khi phát sinh
bản ghi bên phía downstream


Nguồn: Học viện OraAZ3 - Hiếu
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle
database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
oracle tunning
sql tunning
oracle 12c
oracle dataguard
oracle goldengate
oracle weblogic
oracle exadata
hoc solaris
hoc linux
hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master