Admin - CÀI ĐẶT, PATCH

CÀI ĐẶT


Cài đặt Oracle RAC 11.2.0.4 trên Linux + Patch đầy đủ

Cài đặt Oracle RAC 11gR2 trên Oracle Linux 6.3 sử dụng VirtualBox

Cài đặt Oracle RAC 11gR2 trên AIX 

Cài đặt Oracle Database 11gR2 trên Oracle Linux 7

Cài đặt Oracle Database 11gR2 trên Solaris 10

Cài đặt Oracle Database 12c Release 2 (12.2) RAC trên Oracle Linux 7 sử dụng VirtualBox

Cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle Database 12c trên RHEL / CentOS 7

Cài đặt Oracle Database 12cR2 trên Oracle Linux 6, 7

Cài đặt Oracle Linux 7 (OL7)

Cài đặt Solaris 10 (x86-32)

[VIP] QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC KHI TIẾP NHẬN, THỰC HIỆN SAU KHI TIẾP NHẬN VÀ THIẾT LẬP LẠI CÁC THAM SỐ CHUẨN CỦA ORACLE DATABASE_Full

QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TRƯỚC, SAU KHITIẾP NHẬN ORACLE DATABASE

Tạo Local YUM Repository trên Oracle Linux 6/CentOS 6/CentOS 7/RedHat EL6,7 bằng ổ đĩa DVD

PATCHING

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master