Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

Cài đặt Oracle RAC 11.2.0.4 + Patch đầy đủ

Mục đích: Chia sẻ thủ tục cài đặt Oracle RAC 11.2.0.4 + Patch đầy đủ tren Oracel Linux 7.9 đảm bảo chạy an toàn ổn định trên hệ thống Production, thủ tục trên

NỘI DUNG:

1.  Chuẩn bị môi trường
1.1.    Cài đặt package
1.2.    Tạo user và group
1.3.    Tạo folder
1.4.    Cấu hình các tham số hệ thống
1.5.    Cấu hình IP
1.6.    Cấu hình đồng bộ time

2.  Cấu hình đĩa
2.1.    Cấu hình oracleasm
2.2.    Tạo partition
2.3.    Tạo alias bằng oracleasm

3.  Cài đặt clusterware và database
3.1.    Cài đặt clusterware
3.2.    Cài đặt database

4.  Patching
4.1.    Update Opatch
4.2.    Patching Grid
4.3.    Patching Oracle

Các bước cài đặt như sau: 

1. Chuẩn bị môi trường

1.1. Cài đặt package

Dùng user root thực hiện các câu lệnh sau trên cả hai node:

yum install binutils -y                

yum install compat-libstdc++-33 -y

yum install compat-libstdc++-33.i686 -y

yum install gcc -y

yum install gcc-c++ -y

yum install glibc -y

yum install glibc.i686 -y

yum install glibc-devel -y

yum install glibc-devel.i686 -y

yum install ksh -y

yum install libgcc -y

yum install libgcc.i686 -y

yum install libstdc++ -y

yum install libstdc++.i686 -y

yum install libstdc++-devel -y

yum install libstdc++-devel.i686 -y

yum install libaio -y

yum install libaio.i686 -y

yum install libaio-devel -y

yum install libaio-devel.i686 -y

yum install libXext -y

yum install libXext.i686 -y

yum install libXtst -y

yum install libXtst.i686 -y

yum install libX11 -y

yum install libX11.i686 -y

yum install libXau -y

yum install libXau.i686 -y

yum install libxcb -y

yum install libxcb.i686 -y

yum install libXi -y

yum install libXi.i686 -y

yum install make -y

yum install sysstat -y

yum install unixODBC -y

yum install unixODBC-devel -y

yum install zlib-devel -y

yum install elfutils-libelf-devel -y

yum install compat-libcap1 -y

yum install pdksh -y

yum install oracleasmlib -y

yum install oracleasm-support -y

yum install kmod-oracleasm -y

 

1.2. Tạo user và group

Dùng user root thực hiện trên cả hai node:

groupadd -g 1000 oinstall

groupadd -g 1001 dba

groupadd -g 1002 oper

groupadd -g 1003 asmadmin

groupadd -g 1004 asmoper

groupadd -g 1005 asmdba

useradd -u 1100 -g oinstall -G dba,asmdba,oper oracle

useradd -u 1101 -g oinstall -G asmadmin,asmdba,asmoper grid

 

1.3. Tạo folder

Dùng user root thực hiện trên cả hai node:

mkdir -p  /u01/app/11.2.0/grid

mkdir -p /u01/app/grid

mkdir -p /u01/app/oracle

chown grid:oinstall /u01/app/11.2.0/grid

chown grid:oinstall /u01/app/grid

chown oracle:oinstall /u01/app/oracle

chmod -R 775 /u01/

chown -R grid:oinstall /u01

1.4. Cấu hình các tham số hệ thống

Thực hiện trên cả hai node bằng user root với các nội dung sau:

  • Set umask: thêm dòng sau vào bash profile của user grid và oracle:

umask 022

  • Disable transparent hugepage: sửa file /etc/default/grub thêm vào các option high light bên dưới:

GRUB_TIMEOUT=5

GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"

GRUB_DEFAULT=saved

GRUB_DISABLE_SUBMENU=true

GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rhgb quiet numa=off transparent_hugepage=never"

GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

Chạy câu lệnh sau để update vào file boot:

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

  • Tối ưu các tham số hệ thống: sửa file /etc/sysctl.conf thêm vào dòng sau:

kernel.randomize_va_space = 0

vm.min_free_kbytes=2097152

net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

fs.file-max = 6815744

fs.aio-max-nr = 1048576

kernel.sem = 250 32000 100 128

kernel.shmmni = 4096

kernel.shmall = 1073741824

kernel.shmmax = 4398046511104

net.core.rmem_default = 262144

net.core.rmem_max = 4194304

net.core.wmem_default = 262144

net.core.wmem_max = 1048576

net.ipv6.conf.eth1.disable_ipv6 = 1

net.ipv4.conf.eth1.rp_filter = 2

net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 1

vm.nr_hugepages = 40960

Sửa file /etc/sysconfig/network thêm dòng sau:

NOZEROCONF=yes

  • Disable selinux: sửa file /etc/selinux/config thành như sau:

SELINUX=permissive

  • Disable firewall:

systemctl stop firewalld

systemctl disable firewalld

  • Disable iptable:

# service iptables save

# service iptables stop

# chkconfig iptables off

# service ip6tables save

# service ip6tables stop

# chkconfig ip6tables off

  • Cấu hình limit cho các user grid và oracle: Thêm các dòng sau vào file /etc/security/limits.conf:

oracle   soft   nofile    1024

oracle   hard   nofile    65536

oracle   soft   nproc    16384

oracle   hard   nproc    16384

oracle   soft   stack    10240

oracle   hard   stack    32768

oracle   soft   memlock    88505121 --> do RAM 96GB nên đặt max memory 86GB

oracle   hard   memlock    88505121

 

grid   soft   nofile    1024

grid   hard   nofile    65536

grid   soft   nproc    16384

grid   hard   nproc    16384

grid   soft   stack    10240

grid   hard   stack    32768

grid   soft   memlock    88505121

grid   hard   memlock    88505121

1.5. Cấu hình IP

Tạo file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 với nội dung như sau:

DEVICE="eth0"

BOOTPROTO="none"

ONBOOT="yes"

TYPE="Ethernet"

USERCTL="no"

IPADDR=169.254.1.1

PREFIX=24

Sửa file /etc/hosts thêm vào các nội dung sau:

####Public####

10.1.10.10  dbavietdb1

10.1.10.11  dbavietdb2

####VIP####

10.1.10.12  dbavietdb1-vip

10.1.10.13  dbavietdb2-vip

####Private####

169.254.1.1 dbavietdb1-pri

169.254.1.2 dbavietdb2-pri

####SCAN#######

10.1.10.14  dbaviet-scan

10.1.10.15  dbaviet-scan

10.1.10.16  dbaviet-scan

1.6.Cấu hình đồng bộ time

Set timezone: dùng root thực hiện câu lệnh:

# timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Sửa file /etc/chrony.conf thêm vào dòng sau để đồng bộ time với time server của đơn vị bạn hoặc open source:

server 0.rhel.pool.ntp.org server 1.rhel.pool.ntp.org server 2.rhel.pool.ntp.org

Start và enable chronyd:

# systemctl start chronyd

# systemctl enable chronyd


2. Cấu hình đĩa

2.1. Cấu hình oracleasm

Dùng user root thực hiện trên cả hai node:

[root@dbavietdb1 cdrom]# oracleasm configure -i

Configuring the Oracle ASM library driver.


This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library

driver.  The following questions will determine whether the driver is

loaded on boot and what permissions it will have.  The current values

will be shown in brackets ('[]').  Hitting <ENTER> without typing an

answer will keep that current value.  Ctrl-C will abort.

 

Default user to own the driver interface []: grid

Default group to own the driver interface []: asmadmin

Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y

Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y

Writing Oracle ASM library driver configuration: done


[root@dbavietdb1 cdrom]# oracleasm configure

ORACLEASM_ENABLED=true

ORACLEASM_UID=grid

ORACLEASM_GID=asmadmin

ORACLEASM_SCANBOOT=true

ORACLEASM_SCANORDER=""

ORACLEASM_SCANEXCLUDE=""

ORACLEASM_SCAN_DIRECTORIES=""

ORACLEASM_USE_LOGICAL_BLOCK_SIZE="false"


2.2. Tạo partition

Dùng user root tạo partition cho đĩa bằng câu lệnh sau (chỉ cần thực hiện trên một node):

parted -a optimal -s /dev/sdf mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sde mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdd mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdc mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdb mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdn mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdm mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdl mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdj mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdk mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdi mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdh mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

parted -a optimal -s /dev/sdg mklabel gpt mkpart primary 2048s 100%

Sau khi tạo partition hệ thống tự sinh uuid cho partition ở đường dẫn /dev/disk/by-partuuid:


[root@dbavietdb1 by-partuuid]# ls -l

total 0

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 1afebe0b-06b3-450e-b79e-a796e37daedc -> ../../sdi1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 5b1ecaf8-36aa-4d00-98bb-63b8b5afbebe -> ../../sdb1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 70893d8d-b45a-4399-b58d-31afc0611910 -> ../../sdc1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 7863d06f-8137-40a9-8c23-6e6255048513 -> ../../sde1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 8977c63d-aa01-446e-9a05-03dd04572f46 -> ../../sdg1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 95d03338-edfd-46a7-b412-18db83daa62d -> ../../sdk1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 ad89ba33-a755-4d85-82f2-cd2aeb49b6a7 -> ../../sdh1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 b8e1e16c-13e1-46a1-b3c7-f9f4bd3b9ee4 -> ../../sdn1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 c3117d4d-6ef0-4c45-a45c-1f0f2ad5e19f -> ../../sdl1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 c5dbeddf-6f9b-4b18-a2a9-6cb9405f86ad -> ../../sdm1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:16 e97bfa26-ff45-40c6-93bb-53d7d3d6b2c8 -> ../../sdf1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 f18463b5-f602-434b-aecc-4c10c93dd7bc -> ../../sdj1

lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Apr 27 11:23 f9324817-d01e-4f2d-8f0c-06f103a493e8 -> ../../sdd1

[root@dbavietdb1 by-partuuid]#


Thông tin các đĩa:

[root@dbavietdb1 by-partuuid]# lsblk

NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sdf  8:80   0  570G  0 disk

└─sdf1   8:81   0  570G  0 part

sdo  8:224  0  400G  0 disk

└─sdo1   8:225  0  400G  0 part /u01

sdd  8:48   0   10G  0 disk

└─sdd1   8:49   0   10G  0 part

sdm  8:192  0  500G  0 disk

└─sdm1   8:193  0  500G  0 part

sdb  8:16   0   10G  0 disk

└─sdb1   8:17   0   10G  0 part

sdk  8:160  0  500G  0 disk

└─sdk1   8:161  0  500G  0 part

sdi  8:128  0  500G  0 disk

└─sdi1   8:129  0  500G  0 part

sr0 11:0 1  4.6G  0 rom 

sdg  8:96   0  500G  0 disk

└─sdg1   8:97   0  500G  0 part

sde  8:64   0  300G  0 disk

└─sde1   8:65   0  300G  0 part

sdn  8:208  0  500G  0 disk

└─sdn1   8:209  0  500G  0 part

sdc  8:32   0   10G  0 disk

└─sdc1   8:33   0   10G  0 part

sdl  8:176  0  500G  0 disk

└─sdl1   8:177  0  500G  0 part

sda  8:0 0  100G  0 disk

├─sda2   8:2 0   91G  0 part /

├─sda3   8:3 0    8G  0 part [SWAP]

└─sda1   8:1 0    1G  0 part /boot

sdj  8:144  0  500G  0 disk

└─sdj1   8:145  0  500G  0 part

sdh      8:112  0  500G  0 disk

└─sdh1   8:113  0  500G  0 part

2.3. Tạo alias bằng oracleasm

Dùng user root tạo partition cho đĩa bằng câu lệnh sau (chỉ cần thực hiện trên một node):

oracleasm createdisk FRA01 /dev/disk/by-partuuid/e97bfa26-ff45-40c6-93bb-53d7d3d6b2c8

oracleasm createdisk DATA01 /dev/disk/by-partuuid/1afebe0b-06b3-450e-b79e-a796e37daedc

oracleasm createdisk OCR01 /dev/disk/by-partuuid/5b1ecaf8-36aa-4d00-98bb-63b8b5afbebe

oracleasm createdisk OCR02 /dev/disk/by-partuuid/70893d8d-b45a-4399-b58d-31afc0611910

oracleasm createdisk DATA02 /dev/disk/by-partuuid/7863d06f-8137-40a9-8c23-6e6255048513

oracleasm createdisk DATA03 /dev/disk/by-partuuid/8977c63d-aa01-446e-9a05-03dd04572f46

oracleasm createdisk DATA04 /dev/disk/by-partuuid/95d03338-edfd-46a7-b412-18db83daa62d

oracleasm createdisk DATA05 /dev/disk/by-partuuid/ad89ba33-a755-4d85-82f2-cd2aeb49b6a7

oracleasm createdisk DATA06 /dev/disk/by-partuuid/b8e1e16c-13e1-46a1-b3c7-f9f4bd3b9ee4

oracleasm createdisk DATA07 /dev/disk/by-partuuid/c3117d4d-6ef0-4c45-a45c-1f0f2ad5e19f

oracleasm createdisk DATA08 /dev/disk/by-partuuid/c5dbeddf-6f9b-4b18-a2a9-6cb9405f86ad

oracleasm createdisk DATA09 /dev/disk/by-partuuid/f18463b5-f602-434b-aecc-4c10c93dd7bc

oracleasm createdisk OCR03 /dev/disk/by-partuuid/f9324817-d01e-4f2d-8f0c-06f103a493e8


Sau khi cài đặt thực hiện câu lệnh sau để scandisk trên node còn lại:

oracleasm scandisks

oracleasm listdisks


3. Cài đặt clusterware và database

3.1. Cài đặt clusterware

Theo tài liệu Installation walk-through - Oracle Grid/RAC 11.2.0.4 on Oracle Linux 7 (Doc ID 1951613.1) trước khi cài đặt clusterware cần thực hiện apply hai bản patch 19404309 18370031.

a. Apply 19404309

Giải nén bộ cài grid ở thư mục /u01/setup Dùng acc grid thực hiện như sau:

export ORA_SHIPS=/u01/setup cd $ORA_SHIPS unzip 112040_p19404309_112040_Linux-x86-64.zip cd b19404309 cp grid/cvu_prereq.xml $ORA_SHIPS/grid/stage/cvu

b. Cài đặt Clusterware

Dùng user grid vào thư mục /u01/setup/grid chạy file runInstaller:
Click Add, nhập thông tin server còn lại, chọn OK

Chọn SSH Connectivity, nhập password user grid, chọn setup, chọn Test

Khi setup SSH passwordless thành công kết quả test sẽ như sau:Chọn Change Discovery Path, nhập đường dẫn như bên dưới:Password: 0racle
Missing pdksh-5.2.14 package during Oracle database 11.2.0.4 install on Oracle Linux 7 (Doc ID 1962046.1)


Chọn ignore và chọn installLưu ý: trước khi chạy root script thực hiện patching cho grid home bản patch 18370031 (down trên metalink hoặc ở đây) như sau:

cd /tmp/oracle-patches/18370031

$ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply

(thủ tục bên dưới)

c. Apply 18370031

Dùng user grid giải nén file patch 18370031:

cd /u01/setup

unzip 112040_p18370031_112040_Linux-x86-64.zip

cd 18370031/

export ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/grid

export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/OPatch

opatch apply

 

[grid@dbavietdb1 18370031]$ opatch apply

Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.4

Copyright (c) 2012, Oracle Corporation.  All rights reserved.


Oracle Home   : /u01/app/11.2.0/grid

Central Inventory : /u01/app/oraInventory

   from       : /u01/app/11.2.0/grid/oraInst.loc

OPatch version : 11.2.0.3.4

OUI version   : 11.2.0.4.0

Log file location : /u01/app/11.2.0/grid/cfgtoollogs/opatch/18370031_Jul_07_2021_22_24_35/apply2021-07-07_22-24-35PM_1.log

Applying interim patch '18370031' to OH '/u01/app/11.2.0/grid'

Verifying environment and performing prerequisite checks...

All checks passed.

This node is part of an Oracle Real Application Cluster.

Remote nodes: 'dbavietdb2'

Local node: 'dbavietdb1'

Please shutdown Oracle instances running out of this ORACLE_HOME on the local system.

(Oracle Home = '/u01/app/11.2.0/grid')

Is the local system ready for patching? [y|n]

y

User Responded with: Y

Backing up files...

Patching component oracle.crs, 11.2.0.4.0..

Verifying the update..

The local system has been patched.  You can restart Oracle instances on it.

Patching in rolling mode.

The node 'dbavietdb2' will be patched next.

Please shutdown Oracle instances running out of this ORACLE_HOME on 'dbavietdb2'.

(Oracle Home = '/u01/app/11.2.0/grid')

 

Is the node ready for patching? [y|n]

y

User Responded with: Y

Updating nodes 'dbavietdb2'

   Apply-related files are:

  FP = "/u01/app/11.2.0/grid/.patch_storage/18370031_Aug_15_2014_16_14_40/rac/copy_files.txt"

  DP = "/u01/app/11.2.0/grid/.patch_storage/18370031_Aug_15_2014_16_14_40/rac/copy_dirs.txt"

  MP = "/u01/app/11.2.0/grid/.patch_storage/18370031_Aug_15_2014_16_14_40/rac/make_cmds.txt"

  RC = "/u01/app/11.2.0/grid/.patch_storage/18370031_Aug_15_2014_16_14_40/rac/remote_cmds.txt"

 

Instantiating the file "/u01/app/11.2.0/grid/.patch_storage/18370031_Aug_15_2014_16_14_40/rac/copy_files.txt.instantiated" by replacing $ORACLE_HOME in "/u01/app/11.2.0/grid/.patch_storage/18370031_Aug_15_2014_16_14_40/rac/copy_files.txt" with actual path.

Propagating files to remote nodes...

Instantiating the file "/u01/app/11.2.0/grid/.patch_storage/18370031_Aug_15_2014_16_14_40/rac/copy_dirs.txt.instantiated" by replacing $ORACLE_HOME in "/u01/app/11.2.0/grid/.patch_storage/18370031_Aug_15_2014_16_14_40/rac/copy_dirs.txt" with actual path.

Propagating directories to remote nodes...

Instantiating the file "/u01/app/11.2.0/grid/.patch_storage/18370031_Aug_15_2014_16_14_40/rac/make_cmds.txt.instantiated" by replacing $ORACLE_HOME in "/u01/app/11.2.0/grid/.patch_storage/18370031_Aug_15_2014_16_14_40/rac/make_cmds.txt" with actual path.

Running command on remote node 'dbavietdb2':

cd /u01/app/11.2.0/grid/srvm/lib; /usr/bin/make -f ins_srvm.mk install_srvm ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/grid || echo REMOTE_MAKE_FAILED::>&2

 

Running command on remote node 'dbavietdb2':

cd /u01/app/11.2.0/grid/racg/lib; /usr/bin/make -f ins_has.mk install ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/grid || echo REMOTE_MAKE_FAILED::>&2 

The node 'dbavietdb2' has been patched.  You can restart Oracle instances on it.

There were relinks on remote nodes.  Remember to check the binary size and timestamp on the nodes 'dbavietdb2' .

The following make commands were invoked on remote nodes:

'cd /u01/app/11.2.0/grid/srvm/lib; /usr/bin/make -f ins_srvm.mk install_srvm ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/grid

cd /u01/app/11.2.0/grid/racg/lib; /usr/bin/make -f ins_has.mk install ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/grid

'

Patch 18370031 successfully applied

Log file location: /u01/app/11.2.0/grid/cfgtoollogs/opatch/18370031_Jul_07_2021_22_24_35/apply2021-07-07_22-24-35PM_1.log

 

OPatch succeeded.

[grid@dbavietdb1 18370031]$


d. Run root script

[root@dbavietdb1 rpm]# /u01/app/11.2.0/grid/root.sh

Performing root user operation for Oracle 11g

The following environment variables are set as:

ORACLE_OWNER= grid

ORACLE_HOME=  /u01/app/11.2.0/grid

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:

The contents of "dbhome" have not changed. No need to overwrite.

The contents of "oraenv" have not changed. No need to overwrite.

The contents of "coraenv" have not changed. No need to overwrite.

Creating /etc/oratab file...

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by

Database Configuration Assistant when a database is created

Finished running generic part of root script.

Now product-specific root actions will be performed.

Using configuration parameter file: /u01/app/11.2.0/grid/crs/install/crsconfig_params

Creating trace directory

User ignored Prerequisites during installation

Installing Trace File Analyzer

OLR initialization - successful

  root wallet

  root wallet cert

  root cert export

  peer wallet

  profile reader wallet

  pa wallet

  peer wallet keys

  pa wallet keys

  peer cert request

  pa cert request

  peer cert

  pa cert

  peer root cert TP

  profile reader root cert TP

  pa root cert TP

  peer pa cert TP

  pa peer cert TP

  profile reader pa cert TP

  profile reader peer cert TP

  peer user cert

  pa user cert

Adding Clusterware entries to oracle-ohasd.service

CRS-2672: Attempting to start 'ora.mdnsd' on 'dbavietdb1'

CRS-2676: Start of 'ora.mdnsd' on 'dbavietdb1' succeeded

CRS-2672: Attempting to start 'ora.gpnpd' on 'dbavietdb1'

CRS-2676: Start of 'ora.gpnpd' on 'dbavietdb1' succeeded

CRS-2672: Attempting to start 'ora.cssdmonitor' on 'dbavietdb1'

CRS-2672: Attempting to start 'ora.gipcd' on 'dbavietdb1'

CRS-2676: Start of 'ora.cssdmonitor' on 'dbavietdb1' succeeded

CRS-2676: Start of 'ora.gipcd' on 'dbavietdb1' succeeded

CRS-2672: Attempting to start 'ora.cssd' on 'dbavietdb1'

CRS-2672: Attempting to start 'ora.diskmon' on 'dbavietdb1'

CRS-2676: Start of 'ora.diskmon' on 'dbavietdb1' succeeded

CRS-2676: Start of 'ora.cssd' on 'dbavietdb1' succeeded

ASM created and started successfully.

Disk Group CRS created successfully.

clscfg: -install mode specified

Successfully accumulated necessary OCR keys.

Creating OCR keys for user 'root', privgrp 'root'..

Operation successful.

CRS-4256: Updating the profile

Successful addition of voting disk 539ff9919d2b4fcebf1e5b8edeb8a847.

Successful addition of voting disk 34688f41ffc64f9cbfa358625249a968.

Successful addition of voting disk 27cd00ec02e24f25bf16c8955d8c4b54.

Successfully replaced voting disk group with +CRS.

CRS-4256: Updating the profile

CRS-4266: Voting file(s) successfully replaced

##  STATE File Universal Id            File Name Disk group

--  ----- -----------------            --------- ---------

 1. ONLINE   539ff9919d2b4fcebf1e5b8edeb8a847 (/dev/oracleasm/disks/OCR01) [CRS]

 2. ONLINE   34688f41ffc64f9cbfa358625249a968 (/dev/oracleasm/disks/OCR02) [CRS]

 3. ONLINE   27cd00ec02e24f25bf16c8955d8c4b54 (/dev/oracleasm/disks/OCR03) [CRS]

Located 3 voting disk(s).

CRS-2672: Attempting to start 'ora.asm' on 'dbavietdb1'

CRS-2676: Start of 'ora.asm' on 'dbavietdb1' succeeded

CRS-2672: Attempting to start 'ora.CRS.dg' on 'dbavietdb1'

CRS-2676: Start of 'ora.CRS.dg' on 'dbavietdb1' succeeded

Configure Oracle Grid Infrastructure for a Cluster ... succeeded

[root@dbavietdb1 rpm]#

e. Tiếp tục cài đặt

Sau khi chạy thành công root script trên hai node Click Ok để trình cài đặt tiếp tục chạy:3.2. Cài đặt database

Trước khi cài đặt apply patch 19404309 như sau:
Giải nén bộ cài oracle ở thư mục /u01/setup
Dùng acc oracle thực hiện như sau:
export ORA_SHIPS=/u01/setup cd $ORA_SHIPS unzip 112040_p19404309_112040_Linux-x86-64.zip cd b19404309 cp database/cvu_prereq.xml $ORA_SHIPS/database/stage/cvu

cd vào thư mục giải nén oracle software và chạy file runInstaller:


Chọn SSH Connectivity:

Chọn Install

Patch 19692824: https://drive.google.com/file/d/1_8yF4rRUYBy5u_i9XQYLsw17b7DtJaym/view?usp=sharingChạy rootscript lần lượt trên hai node bằng user root:


4.PATCHING


Thế là hoàn thành cài đặt RAC, cài đặt Oracle Database, bước tiếp theo bạn chuyển database sang nhé (dùng backup restore hoặc datapump).

Hy vọng hữu ích cho bạn.

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master