Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Quy trình Patch cơ sở dữ liệu Oracle


1. Chuẩn bị:
 • Nâng cấp OPatch lên 11.2 (OPatch hiện tại là 11.1):
 • Kiểm tra trước khi nâng cấp:
  $ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/Opatch
  $ opatch version
  Invoking OPatch 11.1.0.6.6

  OPatch Version: 11.1.0.6.6

  OPatch succeeded.
 • Download patch p6880880
 • Backup thư mục OPatch cũ:
  $ cd $ORACLE_HOME
  $ cp -r OPatch OPatch_bk_org
  $ rm -r OPatch

 • Giải nén p6880880:
  $ unzip p6880880_112000_AIX64-5L.zip

 • Kiểm tra lại version OPatch:
  $ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/OPatch
  $ opatch version
   OPatch Version: 11.2.0.3.19

  OPatch succeeded.
 • Download các bản patches cần thiết: Patch 9412660 (khắc phục lỗi DB orcl), Patch 9654983 (Patch DB lên 11.2.0.1.2, điều kiện cần trước khi patch 9412660). Thực hiện copy các bản patch lên server (thư mục /u01/app/oracle/product/11.2.0/orcl/Opatch/cache_dir), giải nén và kiểm tra trước khi patch:
  $ cd /u01/app/oracle/product/11.2.0/orcl/Opatch/cache_dir
  $ unzip p9654983_112010_AIX64-5L.zip
  $ unzip p9412660_112012_AIX64-5L.zip
  $ opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir ./9654983
  Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.19
  Copyright (c) 2018, Oracle Corporation.  All rights reserved.

  PREREQ session

  Oracle Home       : /u01/app/oracle/orcl/11.2.0/orcl
  Central Inventory : /u01/app/oraInventory
     from           : /u01/app/oracle/product/11.2.0/orcl/oraInst.loc
  OPatch version    : 11.2.0.3.19
  OUI version       : 11.2.0.1.0
  Log file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/orcl/cfgtoollogs/opatch/opatch2018-11-05_09-24-40AM_1.log

  Invoking prereq "checkconflictagainstohwithdetail"

  Prereq "checkConflictAgainstOHWithDetail" passed.

  OPatch succeeded.
2. Thực hiện patch: Thực hiện trên từng node:
 • Shutdown DB:
  $ sqlplus / as sysdba
  SQL> shutdown immediate
 • Thực hiện patch:
  $ export PATH=$PATH:/usr/ccs/bin
  $ cd $ORACLE_HOME/Opatch/cache_dir/9654983
  $ opatch apply
  $ cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
  $ sqlplus / as sysdba
  SQL> startup
  SQL> @catbundle.sql psu apply
  SQL> shutdown immediate
  SQL> exit
  $ cd $ORACLE_HOME/Opatch/cache_dir/9412660
  $ opatch apply
 • Bật lại db và kiểm tra ứng dụng:
  $ sqlplus / as sysdba
  SQL> startup

3. Các bước trong file đính kèm

Tài liệu tham khảo: README trong patch hoặc link bên dưới.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master