Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Thủ tục thay đổi hostname không phải reboot trên Linux


  1. Thay đổi tên trong file /etc/sysconfig/network
cd /etc/sysconfig
vi network
Thay bằng:
HOSTNAME=bossdata
  1. Thay đổi trong file /etc/hosts
vi /etc/hosts
192.168.1.110     bossdata
  1. Thay đổi tên hostname trong phiên hiện tại:
hostname bossdata
  1. Kiểm tra
hostname
  1. Khởi động lại service mạng để nhận thông tin hostname mới:
service network restart

#linux ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master