Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Quy trình Cài đặt Oracle Database 12cR2 trên Oracle Linux 6, 7

Cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle 12c Phiên bản 2 (12.2) trên Oracle Linux 6 (OL6) và 7 (OL7)
Bài viết này mô tả việc cài đặt Cơ sở dữ liệu Oracle 12c Phiên bản 2 (12.2) 64 bit trên Oracle Linux 6 (OL6) và 7 (OL7) 64 bit (tại đây). Bài viết này dựa trên cài đặt máy chủ với tối thiểu 2G trao đổi và Linux an toàn được đặt thành cho phép.  
 • Tải chương trinh
 • Giải nén tập tin
 • Tập tin máy chủ
 • Điều kiện tiên quyết cài đặt của Oracle
  • Cài đặt tự động
  • Cài đặt thủ công
  • Cài đặt bổ sung
 • Cài đặt
 • Sau cài đặt
Tải chương trinh
Tải xuống phần mềm Oracle từ OTN hoặc MOS tùy thuộc vào trạng thái hỗ trợ của bạn.
Giải nén tập tin
Giải nén tập tin.
unzip linuxx64_12201_database.zip
Bây giờ bạn sẽ có một thư mục duy nhất gọi là "cơ sở dữ liệu" chứa các tệp cài đặt.
Tập tin máy chủ
Tệp "/etc/hosts" phải chứa tên đủ điều kiện cho máy chủ.
<IP-address>  <fully-qualified-machine-name>  <machine-name>
Ví dụ
127.0.0.1       localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
192.168.56.107  ol7-122.localdomain  ol7-122
Đặt tên máy chủ chính xác trong tệp "/etc/hostname".
ol7-122.localdomain
Điều kiện tiên quyết cài đặt của Oracle
Thực hiện Cài đặt tự động hoặc Cài đặt thủ công để hoàn thành các điều kiện tiên quyết cơ bản. Thiết lập bổ sung là cần thiết cho tất cả các cài đặt.
Cài đặt tự động
Nếu bạn có kế hoạch sử dụng gói "oracle-database-server-12cR2-preinstall" để thực hiện tất cả các thiết lập tiên quyết của bạn, hãy đưa ra lệnh sau.
# yum install oracle-database-server-12cR2-preinstall -y

Có thể phát sinh lỗi này do máy chủ không có kết nối ra Internet hoặc không có repositoy để cài đặt, khi đó ta có thể cài thủ công như các bước bên dưới:
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
http://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL7/latest/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] curl#6 - "Could not resolve host: yum.oracle.com; Unknown error"
Trying other mirror.
Package oracle-database-server-12cR2-preinstall-1.0-5.el7.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do

Có lẽ cũng nên thực hiện cập nhật đầy đủ, nhưng điều này không thực sự cần thiết.
# yum update -y
Có thể (optional) chạy tất cả các lệnh YUM được liệt kê trong phần thiết lập thủ công. Tùy thuộc vào các nhóm gói hệ điều hành bạn đã chọn, một số gói bổ sung cũng có thể cần thiết.
Cài đặt thủ công
Nếu bạn chưa sử dụng gói "oracle-database-server-12cR2-preinstall" để thực hiện tất cả các điều kiện tiên quyết, bạn sẽ cần thực hiện thủ công các tác vụ thiết lập sau.
Thêm các dòng sau vào tệp "/etc/sysctl.conf" hoặc trong tệp có tên "/etc/sysctl.d/98-oracle.conf".
fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.panic_on_oops = 1
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
Chạy một trong các lệnh sau để thay đổi các tham số kernel hiện tại, tùy thuộc vào tệp bạn đã chỉnh sửa.
/sbin/sysctl -p
# Hoặc
/sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/98-oracle.conf
Thêm các dòng sau vào một tệp có tên là tệp "/etc/security/limits.d/oracle-database-server-12cR2-preinstall.conf".
oracle   soft   nofile    1024
oracle   hard   nofile    65536
oracle   soft   nproc    16384
oracle   hard   nproc    16384
oracle   soft   stack    10240
oracle   hard   stack    32768
oracle   hard   memlock    134217728
oracle   soft   memlock    134217728
Với CentOS7 có thể cần thêm các dòng trước đó vào tệp "/etc/security/limits.conf" cho CentOS7. Điều này chắc chắn là không cần thiết cho OL7, nhưng chú ý  nếu trình cài đặt đưa ra các lỗi tiên quyết cho các cài đặt này.
Các gói sau được liệt kê theo yêu cầu, bao gồm phiên bản 32 bit của một số gói. Nhiều gói nên được cài đặt.
# OL6 và OL7 (RHEL6 và RHEL7)
yum install binutils -y
yum install compat-libcap1 -y
yum install compat-libstdc++-33 -y
yum install compat-libstdc++-33.i686 -y
yum install glibc -y
yum install glibc.i686 -y
yum install glibc-devel -y
yum install glibc-devel.i686 -y
yum install ksh -y
yum install libaio -y
yum install libaio.i686 -y
yum install libaio-devel -y
yum install libaio-devel.i686 -y
yum install libX11 -y
yum install libX11.i686 -y
yum install libXau -y
yum install libXau.i686 -y
yum install libXi -y
yum install libXi.i686 -y
yum install libXtst -y
yum install libXtst.i686 -y
yum install libgcc -y
yum install libgcc.i686 -y
yum install libstdc++ -y
yum install libstdc++.i686 -y
yum install libstdc++-devel -y
yum install libstdc++-devel.i686 -y
yum install libxcb -y
yum install libxcb.i686 -y
yum install make -y
yum install nfs-utils -y
yum install net-tools -y
yum install smartmontools -y
yum install sysstat -y
yum install unixODBC -y
yum install unixODBC-devel -y
# Yêu cầu cho 12.1, không cho 12.2
yum install gcc -y
yum install gcc-c++ -y
yum install libXext -y
yum install libXext.i686 -y
yum install zlib-devel -y
yum install zlib-devel.i686 -y
# Chỉ OL6 (Chỉ RHEL6)
yum install e2fsprogs -y
yum install e2fsprogs-libs -y
yum install libs -y
yum install libxcb.i686 -y
yum install libxcb -y
Tạo các nhóm và người dùng mới.
groupadd -g 54321 oinstall
groupadd -g 54322 dba
groupadd -g 54323 oper
Các nhóm sau không cần:
#groupadd -g 54324 backupdba
#groupadd -g 54325 dgdba
#groupadd -g 54326 kmdba
#groupadd -g 54327 asmdba
#groupadd -g 54328 asmoper
#groupadd -g 54329 asmadmin
#groupadd -g 54330 racdba
useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle
Bỏ comment các nhóm thêm nếu cần
Cài đặt bổ sung
Các bước sau đây phải được thực hiện, cho dù bạn đã thực hiện cài đặt thủ công hay tự động
Đặt mật khẩu cho người dùng "oracle".
passwd oracle
Đặt Linux an toàn cho phép bằng cách chỉnh sửa tệp "/etc/selinux/config", đảm bảo cờ SELINUX được đặt như sau.
SELINUX=permissive
Khi thay đổi hoàn tất, hãy khởi động lại máy chủ hoặc chạy lệnh sau.
# setenforce Permissive
Nếu bạn đã bật tường lửa Linux, bạn sẽ cần phải tắt hoặc định cấu hình nó Để vô hiệu hóa nó, làm như sau.
# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld
# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:firewalld(1)
Tạo các thư mục trong đó phần mềm Oracle sẽ được cài đặt.
mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01
Đặt các mount trực tiếp dưới root thường là một cấu hình kém. Nó được thực hiện ở đây để đơn giản, nhưng để cài đặt thực sự "/" nên được dành riêng cho HĐH.
Trừ khi bạn đang làm việc từ bảng điều khiển hoặc sử dụng SSH đường hầm, hãy đăng nhập bằng root và đưa ra lệnh sau.
xhost +<machine-name>
 Các tập lệnh được tạo bằng  lệnh cat , với tất cả các ký tự "$" được thoát. Nếu bạn muốn tự tạo các tệp này, thay vì sử dụng   lệnh cat , hãy nhớ xóa các ký tự "\" trước các ký tự "$".
Tạo một thư mục "script".
mkdir /home/oracle/scripts
Tạo một tệp môi trường gọi là "setEnv.sh".
cat > /home/oracle/scripts/setEnv.sh <<EOF
# Oracle Settings
export TMP=/tmp
export TMPDIR=\$TMP
export ORACLE_HOSTNAME=ol7-122.localdomain
export ORACLE_UNQNAME=cdb1
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=\$ORACLE_BASE/product/12.2.0.1/db_1
export ORACLE_SID=cdb1
export PATH=/usr/sbin:/usr/local/bin:\$PATH
export PATH=\$ORACLE_HOME/bin:\$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=\$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=\$ORACLE_HOME/jlib:\$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
EOF
Thêm một tham chiếu đến tệp "setEnv.sh" ở cuối tệp "/home/oracle/.bash_profile".
echo ". /home/oracle/scripts/setEnv.sh" >> /home/oracle/.bash_profile
Tạo tập lệnh "start_all.sh" và "stop_all.sh" có thể được gọi từ dịch vụ khởi động / tắt máy. Hãy chắc chắn rằng quyền sở hữu và quyền là chính xác.
cat > /home/oracle/scripts/start_all.sh <<EOF
#!/bin/bash
. /home/oracle/scripts/setEnv.sh
export ORAENV_ASK=NO
. oraenv
export ORAENV_ASK=YES
dbstart \$ORACLE_HOME
EOF
cat > /home/oracle/scripts/stop_all.sh <<EOF
#!/bin/bash
. /home/oracle/scripts/setEnv.sh
export ORAENV_ASK=NO
. oraenv
export ORAENV_ASK=YES
dbshut \$ORACLE_HOME
EOF
chown -R oracle.oinstall /home/oracle/scripts
chmod u+x /home/oracle/scripts/*.sh
Khi quá trình cài đặt hoàn tất và bạn đã chỉnh sửa "/etc/oratab", bạn sẽ có thể bắt đầu / dừng cơ sở dữ liệu với các tập lệnh sau chạy từ người dùng "oracle".
~/scripts/start_all.sh
~/scripts/stop_all.sh
Bạn có thể xem cách tạo một dịch vụ Linux để tự động khởi động / dừng cơ sở dữ liệu tại đây ( OL6 ,  OL7 ).
Cài đặt
Đăng nhập vào người dùng orory. Nếu bạn đang sử dụng mô phỏng X thì hãy đặt biến môi trường HIỂN THỊ.
(oracle)$ DISPLAY=<IP_PC>:0.0; export DISPLAY
(IP_PC là IP của máy PC đang remote vào máy chủ, tức là hiển thị giao diện ra bên ngoài máy PC)
(oracle)$ echo $DISPLAY
Giải nén bộc cài Oracle Database:
$ cd /u01/setup
$ unzip OracleDB12.2_Linux.zip (sau đó chời 5 phút)
Khởi động Trình cài đặt chung của Oracle (OUI) bằng cách ban hành lệnh sau trong thư mục cơ sở dữ liệu.
$ cd /u01/setup/database
./runInstaller
(Để lên giao diện nhanh chóng bạn nên sử dụng MobaXterm hoặc Xshell - 1 tiện ích của Netsharing)
Tiến hành cài đặt của sự lựa chọn của bạn.
Bạn có thể xem loại cài đặt tôi đã thực hiện bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới để xem ảnh chụp màn hình của từng giai đoạn.
 1. Configure Security Updates

 1. Select Install Option
(Nếu sau này restore database thì chọn mục thứ 2 là Install database software only:
)

 1. Select System Class

 1. Lựa chọn Database Installation Option

 1. Lựa chọn Install Type

 1. Typical Install Configuration

 1. Create Inventory


 1. Perform Prerequisite Checks

 1. Summary

 1. Install Product

 1. Chạy script

 1. Database Configuration Assistant

 1. Kết thúc

 1. Database Express 12c Login

 1. Database Express 12c Dashboard

Màn hình"Database Configuration Assistant Complete" shiển thị URL Cơ sở dữ liệu 12c, sẽ giống như "https://ol7-122.localdomain:5500/em".
Sau cài đặt 
Chỉnh sửa tệp "/ etc / oratab" cài đặt cờ khởi động lại cho mỗi phiên bản thành 'Y'.
cdb1:/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/db_1:Y

=====================================================================
* Dữ liệu trong thời đại 4.0 là "TRÁI TIM" của doanh nghiệp. Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administration - DBA) là ngành có lương cao nhất trong ngành IT và đầy tiềm năng trong thời đại 4.0. Oracle là cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thế giới và được rất nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới và Việt Nam sử dụng.

* Bạn có mong muốn từng bước trở thành chuyên gia DBA không? Nếu câu trả lời là CÓ thì hãy nhanh chóng đăng ký sở hữu trọn đời khóa học online "Quản trị cơ sở dữ liệu cơ bản" của tôi tại Unica (bạn có thể xem trên điện thoại, máy tính bảng, PC vào bất kỳ lúc nào chỉ cần có mạng Internet). Hiện tại tôi đang khuyến mại cho 100 bạn đăng ký đầu tiên giảm giá từ 2400K còn 799K, CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% nếu học xong không có kết quả:

* Môn 1: Quản trị Oracle 12 cơ bản, giảm giá 70% HÔM NAY cho 100 bạn đầu tiên từ 2tr4 còn 799K theo link:  https://bit.ly/3d2ofqZ (khoá này học ở Oracle hãng là 1.500$), chuyển khoản còn 699K

* Môn 2: Quản trị Linux trong 21h, cũng giảm giá 70% HÔM NAY  cho 100 bạn đầu tiên từ 2tr4 còn 799K theo link: https://bit.ly/3e7gwJw, chuyển khoản còn 699K

* Combo1: Cho 2 khóa  hc (Quản trị Oracle 12 cơ bản + Quản trị Linux trong 21h)  giá 1.200K chuyển khoản

--> Thông tin TÀI KHOẢN:

- Trần Văn Bình, STK 19020767736012, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Thăng Long

- Nội dung: Tên + (Môn 1 hoặc Môn 2 hoặc Combo) + Số tiền, sau đó chụp màn hình chuyển khoản gửi về email tranbinh48ca@gmail.com (ví dụ nội dung: TranVanBinh Combo1 1200K, TranVanBinh Mon1 799K, TranVanBinh Mon2 799K, 

---------------------------
học oracle database 
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
oracle dba roles and responsibilities


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master