Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Mount NFS 1 phân vùng từ Solaris sang Linux hoặc Solaris khác


Mount NFS 1 phân vùng t Solaris sang Linux hoc Solaris khác


  1. Source (Solaris1, UFS,):
  • Mount phân vùng ufs /s01 thông tin trong /etc/vfstab
  /dev/md/dsk/d10 /dev/md/rdsk/d10        /bk  ufs     2       yes     -
  • Share NFS quyen read write
#  share -F nfs -o rw /bk
(192.168.1.25 là IP ca máy Solaris1)

  1. Dest Linux1/Solaris1:
Chọn 1 trong 2 cách sau:

Cach1: Dùng file config

Linux1: Đưa vào file config /etc/fstab (linux), /etc/vfstab (solaris)
  • Thêm dòng sau vào Linux1 /etc/fstab  để khi restart lại server hệ thống tự động mount lên
192.168.1.25:/bk      /backup                 nfs     rsize=1048576,wsize=1048576,hard,actimeo=0,intr,nodev,nosuid,_netdev    0 0

  • Solaris1:
192.168.1.25:/bk    -       /backup                nfs     -       yes     rw,bg,hard,rsize=32768,wsize=32768,vers=3,forcedirectio,nointr,proto=tcp,suid

  • Mount/unmount
# mount /backup
# umount -f  /backup

Cach 2: Dùng câu lnh sau đ mount lên s dng (dùng reboot server phải gõ lại lệnh)
mount -F nfs -o rw 192.168.1.25:/bk  /backupĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master