Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Hướng dẫn giám sát và vận hành Oracle DataGuard

I. Kiểm tra trạng thái DG
Sử dụng Oracle Broker kiểm tra trạng thái cấu hình DataGuard
dgmgrl /
show configuration;
show database verbose db_name

--Kiểm tra apply lag trên Standby
SELECT NAME, VALUE FROM V$DATAGUARD_STATS WHERE NAME='apply lag';

--Kiểm tra trạng thái các process sử dụng cho đồng bộ dữ liệu trên Standby

ALTER SESSION SET nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS'

SELECT PROCESS, CLIENT_PROCESS, THREAD#, SEQUENCE#, STATUS, BLOCK#, BLOCKS FROM GV$MANAGED_STANDBY order by PROCESS, thread#, SEQUENCE#;--Check apply archived log:

SELECT sequence#, first_time, next_time, applied
FROM   v$archived_log
ORDER BY sequence#;

--Kiểm tra transfer được archive log từ Primary sang Standby
--§ Primary: Tạo log switch
ALTER SESSION SET nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';

SELECT sequence#, first_time, next_time
FROM   v$archived_log
ORDER BY sequence#;

ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;

--§ Standby: Kiểm tra xem archive log mới sinh ra đã sang standby và đã apply chưa
ALTER SESSION SET nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';

SELECT sequence#, first_time, next_time, applied
FROM   v$archived_log
ORDER BY sequence#;

--Note: Nếu không transfer được archive log từ primary sang standby hãy kiểm tra:
- Đường mạng giữa primary & standby
- Listener trên standby
- Standby có đang mount hoặc open hay không.
- Vùng chứa archive log (+RECO) trên standby có bị đầy hay không

II.START/STOP
1. Start/Stop broker
alter system set dg_broker_start=true sid='*'
alter system set dg_broker_start=false sid='*';

2. Start/Stop chế độ apply trên standby

alter database recover managed standby database using current logfile disconnect;
alter database recover managed standby database cancel;

3. Tự động, manual thêm datafile

alter system set standby_file_management=AUTO;
alter system set standby_file_management=MANUAL;


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master