Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 9.Thủ tục cài đặt, vận hành Oracle Goldengate

1.  Mô hình đồng bộ goldengate triển khai


2. Các bước thực hiện cấu hình đồng bộ dữ liệu giữa 2 DB ORACLE

-         Bước 1: Tạo user, gán các quyền cho user trên cả nguồn và đích
Create user ogg identified by ***;
Grant create session, dba to ogg;

Thực hiện enable supplemental trên DB nguồn
alter DB add supplemental log data;
alter system switch logfile;
-         Bước 2: Thực hiện cấu hình đồng bộ goldengate command line
Download bộ phần mềm GG tương ứng với OS trên trang chủ  oracle.com hoặc Oracle Delevery, DB của môi trường đồng bộ sau đó thực hiện unzip ra thư mục goldegate.
Thực thi file ggsci (./ggsci) xuất hiện màn hình command line
·     Tạo các thự mục mặc định cho tiến trình đồng bộ (trên cả nguồn và đích)
            ggsci>create subdirs
·     Các file tham số theo phụ lục
·     Sửa các file cấu hình theo nội dung phần phụ lục bằng lệnh edit trong môi trường ggsci> hoặc sử dụng trình vi từ môi trường OS
·     Cấu hình trên server nguồn của tiến trình đồng bộ
o   ggsci>dblogin userid ogg, password  ***
o   ggsci>add trandata ten_owner.ten_bang (tên bảng cần đồng bộ)
o   ggsci>add extract ext, TRANLOG, BEGIN NOW
o   ggsci>add exttrail /path_source/dirdat/im, extract ext
o   ggsci>add extract pump, EXTTRAILSOURCE /path_source/dirdat/im
o   ggsci>add rmttrail /path_target/dirdat/imextract pump
·     Cấu hình trên server đích của tiến trình đồng bộ
o   ggsci> dblogin userid ogg,password *** (user/pass của db target)
o   ggsci> add checkpointtable ogg.cpt_table
o   ggsci> ADD REPLICAT rep1, EXTTRAIL /u01/app/gg/dirdat/im, checkpointtable ogg. cpt_table
·     Bật tiến trình đồng bộ trên cả 2 server
o   ggsci>start mgr
o   ggsci>start ext
o   ggsci>start pump
o   ggsci>start rep
·     Kiểm tra trạng thái của tiến trình đồng bộ cả nguồn và đích
o   ggsci>status all

3.  Danh sách các file tham số cơ bản của goldengate và cách cấu hình

-         File tham số manager mgr.prm (cấu hình trên cả nguồn và đích).
-         File tham số extract ext.mgr (cấu hình trên server nguồn).
-         File tham số datapump pump.mgr (cấu hình trên server nguồn).
-         File tham số replicat rep.mgr (cấu hình trên server đích).
(Danh sách bảng đồng bộ/ nội dung file tham số lấy trên DB_Source(192.168.1.60) đồng bộ sang DB_Dest (192.168.1.68))

Nội dung file Ext.mgr
EXTRACT ext
-- Reporting
reportrollover on Monday
reportcount every
 1 hours, rate
--USERID ogg, PASSWORD
USERID ogg, password AACAAAAAAAAAAAGALDEJEBZFLJMEQGJB , encryptkey default
--RMTHOST 192.168.1.68, MGRPORT 7809
EXTTRAIL /path_source/dirdat/in
TABLE user1.shop;
TABLE user1.staff;

Nội dung file Pump.mgr

EXTRACT pump
--USERID ogg, PASSWORD
USERID ogg, password AACAAAAAAAAAAAGALDEJEBZFLJMEQGJB , encryptkey default
discardfile ./dirout/pump1.dsc, APPEND
-- Reporting
reportrollover on Monday
reportcount every 1 hours, rate
RMTHOST 192.168.1.68, MGRPORT 7809
RMTTRAIL /path_target/dirdat/im
PASSTHRU
TABLE user1shop;
TABLE user1.staff;

Nội dung file mgr.prm (Sử dụng trên cả server nguồn và đích)
port 7809
PURGEOLDEXTRACTS ./dirdat/*, USECHECKPOINTS, MINKEEPHOURS 48
autostart er *                                    
autorestart er * , WAITMINUTES 3, RETRIES 10

Nội dung file rep.mgr
REPLICAT rep
SETENV (NLS_LANG = "AMERICAN_AMERICA.UTF8")
USERID ogg, password AACAAAAAAAAAAALANAXFJGGBYDHICBGENCUIPAZBLJJAMHAD , encryptkey default
INSERTDELETES
INSERTUPDATES
HANDLECOLLISIONS
ASSUMETARGETDEFS
DISCARDFILE ./dirrpt/RORA01.DSC, append
MAP user1.STAFF, TARGET user1.STAFF
MAP user1.SHOP, TARGET user1.SHOP

4. 
Các bước vận hành oracle goldengate
-         Start các tiến trình oracle goldengate:
Start mgr
Start ext
Start pump
Start rep
-         Stop các tiến trình oracle goldengate
Stop mgr
Stop ext
Stop pump
Stop rep
-         View report các tiến trình oracle goldengate
View report mgr
View report ext
View report pump
View report rep
-         Alter các tiến trình oracle goldengate
Alter extract ext begin ...                               ---- thay đổi lại thời điểm bắt đầu extract.
Alter extract pump extseqno ..., extrba ...     --- thay đổi sequence, rba của tiến trình pump
Alter extract rep extseqno ..., extrba ...         --- thay đổi sequence, rba của tiến trình rep
-         Edit các file param của tiến trình

Edit param mgr
Edit param ext
Edit param pump
Edit param rep

*****
Hãy nhanh tay đăng ký khóa học "Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12c cơ bản" trên Unica giành cho những bạn mới học cơ sở dữ liệu Oracle hoặc cần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trên Unica (giá gốc 1.800K, giá khi đăng ký HÔM NAY là 900K):

Bước 1: Truy cập Unica.vn, bấm ĐĂNG KÝ nếu chưa có tài khoản
Bước 2: Đăng nhập tài khoản học viên trên Unica.vn
Bước 3: Truy cập https://bit.ly/admin1_900
Bước 4: Bấm KÍCH HOẠT NGAYđể thanh toán và bắt đầu vào học.
*****
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
 #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master