Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 8.Hướng dẫn vận hành oracle dataguard

1. Các bước stop, start standby database

-       Start Physical standby database gồm 3 bước:
1.     Start chế độ nomount:
STARTUP NOMOUNT;

2.     Mount  standby database:
ALTER DATABASE MOUNT STANDBY DATABASE;
                 
                    3. Start  managed recovery:
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE  DISCONNECT FROM SESSION;

-       Stop  Physical Standby Database gồm 2 bước:
1. Cancel managed recovery:
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;

2. Shut down standby database.
SHUTDOWN IMMEDIATE;

2. Kiểm tra kết nối mạng giữa 2 database

Bước 1: Trên primary database, bằng user oracle thực hiện:
tnsping to_standby
sqlplus sys/password@to_standby as sysdba
    Luôn đảm bảo 2 lệnh trên là thành công

Bước 2: Tương tự trên standby database thực hiện:
tnsping to_primary
sqlplus sys/password@to_primary as sysdba
    Luôn đảm bảo 2 lệnh trên là thành công

3. Kiểm tra hoạt động chuyển archive tới physical standby database

    Mục đích để kiểm tra đồng bộ giữa 2 database với nhau, các thao tác dưới đây sẽ thực hiện hàng ngày để kiểm tra đảm bảo tiến trình đồng bộ thành công

Bước 1:  Kiểm tra archived redo logs hiện có.
-       Trên standby database, query V$ARCHIVED_LOG view:
SELECT SEQUENCE#, FIRST_TIME, NEXT_TIME FROM V$ARCHIVED_LOG ORDER BY SEQUENCE#;

Bước 2: Thực hiện archiving current log.
-       Trên primary database, archive current log sử dụng lệnh sau:
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;

Bước 3: Kiểm tra new archived redo log nhận được trên standby database.
-       Trên standby database, queryV$ARCHIVED_LOG view:
SELECT SEQUENCE#, FIRST_TIME, NEXT_TIME  FROM V$ARCHIVED_LOG ORDER BY SEQUENCE#;

Bước 4: Kiểm tra new archived redo log applied.
-       Trên standby database, query theV$ARCHIVED_LOG view:
SELECT SEQUENCE#,APPLIED FROM V$ARCHIVED_LOG ORDER BY SEQUENCE#;

       
- Kết quả trả về, giá trị của trường APPLIED là YES có nghĩa archive đã được apply vào standby database, trường SEQUENCE#  có gí trị lớn nhất băng với giá trị lớn nhất của trường này ở bên primary database

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ

 #học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master