Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Quy trình vận hành cơ sở dữ liệu Oracle - 4.Hướng dẫn kiểm tra cơ sở dữ liệu (alert log, backup log,...)

1. Kiểm tra alert log của DB

-         Trong hướng dẫn này lấy minh họa trên DB orcl có các thông tin sau:
Ip: 192.168.1.20
Oracle_home: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
Oracle_sid: orcl
-         Kiểm tra thư mục lưu file alert log của DB:
SQL> show parameter background_dump_dest;
-         Sau khi có được kết quả từ câu lệnh kiểm tra trên, truy cập vào đường dẫn kết quả đó và tiến hành kiểm tra file alert của DB để có được thông tin hoạt động của DB:
cd /u01/app/oracle/admin/orcl/bdump
-         Kiểm tra 100 dòng cuối cùng của file alert log:
tail -100f alert_orcl.log
-         Kiểm tra thông tin file alert log:
more alert_ orcl.log
-         Kiểm tra thông tin file alert log và tìm kiểm thông tin lỗi
more alert_ orcl.log| grep ORA
more alert_ orcl.log| grep error

2.  Kiểm tra backup log của DB

-         Trong hướng dẫn này lấy minh họa trên DB orcl có các thông tin sau:
Ip: 192.168.1.20
Oracle_home: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
Oracle_sid: orcl

-         DB được backup full hàng ngày theo script, kiểm tra backup log của DB để biết dược DB backup có thành công hay không.
-         Kiểm tra xem file log backup của ngày 16/12/2019 có lỗi không, nếu chạy câu lệnh sau không có kết quả trả về thì backup thành công, nếu có kết quả trả về thì backup đang bị lỗi. Để biết lỗi chi tiết thì tiến hành more chi tiết file log backup:
grep –i error rman_backup_full_orcl_3_24_20141016.log
grep –i ERROR rman_backup_full_orcl_3_24_20141016.log
-         Kiểm tra xem file log backup của ngày 16/10/2014 có cảnh báo gì không, nếu chạy câu lệnh sau không có kết quả trả về thì backup thành công, nếu có kết quả trả về thì backup đang có cảnh báo. Để biết chi tiết của cảnh báo thì tiến hành more chi tiết file log backup:
grep –i warning rman_backup_full_orcl_3_24_20141016.log
grep –i WARNING rman_backup_full_orcl_3_24_20141016.log
-         Kiểm tra xem file log backup của ngày 16/12/2019 kết thúc chưa, nếu có kết quả trả về thì backup đã kết thúc, nếu không có kết quả trả về thì backup chưa kết thúc.
grep "Recovery Manager complete" rman_backup_full_orcl_3_24_20141016.log

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master