Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Quy trình thực hiện nâng cấp CSDL CUSTOMER và chuyển sang máy chủ mới M10-4s

Mục đích: nâng cấp CSDL CUSTOMER thuộc hệ thống .... từ phiên bản Oracle 11G R2 lên Oracle 12c R2 và chuyển đổi sang sử dụng máy chủ M10-4S, cụ thể như sau:
-               Các thủ tục thực hiện: theo phụ lục 01 đính kèm.
-               Thời gian thực hiện: 3h30, bắt đầu từ 23h00 ngày …., dự phòng ngày …..
-               Phạm vi ảnh hưởng: Tạm dừng chức năng ……
-                 Đối tác thực hiên, hỗ trợ:...

1.      Giai đoạn chuẩn bị

STT
Nội dung công việc
Thời gian downtime
(phút)
Thực hiện
1
Cài đặt Grid Infastructure phiên bản 12cR2
Đã hoàn thành
1.1
Cài đặt Oracle RAC, ASM
1.2
Cài đặt Oracle Software 12.2.0.4
1.3
Cài đặt Oracle Software 11.2.0.4
2
Cài đặt Oracle DataGuard của CUSTOMER trên máy chủ M10-4S
Đã hoàn thành
2.1
Copy bản backup full của CSDL CUSTOMER sang máy chủ M10-4S
2.2
Cấu hình CSDL dự phòng dạng physical standby sử dụng Oracle Data Guard
2.3
Restore CSDL dự phòng từ bản backup full
2.4
Recover archive log từ CSDL CUSTOMER
2.5
Cấu hình CSDL dự phòng và bật chế độ apply các thay đổi từ CSDL CUSTOMER

2.      Giai đoạn chính thức nâng cấp CSDL CUSTOMER và chuyển đổi sử dụng sang hệ thống máy chủ M10-4S

STT
Nội dung công việc
Thời gian downtime
(phút)
Thực hiện
1
Dừng các kết nối đến CSDL CUSTOMER
5’
1.1
Dừng các job thực thi trên CSDL
1.2
Dừng các ứng dụng kết nối đến CSDL
1.3
Dừng listener
2
Switchover giữa CUSTOMER và CUSTOMER Data Guard
10’
2.1
Thực thi câu lệnh hoán đổi vai trò và chờ cho đến khi cấu hình Data Guard hoán đổi xong CSDL chính thành CSDL dự phòng và ngược lại
3
Nâng cấp CSDL CUSTOMER Data Guard trên máy chủ M10-4S
150’
3.1
Nâng cấp CSDL CUSTOMER (trên M10-4S) từ Oracle 11.2.0.4 lên 12.2.0.4 sử dụng cơ chế interactive upgrade của Oracle.
4
Đổi IP của CSDL CUSTOMER mới (trên máy chủ M10-4S)
30’
4.1
Cập nhật cấu hình IP mới trên máy chủ M10-4S
4.2
Khởi động lại các node của máy chủ M10-4S
5
Kiểm tra các ứng dụng tra cứu, khóa sổ kết nối đến CSDL CUSTOMER 12cR2
15’

5.1
Kiểm tra hoạt động các ứng dụng tra cứu, khóa sổ sử dụng thực hiện trên CSDL CUSTOMER

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master