Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

HỌC ORACLE DATABASE CƠ BẢN TỪ A-Z - BÀI 11: QUẢN LÝ ROLLBACK SEGMENTS

11.1.GIỚI THIỆU ROLLBACK SEGMENTS

11.1.1.  Khái niệm

Mỗi khi có sự thay đổi dữ liệu trong database, các dữ liệu cũ đều được lưu lại để có thể khôi phục lại trạng thái của dữ liệu trước khi thay đổi. Rollback segment được dùng để lưu trữ các giá trị cũ đó. Rollback segment lưu giữ các thông tin về block như block ID, và các dữ liệu đã sửa đổi của block.

Hình vẽ 1.    Rollback segmentPhần đầu (header) của một rollback segment chứa một transaction table là nơi lưu giữ thông tin về các giao dịch hiện thời có sử dụng tới rollback segment đang xem xét. Mỗi transaction chỉ có thể sử dụng duy nhất một rollback segment để lưu giữ các dữ liệu dùng để khôi phục.
Nhiều transactions có thể đồng thời ghi dữ liệu lên rollback segment.

11.1.2.  Mục đích sử dụng segment

Transaction rollback
Khi một transaction thực hiện các thay đổi đối với các dòng dữ liệu trong table, các giá trị ban đầu (old image) sẽ được lưu giữ vào rollback segment. Khi transaction đó được rolled back (lấy lại), các dữ liệu cũ lưu trong rollback segment sẽ được lấy ra và đè lên dữ liệu hiện tại trong block, phục hồi lại các giá trị nguyên thuỷ.
Hình vẽ 2.    Mục đích của rollback segment

Phục hồi các Transaction
Trong trường hợp một instance gặp lỗi khi các transactions đang thực hiện, Oracle server cần phải khôi phục lại các dữ liệu chưa commit. Rollback trong trường hợp này được gọi là phục hồi dữ liệu. Việc này chỉ thực hiện được khi các thay đổi đối với các rollback segments đã được kết hợp bảo vệ bởi các redo log files.

Nhất quán trong việc đọc dữ liệu
Khi một thực hiện các transactions, các users trong database sẽ không thể thấy được các dữ liệu đã bị thay đổi mà chưa được commit bởi transactions. Các dữ liệu cũ lưu trong  rollback segments sẽ vẫn được sử dụng để cung cấp cho các users khác nhằm đảm bảo nhất quán dữ liệu cho các user đó.

11.1.3.  Phân loại rollback segment

SYSTEM Rollback Segment
SYSTEM rollback segment được tạo ngay trong SYSTEM tablespace mỗi khi một database được tạo lập. Rollback segment này chỉ được sử dụng đối với các thay đổi dữ liệu của các đối tượng nằm trong SYSTEM tablespace.

Non-SYSTEM Rollback Segments
Một database có thể có nhiều tablespaces và nên có ít nhất một non-SYSTEM rollback segment. Các non-SYSTEM rollback segment do quản trị viên database tạo lập có thể được sử dụng để lưu giữ các thay đổi trên các đối tượng có trong các non-SYSTEM tablespace khác. Có hai loại non-SYSTEM rollback segments.
§  Private: Private rollback segments là các segments được sử dụng riêng cho mỗi instance.
§  Public: Public rollback segments là một phần của rollback segments có trong database. Public rollback segments có thể được sử dụng bởi Oracle Parallel Server.

11.2.SỬ DỤNG ROLLBACK SEGMENT

11.2.1.  Sử dụng rollback segment trong các transaction

Cấp phát các Rollback Segment
Đối với các transaction phải xử lý một khối lượng lớn các dữ liệu, ta cần gán transaction này với một rollback segment riêng chuyên làm nhiệm vụ lưu giữ các trạng thái ban đầu của dữ liệu.
Chú ý gán rollback segments cho một transaction:
§  Lường trước khối lượng thông tin trong transaction cần rollback phù hợp (fit) với kích thước của vùng trống (extents) hiện thời của rollback segment.
§  Cấp phát vừa đủ các vùng trống và không cần cấp phát bổ các vùng trống (extents) cho rollback segments đã được gán cho transaction vì điều này có thể dẫn đến việc giảm hiệu suất thực hiện của hệ thống.
Để gán một transaction cho một rollback segment một cách tường minh thì rollback segment đó cần phải đang ở trạng thái online. Cần thực lệnh lệnh SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT trước khi thực hiện các lệnh trong transaction đó. Nếu trạng thái của rollback segment là offline hoặc câu lệnh SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT không được đặt ở vị trí đầu tiên của transaction thì hệ thống sẽ phát sinh một lỗi.
Ví dụ: sử dụng lệnh gán rollback segment cho transaction tại thời điểm bắt đầu transaction:
       SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT large_rs1;

Sau khi transaction được commit, rollback segment này lại được Oracle đưa về trạng thái sẵn sàng sử dụng. Oracle sẽ tự động gán transaction tiếp theo cho một rollback segment bất kỳ nào đang còn rỗi (available) trừ phi transaction này lại được tiếp tục gán cho rollback segment bằng tay bởi user.

Sử dụng các extents
Các transactions sử dụng extents trong rollback segment theo một trình tự xoay vòng. Theo đó, transaction sẽ ghi dữ liệu thay đổi vào extent hiện thời, rồi tiếp tục chuyển tới các extent kế tiếp. Khi extent cuối cùng được sử dụng đầy, nó lại quay trở về extent 1.
Để rõ hơn, ta xem xét một ví dụ sau:
Có hai transaction cùng sử dụng một rollback segments có 04 extents.
Hình vẽ 3.    Sử dụng dữ liệu trong rollback segment

1.    Tại thời điểm bắt đầu, giao dịch bắt đầu ghi dữ liệu vào Extent 3
2.    Trong khi thực hiện, các transaction sẽ ghi dữ liệu vào Extent 3 cho tới khi đầy rồi tiếp tục chuyển sang ghi dữ liệu lên Extent 4.
3.    Khi Extent 4 cũng đầy, nó tiếp tục lại quay trở lại ghi dữ liệu vào extent 1 nếu extent này ở trạng thái rỗi hoặc inactive. Một extent là rỗi hoặc inactive nếu hiện thời nó không bị sử dụng bởi bất kỳ một transaction nào.

11.2.2.  Tăng trưởng đối với các rollback segments

Rollback segment có con trỏ để xác định extent đang làm việc. Khi extent làm việc đầy, con trỏ sẽ chuyển sang extent kế tiếp để thực hiện việc ghi dữ liệu. Cứ như vậy cho đến extent cuối cùng rồi lại quay trở về extent đầu tiên nếu extent này đang rỗi. Tuy nhiên, có nhiều khả năng extent đầu tiên này cũng đang không rỗi. Khi đó, con trỏ không thể nhảy cách mà bỏ qua extent 1 để chuyển sang extent 2 được. Để tiếp tục duy trì hoạt động cho transaction, cần phải bổ sung thêm một extent nữa vào sau extent cuối cùng. Việc này tạo nên sự tăng trưởng đối với các rolback segments. Việc tăng trưởng đối với các rolback segments sẽ tiếp tục xảy ra cho tới khi số lượng các extents tăng kịch khung quy định trong tham số MAXEXTENTS.
Hình vẽ 4.    Tăng kích thước Rollback Segment

Sau khi rollback segments đã được tạo lập, quản trị viên database vẫn có thể thay đổi tham số lưu trữ của rollback segments. Để thay đổi, quản trị viên chỉ cần điều chỉnh các tham số OPTIMAL hay MAXEXTENTS cho phù hợp.
Ví dụ: Câu lệnh sau thay đổi số lượng tối đa các extents cấp phát cho rollback segments RBS_01.
ALTER ROLLBACK SEGMENT rbs_01 
    STORAGE (MAXEXTENTS 120);
 
Với câu lệnh thay đổi này, ta cũng có thể điều chỉnh với rollback segment SYSTEM , bao gổm cả tham số OPTIMAL.

11.2.3.  Tối ưu các rollback segments

Khi kết thúc hoặc commit các transaction, nó sẽ giải phóng vùng không gian đã sử dụng để lưu các dữ liệu dùng để phục hồi. Các extent trong rollback được đưa trở lại trạng thái inactive. Để tiết kiệm không gian lưu trữ trong rollback segment, ta có thể tối ưu lại rollback segment đó thông qua tham số OPTIMAL.
Hình vẽ 5.    Giảm kích thước của Rollback segment

Oracle server sẽ thu hồi lại các extent đã cấp phát khi:
§  Kích thước của rollback segment hiện tại được điều chỉnh tới giá trị của tham số OPTIMAL.
§  Khi có nhiều hơn 02 extent rỗi liên tiếp cạnh nhau.
Một điều lưu ý là khi thu hồi lại các extent, Oracle server sẽ thu hồi extent chứa dữ liệu lâu nhất trước đó.
Ta có thể thực hiện giảm bớt kích thước của rollback segments thông qua việc sử dụng câu lệnh ALTER ROLLBACK SEGMENT. Lưu ý, khi này rollback segment được thu nhỏ nhất thiết phải đang ở trạng thái online.
Ví dụ: Thu nhỏ kích thước rollback segment RBS1 bằng 100K:
        ALTER ROLLBACK SEGMENT rbs1 SHRINK TO 100K;
Câu lệnh phía trên thực hiện rút bớt kích thước của rollback segment tới kích thước như đã được chỉ ra. Tuy nhiên, việc rút gọn sẽ dừng lại khi có một extent không thể bị thu hồi do bất kỳ nguyên nhân nào.

11.3.QUẢN LÝ ROLLBACK SEGMENTS

11.3.1.  Sử dụng rollback segment

Kích thước của rollback segment
Kích thước của rollback được xác định tuỳ thuộc vào hai yếu tố sau:
§  Loại transaction được thực hiện (insert, update, delete, ...)
§  Lượng dữ liệu được xử lý
Thông thường, việc thêm mới bản ghi vào bảng cần ít không gian lưu giữ thông tin phục hồi hơn là việc xoá dữ liệu khỏi bảng. Với thao tác thêm mới, chỉ cần lưu giữ ROWID vào rollback, trong khi thao tác delete lại cần phải lưu giữ toàn bộ dòng dữ liệu.
Đánh giá kích thước của rollback segment căn cứ theo transaction dài nhất có sử dụng rollback segment.

Số lượng các Extents
Với các rollback segment có quá nhiều các extents sẽ gây ra lãng phí không gian lưu trữ dữ liệu, để giảm bớt lãng phí, ta có thể điều chỉnh tham số MINEXTENTS cho phù hợp.
Oracle khuyến nghị, thông thường, MINEXTENTS nên đặt giá trị là 20.

11.3.2.  Tạo rollback segment

Ta có thể tạo rollback segment thông qua câu lệnh SQL:
Cú pháp:
CREATE [PUBLIC] ROLLBACK SEGMENT rollback_segment
[TABLESPACE tablespace]
[STORAGE ([INITIAL integer[K|M]]
[NEXT integer[K|M]]
[MINEXTENTS integer]
[MAXEXTENTS {integer|UNLIMITED}]
[OPTIMAL {integer[K|M]|NULL}]
)
]

Lưu ý:
§  Một rollback segment có thể là PUBLIC hoặc PRIVATE (mặc định) việc gán này được thực hiện ngay lúc tạo và không thể thay đổi sau này.
§  MINEXTENTS>=2 đối với các rollback segment.
§  PCTINCREASE được bỏ qua đối với các rollback segment và được gán bằng 0.
§  OPTIMAL, nếu có chỉ ra thì không được nhỏ hơn giá trị kích thước khởi tạo của rollback segment được xác định trong tham số MINEXTENTS.
§  INITIAL=NEXT để đảm bảo các extent trong rollback segment có cùng một kích thước.
§  Không nên gán giá trị cho MAXEXTENTS là UNLIMITIED vì như vậy sẽ dẫn đến việc mở rộng các extent một cách không cần thiết.
§  Nên đặt rollback segment trong một tablespace riêng biệt để giảm bớt hiện tượng phân đoạn dữ liệu trong database.

Ví dụ:
CREATE ROLLBACK SEGMENT rbs01
TABLESPACE rbs
STORAGE (
INITIAL 100K NEXT 100K OPTIMAL 4M
MINEXTENTS 20 MAXEXTENTS 100);

Trong Oracle Enterprise ta thực hiện theo các bước sau:
4.    Chạy Oracle Storage Manager.
5.    Chọn Rollback—>Create.
6.    Trong phần General page, nhập vào tên, tablespace, và kiểu tương ứng. Chọn mục Online trong radio button.
7.    Trong phần Extents, nhập vào các thông tin về rollback segments.
8.     Bấm nút Create.

11.3.3.  Thay đổi trạng thái của Rollback segments

Rollback segments có thể nhận một trong hai trạng thái ONLINE/OFFLINE
Khi rollback segment có trạng thái online thì nó sẵn sàng sử dụng cho các transactions, ngược lại, trạng thái offline cho biết nó không sẵn sàng cho các transactions. Thông thường, rollback segments là online và sẵn dùng cho các transactions.
Trong một số tình huống nhất định, ta cần đặt trạng thái online hay ofline đối với các rollback segments:
§  Khi trạng thái của tablespace là online, nếu tablespace có chứa các rollback segments, ta sẽ không thể đặt trạng thái tablespace thành offline nếu có bất kỳ một transaction nào vẫn còn đang sử dụng các rollback segments thuộc tablespace đó. Để xử lý được tình huống này, ta cần thay đổi trạng thái của rollback segments thành offline để ngăn không cho sử dụng các rollback segments trước khi thay đổi trạng thái của tablespace là offline.
§  Khi ta muốn drop (huỷ) các rollback segments, nhưng không thể thực hiện được do vẫn còn transactions đang sử dụng nó. Để xử lý được tình huống này, ta cần ngăn không cho sử dụng rollback segment thông qua việc đặt lại trạng thái rollback segments là offline.
Sau khi tạo mới một rollback segment, nó sẽ có trạng thái offline và chưa thể sử dụng ngay được. Để có thể sẵn dùng cho các transaction, rollback segment cần được chuyển trạng thái thành online thông qua câu lệnh ALTER ROLLBACK SEGMENT
Cú pháp:
ALTER ROLLBACK SEGMENT rollback_segment ONLINE | OFFLINE
Rollback segment sẽ có trạng thái online cho tới khi instance bị tắt (shutdown).

Đặt trạng thái online cho rollback segments ngay khi startup database
Để đảm bảo cho các rollback segments luôn nhận trạng thái online ngay khi khởi động (startup) database, ta cần chỉ rõ tên của rollback segments trong tham số ROLLBACK_SEGMENTS của parameter file.
Ví dụ:
     ROLLBACK_SEGMENTS=(rbs01, rbs02, rbs03)

Lưu ý: Số lượng tối đa các rollback segment online đối với một instance được xác định bởi tham số MAX_ROLLBACK_SEGMENT.

Trong OEM ta có thể thực hiện theo các bước sau:
9.    Chạy Oracle Storage Manager.
10.  Chuyển tới nút Rollback Segments.
11.  Chọn rollback segment tương ứng.
12.  Chọn Rollback—>Place Online/ Take Offline.
13.  Trong hộp thoại xác nhận, bấm nút Yes.

11.3.4.  Instance sử dụng rollback segment

Để cụ thể, ta xem xét các bước thực hiện khi một instance sử dụng rollback segment
14.  Instance sử dụng tất cả các rollback segments có tên trong phần tham số ROLLBACK_SEGMENTS.
15.  Tham số TRANSACTIONS và TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT được sử dụng để tính toán số lượng rollback segments cần thiết cho một instance:
Với:
                   N          Số lượng rollback segment cần thiết
           T          Giá trị tham số TRANSACTIONS
           TRP        Giá trị tham số                                                  TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT
16.  Trong trường hợp N nhỏ hơn hay bằng số lượng non-SYSTEM rollback segments có được, instance cũng sẽ không cần tới nhiều rollback segments hơn.
17.  Khi giá trị của N lớn hơn hay bằng số các non-SYSTEM rollback segments dành  cho instance, khi đó đòi hỏi phải sử dụng thêm cả các public rollback segments.

11.3.5.  Điều chỉnh khả năng lưu trữ của rollback segment

Ta có thể điều chỉnh các tính chất lưu trữ của từng rollback segment thông qua lệnh ALTER ROLLBACK SEGMENT
Cú pháp:
ALTER ROLLBACK SEGMENT rollback_segment
[STORAGE ( [NEXT integer[K|M]]
[MINEXTENTS integer]
[MAXEXTENTS {integer|UNLIMITED}]
[OPTIMAL {integer[K|M]|NULL}]
)
]

Trong OEM ta thực hiện theo các bước sau:
18.  Chạy Oracle Storage Manager.
19.  Chuyển tới nút Rollback Segments.
20.  Chọn rollback segment tương ứng.
21.  Trong phần Extents page, đặt lại các tham số tương ứng.
22.  Bấm nút Apply.

11.3.6.  Giảm bớt độ rộng của rollback segment

Trong trường hợp tham số OPTIMAL được chỉ rõ, Oracle server sẽ có gắng thực hiện cấp phát và giải phóng vùng không gian dựa theo giá trị của tham số OPTIMAL. Ngược lại, ta có thể thực hiện cấp phát không gian thông qua lệnh trực tiếp:
ALTER ROLLBACK SEGMENT rollback_segment
SHRINK [ TO integer [ K|M ]];
Trong trường hợp tham số integer không được chỉ rõ, Oracle sẽ giảm lượng không gian rollback segment về tới giá trị OPTIMAL

Trong OEM ta có thể thực hiện theo các bước sau:
23.  Chạy Oracle Storage Manager.
24.  Chuyển tới nút Rollback Segments.
25.  Chọn rollback segment tương ứng.
26.  Chọn Rollback—>Shrink.
27.  Trong hộp thoại Shrink Rollback Segment, chọn Optimal Size rút gọn kích thước rollback segment theo kích thước đã được tối ưu. Hoặc chọn  Size rồi nhập vào giá trị kích thước cho vùng không gian tương ứng.
28.  Bấm nút OK.

11.3.7.  Hủy bỏ rollback segment

Trong một số trường hợp không cần sử dụng các rollback segment, ta có thể hủy các rollback segment thông qua câu lệnh SQL:
DROP ROLLBACK SEGMENT rollback_segment;

Trong OEM, ta làm theo các bước sau:
29.  Chọn Oracle Storage Manager.
30.  Chuyển tới nút Rollback Segments.
31.  Chọn rollback segment tương ứng.
32.  Chọn Rollback—>Remove. Ta chỉ có thể hủy các rollback segment đã ở trạng thái offline.
33.  Bấm nút Yes trong hộp thoại xác nhận.

11.3.8.  Quản lý undo tự động

Khả năng quản lý undo tự động (Automatic Undo Management - AUM) là một đặc điểm khá mới của Oracle 9i. Cung cấp cơ chế tin cậy hơn cho DBA khi tạo, thay đổi kích thước và điều chỉnh rollback segments trong database. Theo đó, Rollback segments có thể được tạo, xoá hay điều chỉnh kích thước một cách tự động bởi instance.
Dữ liệu rollback data được quản lý nhờ vào undo tablespace.
Ví dụ: tạo undo tablespace
CREATE UNDO TABLESPACE UNDO_TBS
   DATAFILE /u01/oradata/freeney9/undo_tbs01.ora SIZE 100M
   AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 700M

Một số tham số khởi tạo chính:
§  UNDO_MANAGEMENT (MANUAL / AUTO): Cho biết database có sử dụng cơ chế AUM hay không.  Default = MANUAL
§  UNDO_TABLESPACE (valid tablespace): Chỉ rõ tên undo tablespace sử dụng.
§  UNDO_RETENTION (in seconds default=30): Cho biết thời gian trễ để thực hiện committed undo.
§  UNDO_SUPPRESS_ERRORS (TRUE / FALSE): Cho biết hệ thống có trả về exception hay không khi “SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT” phát lỗi. Default = TRUE

11.4.THÔNG TIN VỀ CÁC ROLLBACK SEGMENT

Thông tin về các rollback segment được lưu giữ trong từ điển dữ liệu.

11.4.1.  Xem thông tin chung về các rollback segment

Thông tin chung về rollback segment được lưu trong view DBA_ROLLBACK_SEGS.
Hình vẽ 6.    Các thông tin chính về rollback segments
Các thông tin bao gồm:
§  SEGMENT_ID: Mã hiệu của segment
§  SEGMENT_NAME: Tên segment
§  TABLESPACE_NAME: Tên tablespace chứa segment
§  OWNER (PUBLIC/SYS): Tên user sở hữu segment
§  STATUS (ONLINE/OFFLINE): Trạng thái của segment

Ví dụ: Xem thông tin chung về segment
SVRMGR> SELECT segment_name, tablespace_name, owner, status
2> FROM dba_rollback_segs;
SEGMENT_NAME               TABLESPACE_NAME OWNER STATUS
---------------            --------------- ------     ---------------
SYSTEM     SYSTEM          SYS        ONLINE
RBS1       RBS             SYS        ONLINE
RBS2       RBS             SYS        ONLINE
RBS3       RBS             SYS        OFFLINE
4 rows selected.

Dữ liệu trong cột OWNER nhận các giá trị:
§  SYS: Rollback đó thuộc loại private
§  PUBLIC: Rollback đó thuộc loại public

11.4.2.  Xem thông tin thống kê về rollback segment

Ta lấy được các thông tin này từ các view V$ROLLSTAT và V$ROLLNAME.
Hình vẽ 7.    Các thông tin thống kê về segments
Ví dụ: Xem các thông tin thông kê về segments
SVRMGR> SELECT n.name, s.extents, s.rssize, s.optsize,
2> s.hwmsize, s.xacts, s.status
3> FROM v$rollname n, v$rollstat s
4> WHERE n.usn = s.usn;

NAME   EXTENTS RSSIZE   OPTSIZE  HWMSIZE   XACTS  STATUS
----- ------- --------  --------  --------  ------ ---------
SYSTEM 43      2199552            2199552   0      ONLINE
RBS1   20      202752   204800   417792   0      ONLINE
RBS2   4       38912              38912    0      PENDING
                                           OFFLINE
3 rows selected.Diễn giải một số cột dữ liệu trong view V$PLAYSTATION

Tên cột

Diễn giải

USN

Là số hiệu của rollback segment (Rollback segment number)

EXTENTS

Số lượng các extents có trong rollback segment

RSSIZE

Kích thước của segment hiện thời tính theo đơn vị bytes

XACTS

Số lượng các transaction sử dụng rollback segment

OTPSIZE

Giá trị OPTIMAL của rollback segment

HWMSIZE

Hight warter mark; kích thước tối đa tính theo bytes, khi rollback segment tăng

AVEACTIVE

Kích thước của extent hiện thời,

STATUS

Trạng thái của rollback segment11.4.3.  Thông tin về rollback segment đang active

Ta có thể kết hợp thông tin trong hai bảng V$TRANSACTION và V$SESSION.
Hình vẽ 8.    Thông tin về các thao tác trên các segments

Ví dụ:
SVRMGR> SELECT s.username, t.xidusn, t.ubafil,
2> t.ubablk, t.used_ublk
3> FROM v$session s, v$transaction t
4> WHERE s.saddr = t.ses_addr;

USERNAME    XIDUSN     UBAFIL     UBABLK     USED_UBLK
----------- ---------- ---------  ---------- ----------
SYSTEM      2          2          7          1
SCOTT       1          2          163        1
2 rows selected.

Diễn giải một số cột dữ liệu

Tên cột

Diễn giải

SES_ADDR

Địa chỉ của session, lấy được từ V$SESION.SADDR

XIDUSN

Số hiệu của Rollback segment được sử dụng bởi transaction

UBAFIL, UBABLK, UBASQN,UBAREC

Vị trí hiện thời của rollback segment mà transaction sẽ ghi vào

USED_UBLK

Số hiệu block undo được tạo ra bởi transaction

START_UEXT,

START_UBAFIL, START_UBABLK

Số hiệu của extent (file, block) thuộc rollback segment mà transaction bắt đầu ghi dữ liệu


11.5.CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI ROLLBACK SEGMENT

12.5.1.  Thiếu không gian cho các transactions

Nguyên nhân
Do một transaction không được sử dụng nhiều rollback segments nên có thể xảy ra tình trạng thiếu vùng không gian cho các rollback segment và gây ra lỗi (ORA-1562 and ORA-1650 Unable to Extend Rollback Segment (Doc ID 1066542.6)). Nguyên nhân có thể là một trong các trường hợp sau:
§  Không có đủ không gian trong tablespace (ORA-01562)
§  Số lương các extents trong rollback segment đã đạt tới giá trị MAXEXTENTS và không thể bổ sung thêm các extent vào rollback segment (Ora-01628: Max # Extents (32765) Reached For Rollback Segment. (Doc ID 837853.1))
Giải pháp
Với lỗi ORA-01560:
§  Mở rộng thêm các data files trong tablespace
§  Đặt chế độ cho các data files là AUTOEXTEND
§  Bổ sung mới data file vào tablespace
Với lỗi ORA-01628:
§  Tăng tham số MAXEXTENTS của rollback segment
§  Huỷ và tạo lại rollback segment với kích thước của extent lớn hơn

11.5.2.  Lỗi đọc dữ liệu không đồng nhất

Nguyên nhân
Oracle server cố gắng đảm bảo các câu lệnh sẽ chỉ xử lý trên các dữ liệu đã được commit. Vì thế, các dữ liệu chưa commit sẽ không được sử dụng. Trong trường hợp Oracle server không tạo được các bản lưu giá trị cũ các dữ liệu (read-consistent image of data), user sẽ nhận được lỗi ORA-01555 snapshot too old. Lỗi này xảy ra khi transaction thay đổi các dữ liệu đã được commit và:
§  Transaction slot có trong phần rollback header đang được sử dụng
§  Giá trị ban đầu (before-image) trong rollback segment được ghi đè lên bởi một transaction khác

Giải pháp
§  Tăng chỉ số MINEXTENTS
§  Mở rộng kích thước extent
§  Tăng giá trị OPTIMAL

11.5.3.  Chặn session

Hình vẽ 9.    Chặn session
Vấn đề
Khi một extent trong rollback segment được ghi đầy, Oracle server sẽ tiếp tục sử dụng extent kế tiếp theo cơ chế xoay vòng. Trong trường hợp extent kế tiếp vẫn đang trong tình trạng active, transaction sẽ không sử dụng được nó. Mặt khác, nó cũng không thể bỏ qua extent kế tiếp để chuyển tới extent sau nữa nếu nó rỗi. Khi đó, rollback segment sẽ được bổ sung thêm các extent. Việc làm này làm cho rollback segment ngày một mở rộng và quản trị viên cần phải can thiệp để hạn chế việc mở rộng này.

Giải pháp
Quản trị viên database cần thực hiện kiểm tra thông tin của các transaction đang được thực hiện thông qua việc lấy thông tin từ các view V$ROLLSTATV$TRANSACTIONV$SESSION để phát hiện các transaction đang bị cản trở, từ đó thực hiện việc điều chỉnh cho phù hợp. Công việc kiểm tra và giám sát này được thực hiện bằng tay bởi người quản trị database.

Ví dụ: Xem thông tin về các transactions đang được thực hiện
SVRMGR> SELECT s.sid, s.serial#, t.start_time, t.xidusn,
s.username
2> FROM v$session s, v$transaction t, v$rollstat r
3> WHERE s.saddr = t.ses_addr
4> AND t.xidusn = r.usn
5> AND ((r.curext = t.start_uext-1) OR
6> ((r.curext = r.extents-1) AND t.start_uext=0));

SID  SERIAL# START_TIME             XIDUSN USERNAME
--- ------- -------------          ------ --------
9    27     10/30/97 21:10:41      2      SYSTEM
1 row selected.


=============================
Website không bao giờ chứa bất kỳ quảng cáo nào, mọi đóng góp để duy trì phát triển cho website (donation) xin vui lòng gửi về STK 90.2142.8888 - Ngân hàng Vietcombank Thăng Long - TRAN VAN BINH
=============================
Nếu bạn muốn tiết kiệm 3-5 NĂM trên con đường trở thành DBA chuyên nghiệp thì hãy đăng ký ngay KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE, được Coaching trực tiếp từ tôi với toàn bộ kinh nghiệm, thủ tục, quy trình, bí kíp thực chiến mà bạn sẽ KHÔNG THỂ tìm kiếm trên Internet/Google giúp bạn dễ dàng quản trị mọi hệ thống Core tại Việt Nam và trên thế giới, đỗ OCP.
- CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
- Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
2 khóa học online qua video giúp bạn nhanh chóng có những kiến thức nền tảng về Linux, Oracle, học mọi nơi, chỉ cần có Internet/4G:
- Oracle cơ bản: https://bit.ly/admin1_1200
- Linux: https://bit.ly/linux_1200
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
HỌC ORACLE DATABASE CƠ BẢN TỪ A-Z - BÀI 11: QUẢN LÝ ROLLBACK SEGMENT, Soracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, ms sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master