Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

QUY TRÌNH THIẾT LẬP ETHERCHANNEL ĐẢM BẢO DỰ PHÒNG NETWORK CHO 02 MÁY CHỦ CSDL HỆ THỐNG CUSDB SỬ DỤNG AIX

Mục đích: Căn cứ vào tình hình hoạt động hệ thống …., do 02 máy chủ CSDL của hệ thống …… đang chỉ có 1 đường kết nối mạng, để đảm bảo an toàn cho hệ thống.


STT
Thực hiện
Thực hiện
Thời gian
Ghi chú
I
Các bước thực hiện ( Task description)

60 phút

1
Hiển thị thông tin card mạng của máy chủ2
Chọn các interface để tạo etherchannel
#smit etherchannel-> Add An EtherChannel / Link Aggregation

3
Chọn Enter

 


4
Cấu hình IP cho interface mới tạo
#smitty chinetII
Kiểm tra kết quả trên 02 máy chủ

20 phút

1
Kiểm tra lại bằng lệnh:
# ifconfig -a2
Thực hiện rút từng dây mạng kiểm tra để đảm bảo dự phòng.III
Tài liệu tham khảo ( Reference document)1

Tổng thời gian thực hiện

80 phút

 6.2      Thủ tục thiết lập Database trên máy chủ

STT
Thực hiện
Thực hiện
Thời gian
Ghi chú
I
Cấu hình thay đổi Public IP

30 phút

1
Loại bỏ cấu hình public IP hiện tại
$ oifcfg delif -global en4/50.50.50.02
Thiết lập cấu hình public IP mới
$ oifcfg setif -global en6/50.50.50.0:publicII
Cấu hình thay đổi VIPs

60 phút

1
Thu thập cấu hình VIPs hiện tại
$ srvctl config nodeapps –a2
Kiểm tra tất cả resource VIPs đều ONLINE
$ crsctl stat res –t3
Thực hiện lần lượt trên cả 2 nodes
- Dừng VIP CusDB1
a.Dừng VIPs resource
$ srvctl stop vip -n CusDB1 –f
b.Kiểm tra chắc chắn VIPs resource OFFLINE
$ crsctl stat res –t
c.Thay đổi VIP IP
$ srvctl modify nodeapps -n CusDB1 -A CusDB1-vip/255.255.255.0/en6
- Dừng VIP CusDB2:
a.Dừng VIPs resource
$ srvctl stop vip -n CusDB2 –f
b.Kiểm tra chắc chắn VIPs resource OFFLINE
$ crsctl stat res –t
c.Thay đổi VIP IP
$ srvctl modify nodeapps -n CusDB2 -A CusDB2-vip/255.255.255.0/en6
- Kiểm tra lại việc thay đổi VIP
$ srvctl config nodeapps -a
-Khởi động lại các resource
$ srvctl start vip -n CusDB1
$ srvctl start listener -n CusDB1
$ srvctl start vip -n CusDB2
$ srvctl start listener -n CusDB2
- Kiểm tra resource VIP ở trạng thái ONLINE
$ crsctl stat res –t4
Cấu hình cập nhật SCAN IP
- Dừng SCAN listener và SCAN VIP resource
$ srvctl stop scan_listener
$ srvctl stop scan
- Cập nhật SCAN VIP resource
$ srvctl modify scan -n CusDB-cluster-scan
- Xác nhận thay đổi thành công
$ srvctl config scan
- Khởi động SCAN và SCAN listener
$ srvctl start scan
$ srvctl start scan_listenerIII
Tài liệu tham khảo ( Reference document)1
- How to Modify Public Network Information including VIP in Oracle Clusterware (Doc ID 276434.1)
- How to update the IP address of the SCAN VIP resources (ora.scan{n}.vip) (Doc ID 952903.1)
Tổng thời gian thực hiện

90 phút

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master