Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Các câu lệnh hay sử dụng bật/tắt Oracle Database 12c/18c/19c/21c

1. Với Non-CDB 12c/18c/19c/21c : Oracle Database 12c/18c/19c/21c thao tác giống 11g

2. Với CDB 12c/18c/19c/21c : 

Oracle Database 12c/18c/19c/21c tạo thêm các PDB1, PDB2,... (tên PDB có thể là sale, marketing, customer,...) 

2.1. Các câu lệnh với CDB

- Kiểm tra xem Database của mình có là CDB hay không.
sqlplus / as sysdba
SQL> SELECT CDB FROM V$DATABASE;

- Thông tin CDB:
SQL> SHOW CON_NAME

SQL> select INSTANCE_NUMBER, INSTANCE_NAME, status from gv$instance; 

INSTANCE_NUMBER INSTANCE_NAME    STATUS
--------------- ---------------- ------------
              1 orcl             OPEN

SQL>  select inst_id,name, open_mode from gv$database; 

 INST_ID NAME      OPEN_MODE
---------- --------- --------------------
         1 ORCL      READ WRITE

- Chuyển sang CDB:
SHOW CON_NAME
ALTER SESSION SET container = cdb$root;

2.2. Các câu lệnh với PDB

SHOW pdbs;

SELECT name, open_mode FROM v$pdbs;

- Chuyển sang PDB1:

SHOW CON_NAME
ALTER SESSION SET container = pdb1;

- Bật/tắt PDB:
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb1 OPEN;
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb1, pdb2 OPEN READ ONLY FORCE;
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb1 CLOSE IMMEDIATE;
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE pdb1, pdb2 CLOSE IMMEDIATE;

SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL CLOSE IMMEDIATE;

SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL EXCEPT pdb1 OPEN;
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL EXCEPT pdb1 CLOSE IMMEDIATE;

- Có thể bật tắt như sau:
SQL> SHOW CON_NAME
SQL> ALTER SESSION SET container = pdb1;

+ Bật:
SQL> startup

+ Tắt:
SQL> shutdown immediate;

SQL> SHOW CON_NAME
SQL> ALTER SESSION SET container = pdb2;


+ Bật:
SQL> startup

+ Tắt:
SQL> shutdown immediate;

- Truy vấn thông tin các PDB:
SELECT name, open_mode FROM v$pdbs; -- Khuyến cáo sử dụng

COLUMN PDB_NAME FORMAT A15
SELECT PDB_ID, PDB_NAME, STATUS FROM DBA_PDBS ORDER BY PDB_ID;
SELECT PDB_ID, PDB_NAME, STATUS FROM CDB_PDBS  ORDER BY PDB_ID;

NAME                              OPEN_MODE
------------------------------    ----------
PDB$SEED                     READ ONLY
PDB1                               READ WRITE

- Các câu lệnh khác chuyển qua lại giữa pdb1 và cdb$root:
SHOW CON_NAME
ALTER SESSION SET container = pdb1;
ALTER SESSION SET container = cdb$root;

3. Bật Oracle Enterprise Manager Express

SELECT DBMS_XDB_CONFIG.gethttpport FROM dual;
SELECT DBMS_XDB_CONFIG.gethttpsport FROM dual;

EXEC DBMS_XDB_CONFIG.sethttpsport(5500);

https://192.168.182.128:5500/em/
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master