Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

HỌC ORACLE DATABASE CƠ BẢN TỪ A-Z - BÀI 7: QUẢN TRỊ CONTROL FILES

7.1.CONTROL FILES

7.1.1.  Giới thiệu control file

Control file là file thông tin dạng nhị phân được sử dụng cho việc khởi tạo và vận hành database một cách hiệu quả.
Mỗi khi instance được MOUNT (gắn) với một Oracle database, các thông tin trong control file sẽ được đọc ra, từ đó xác định các data files và các online redo log files.
Control file được cập nhật liên tục vào database trong suốt quá trình sử dụng và nó luôn ở trạng thái sẵn sàng (available) mỗi khi database được OPEN (mở) hay được MOUNT (gắn) với instance.
Control file cung cấp các thông tin một cách đồng nhất trong database được sử dụng trong quá trình khôi phục (recovery).
Mỗi control file tại một thời điểm chỉ phục vụ cho một database. Khi đã có một database sử dụng control file thì các database khác sẽ không thể truy cập tới control file đó nữa.
7.1.2.  Cách thức đặt tên control file

Tên control file được xác định trong tham số CONTROL_FILES  của parameter file. Tên của các control files được đặt phân cách bởi dấu phẩy (,). Instance phục vụ database sẽ mở các control file và lấy các thông tin từ đó để có thể điều khiển hoạt động của database. Trong quá trình hoạt động, Instance cũng sẽ ghi lại các tình trạng của database.
Để đảm bảo an toàn, một database cần ít nhất 02 control files và được đặt tại hai chỗ khác nhau. Các control files nên được đặt tên khác nhau sao cho có thể phân biệt dễ dàng.
Tên của Control files nên được đặt kèm với tên của database cho dễ nhớ, như sau:
CTL<n><database_name>.ORA
Với:
     n               là số thứ tự của control file
     database_name   tên của database
Trong parameter file, các tên của control files được đặt phân cách nhau bởi các dấu phẩy.
Ví dụ:
control_files = (“C:\ORANT\DATABASE\CTL1KTKB.ORA”,                                    ”C:\ORANT\DATABASE\CTL2KTKB.ORA”)

7.1.3.  Kết hợp nhiều control files

Khi tạo database, ta có thể sử dụng cùng lúc nhiều control files thông qua việc chỉ rõ tên các control files trong tham số khởi tạo CONTROL_FILES. Oracle server tạo và cập nhật tất cả danh sách các file liên quan mỗi khi tạo database.
Oracle khuyến cáo sử dụng ít nhất 02 control files. Các control files nên được đặt riêng biệt trên các ổ đĩa khác nhau đề phòng sự cố. Nếu một control file bị hỏng, ta có thể sao chép lại file này rồi khởi động lại instance.

Hình vẽ 1.    Kết hợp sử dụng nhiều control file

Để thêm mới một control file hoặc thay đổi số lượng cũng như nơi đặt các control file, ta thực hiện theo các bước sau:
1.    Shutdown database.
2.    Sử dụng lệnh của hệ điều hành để sao chép thêm một bản sao của control file và nên lưu trữ trên một thiết bị khác.
3.    Sửa đổi hoặc thêm mới tham số CONTROL_FILES và tên (có đường dẫn) tương ứng với các control files.
4.     Khởi động lại database.

7.1.4.  Nội dung của control file

Các thông tin chứa trong control file bao gồm:
§  Tên database và các định danh (identifications)
§  Tên và nơi chứa các data files, các redo log files
§  Tên các tablespaces trong database
§  Nhãn thời gian tương ứng lúc tạo database
§  Giá trị số hiệu của log sequence hiện thời
§  Thông tin về checkpoint
§  Các thông tin lịch sử (log history)
§  Các thông tin sao lưu của tiện ích Recovery Manager

Hình vẽ 2.    Nội dung control file
Control file có thể được chia làm hai loại chính:
§  Có thể tái sử dụng (reused)
§  Không thể tái sử dụng (unreused)

7.1.5.  Các tham số ảnh hưởng tới kích thước của control file

Có một số tham số hệ thống liên quan tới kích thước của control file
§  MAXLOGFILES
§  MAXLOGMEMBERS
§  MAXLOGHISTORY
§  MAXDATAFILES
§  MAXINSTANCES
Các control files được xác định tự động dựa theo các tham số khởi tạo tại thời điểm tạo lập database:
CONTROL_FILES = (“C:\ORANT\DATABASE\CTL1KTKB.ORA”,               ”C:\ORANT\DATABASE\CTL2KTKB.ORA”)
Tên file kèm theo đường dẫn được đặt luôn trong tham số tạo database.
Các tham số được chỉ ra trong database có ảnh hưởng tới control file. Quản trị viên database có thể tạo lại các control file hay thay đổi các tham số trong database để có thể tăng, giảm kích thước của control file.
Việc tạo mới control file đòi hỏi phải thay đổi kích thước của control file. Control file lưu trữ các thông tin cần thiết cho Recovery Manager. Vì thế, khi sử dụng Recovery Manager những phần không tái sử dụng được trong control file có thể được mở rộng dựa theo số lượng các thành phần.

7.2.QUẢN TRỊ CONTROL FILE

7.2.1.  Tạo mới control file

Việc tạo mới control files đối với database đôi khi là cần thiết. Ta hãy xét các tình huống:
§  Tất cả các control files của database hiện thời đều bị lỗi và ta không có bản backup của chúng.
§  Ta muốn thay đổi một hay nhiều tham số được thiết lập đối với database mà các tham số này được chỉ ra ngay từ câu lệnh CREATE DATABASE như tên databaseMAXLOGFILES, MAXLOGMEMBERS, MAXLOGHISTORY, MAXDATAFILES,  MAXINSTANCES.
Ví dụ, ta muốn đổi tên database để khỏi xảy ra xung đột với một database đang có trong hệ thống nhưng trùng tên.
Ta có thể tạo mới control file cho một database thông qua câu lệnh SQL.
Cú pháp:
CREATE CONTROLFILE [REUSE]
    [SET] DATABASE database
    LOGFILE [GROUP integer] filespec [, [GROUP integer] filespec] ...
    {RESETLOGS | NORESETLOGS}
    DATAFILE filespec [, filespec] ...
    [MAXLOGFILES integer]

    [MAXLOGMEMBERS integer]
    [MAXLOGHISTORY integer]
    [MAXDATAFILES integer]
    [MAXINSTANCES integer]
    [ARCHIVELOG | NOARCHIVELOG]
Với:
REUSE           Cho biết CONTROL_FILES có thể được tái sử dụng, ta không cần quan tâm tới các tham số thuộc loại tuỳ chọn.
SET DATABASE    Thay đổi tên của database. Lưu ý: <Tên>
DATABASE        Tên của database. 
LOGFILE         danh sách tên của các redo log file groups
MAXLOGFILES     Số lượng tối đa các redo log file groups
MAXLOGMEMBERS   Số lượng tối đa các members trong một redo
MAXLOGHISTORY   Số lượng tối đa các archived redo log file groups
MAXDATAFILES    Số lượng tối đa các datafiles
MAXINSTANCES    Số lượng tối đa các instances có thể kết nối tới database.
ARCHIVELOG      Thiết lập chế độ archiving lưu trữ các redo log files
Ví dụ:
CREATE CONTROLFILE
 SET DATABASE prod
 LOGFILE GROUP 1 ('logfile1A', 'logfile1B') SIZE 50K,
 GROUP 2 ('logfile2A', 'logfile2B') SIZE 50K
 NORESETLOGS
 DATAFILE 'datafile1' SIZE 3M, 'datafile2' SIZE 5M
 MAXLOGFILES 50
 MAXLOGMEMBERS 3
 MAXDATAFILES 200
 MAXINSTANCES 6
 ARCHIVELOG;

7.2.2.  Tạo mới control file cho một database đã có sẵn

Việc tạo mới control file được thực hiện theo các bước sau:
1.    Thiết lập danh sách các datafiles và online redo log files sử dụng trong database. Trong trường hợp backup database, ta có thể dễ dàng xác định được danh sách các file này dựa vào thông tin trong dictionary view: V$CONTROLFILEV$DATAFILEV$LOGFILETrong trường hợp database bị lỗi, quản trị viên database cần cố gắng xác định đầy đủ các datafiles và online redo log files. Nếu thiếu bất kỳ một trong số các file trên thì tablespace SYSTEM sẽ không thể khôi phục lại được và do đó ta không thể khôi phục lại được database.

2.    Shut down (tắt) database nếu nó đang được mở. Thực hiện shut down ở chế độ normal. Trong trường hợp không thể tắt normal được thì hãy tắt database theo chế độ IMMEDIATE hoặc ABORT.

3.    Sao lưu (Backup) tất cả các datafiles và online redo log files của database.

4.    Startup instance trở lại ở chế độ nomount.

5.    Tạo mới control file thông qua lệnh tạo CONTROL FILESKhi tạo mới control file, sử dụng tuỳ chọn RESETLOGS nếu database bị mất bất kỳ một nào online redo log groups. Trong trường hợp này ta cần khôi phục lại các redo logs bị mất. Ngược lại, ta sử dụng tuỳ chọn NORESETLOGS.

6.    Sao lưu control file mới tạo.

7.    Sửa đổi các tham số trong parameter file mà có sử dụng đến trong các control files bao gồm tham số CONTROL_FILES và DB_NAME.

8.    Thực hiện khôi phục database nếu cần. Ta sẽ bỏ qua bước này trong trường hợp không cần phải khôi phục database. Nếu control file mới tạo có sử dụng tuỳ chọn NORESETLOGS,  thì ta có thể khôi phục lại toàn bộ database. Trong trường hợp tuỳ chọn sử dụng là RESETLOGS, ta cần chỉ ra thêm một tuỳ chọn nữa là USING BACKUP CONTROL FILE. Thủ tục này sẽ thực hiện khôi phục lại các online hoặc archived redo logs hoặc datafiles.

9.    Open database với control file vừa tạo. Nếu không thực hiện recovery thì có thể open database ở chế độ normally.

10.  Nếu có sử dụng RESETLOGS trong lúc tạo control file, thì cần sử dụng thêm câu lệnh ALTER DATABASE , với tuỳ chọn RESETLOGS.

7.2.3.  Một số lỗi đối với các Control Files

Sau khi thực hiện lệnh CREATE CONTROLFILE, ta có thể ta gặp một số lỗi cơ bản sau:

Thiếu file

Sau khi tạo một control file và sử dụng nó để mở database, kiểm tra alert log để biết liệu Oracle có xác định được có thông tin gì không đồng nhất giữa data dictionary và control file hay không? Ví dụ như datafile có kèm theo cả data dictionary nhưng không có danh sách các data dictionary đi kèm.
Nếu một datafile đã tồn tại trong data dictionary nhưng chưa có trong control file mới tạo, Oracle sẽ tạo một placeholder entry trong control file với tên là  MISSINGnnnn (trong đó nnnn là một con số viết dưới dạng thập phân). 
Ta xét hai trường hợp có thế xảy ra như sau:
§  Sử dụng tuỳ chọn RESETLOGS trong câu lệnh CREATE CONTROLFILE sẽ cho phép mở database  mà không cần tới tuỳ chọn RESETLOGS. Điều này chỉ có thế xảy ra nếu tất cả các online redo logs đang trong tình trạng sẵn sàng. 
§  Sử dụng tuỳ chọn RESETLOGS trong câu lệnh CREATE CONTROLFILE để bắt buộc phải mở database cùng với tuỳ chọn RESETLOGS, datafile tương ứng với MISSINGnnnn ở chế độ chỉ đọc hay OFFLINE

Khi mở database có sử dụng tuỳ chọn RESETLOGS, và MISSINGnnnn tương ứng với datafile không ở chế độ chỉ đọc hay offline, ta sẽ không thể truy xuất vào datafile đó. Trong trường hợp này, tablespace chứa datafile cần được huỷ bỏ (DROP).

Xử lý lỗi xảy ra đối với lệnh CREATE CONTROLFILE

Oracle gửi trả về mã lỗi(các mã lỗi hay xảy ra là ORA-01173, ORA-01176, ORA-01177, ORA-01215 hoặc ORA-01216) khi ta cố gắng thực hiện mount  open database sau khi tạo mới một control file. Tình huống hay xảy ra nhất là trong câu lệnh CREATE CONTROLFILE mà ta quên một file hoặc có đưa vào tên file nhưng nó vẫn chưa có trong danh sách. Trong trường hợp này, ta cần phải khôi phục (RESTORE) lại các files đã được backup ở bước 3 (phía trên) và lặp lại các thủ tục ở bước 4 (phía trên) lưu ý sử dụng đúng tên các files.

7.2.4.  Huỷ bỏ Control Files

Ta có thể huỷ bỏ các control files khỏi  database. Ví dụ, ta thực hiện việc này khi đường dẫn tới các control file không còn phù hợp nữa. Có một điều lưu ý là tại bất kỳ thời điểm nào database cũng cần phải có ít nhất là 2 control files.
Các bước thực hiện
1.    Shut down (tắt) database.
2.    Sửa lại tham số CONTROL_FILES trong parameter file, xoá tên control file cũ và thay vào đó tên control file mới.
3.    Restart (khởi động lại) database.

7.3.THÔNG TIN TRẠNG THÁI CỦA CONTROL FILES

Ta có thể xem được các thông tin về control file dựa trên dictionary views có trong database.

Ví dụ:
SVRMGR> SELECT name
2>FROM v$controlfile;
NAME
-----------------------
/DISK1/control01.con
/DISK2/control02.con
2 rows selected.

SVRMGR> SELECT value
2>FROM v$parameter WHERE name =’control_files’;
VALUE
------------------------
/DISK1/control01.con
/DISK2/control02.con
2 rows selected.

V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION chứa các thông tin về các section.
Ví dụ:
SVRMGR>SELECT type, record_size, records_total, records_used
2> FROM v$controlfile_record_section
3> WHERE type=’DATAFILE’;
TYPE                RECORD_SIZ RECORDS_TO RECORDS_US
------------- ----------        ---------- ----------
DATAFILE            180         30          4
1 row selected.

Cột dữ liệu RECORDS_TO chỉ ra số lượng các bản ghi được cấp phát cho một section.

=============================
Website không bao giờ chứa bất kỳ quảng cáo nào, mọi đóng góp để duy trì phát triển cho website (donation) xin vui lòng gửi về STK 90.2142.8888 - Ngân hàng Vietcombank Thăng Long - TRAN VAN BINH
=============================
Nếu bạn muốn tiết kiệm 3-5 NĂM trên con đường trở thành DBA chuyên nghiệp thì hãy đăng ký ngay KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE, được Coaching trực tiếp từ tôi với toàn bộ kinh nghiệm, thủ tục, quy trình, bí kíp thực chiến mà bạn sẽ KHÔNG THỂ tìm kiếm trên Internet/Google giúp bạn dễ dàng quản trị mọi hệ thống Core tại Việt Nam và trên thế giới, đỗ OCP.
- CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
- Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
2 khóa học online qua video giúp bạn nhanh chóng có những kiến thức nền tảng về Linux, Oracle, học mọi nơi, chỉ cần có Internet/4G:
- Oracle cơ bản: https://bit.ly/admin1_1200
- Linux: https://bit.ly/linux_1200
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
HỌC ORACLE DATABASE CƠ BẢN TỪ A-Z - BÀI 7: QUẢN TRỊ CONTROL FILES, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, ms sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master