Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

Hướng dẫn sử dụng các câu lệnh Oracle GoldenGate hay dùng

Mục đích: Hướng dẫn sử dụng các câu lệnh Oracle GoldenGate hay dùng

INFO

INFO MANAGER

Cung cấp thông tin chi tiết của tiến trình Manager

INFO MGR

Cung cấp thông tin chi tiết của tiến trình Manager

STATUS MANAGER

Câu lệnh chỉ hiển thị thông tin của tiến trình Manager

REFRESH

REFRESH MANAGER

Tải lại từ file thông số Manager

REFRESH MGR

Tải lại từ file thông số Manager

SEND

SEND MANAGER CHILDSTATUS

Hiển thị trạng thái của các tiến trình, được start bởi Manager

SEND MANAGER CHILDSTATUS DEBUG

Trả lại port number được gán bởi tiến trình Manager

SEND MANAGER GETPORTINFO

Hiển thị danh sách các dynamic port được gán bởi tiến trình Manager

SEND MANAGER GETPORTINFO DETAIL

Cung cấp thông tin về các dynamic port và tiến trình mà được gán cho nó

SEND MANAGER GETPURGEOLDEXTRACTS

Thông tin đường dẫn Extract trail và thời gian giữ các dữ liệu extract này

 

START

START MANAGER

Starts tiến trình Manager

START MGR

Starts tiến trình Manager

STOP

STOP MGR

Stops tiến trình Process

STOP MANAGER !

Stops tiến trình Manager mà không cần sự xác nhận của user.

STOP MGR !

Stops tiến trình Manager mà không cần sự xác nhận của user

ADD Command

Tạo một Extract group.

ADD EXTRACT E_SRC, Tranlog, Begin Now

Được sử dụng để chỉ rõ logs giao dịch như là nguồn dữ liệu cho extract.

ADD EXTRACT E_SRC, Begin Now, Passive

Chỉ rõ extract sẽ được chạy trong passive mode.

ADD EXTRACT E_SRC, Extseqno 000008 Extrba 287458, Begin Now

Chỉ rõ tiến trình extract được start ở vị trí nào

ADD EXTRACT E_SRC, SOURCEISTABLE

Extracts data từ data tables cho lần tải ban đầu.

ALTER Command

Câu lệnh ALTER

ALTER EXTRACT e_src, BEGIN NOW

Chỉ dẫn extract bắt đầu tiến trình

ALTER EXTRACT e_src, BEGIN 2013-04-16

Chỉ dẫn extract bắt đầu tiến trình từ ngày xác định

ALTER EXTRACT e_src, ETROLLOVER

Extract sẽ rolls over tới  trail file tiếp theo

ALTER EXTRACT e_src, EXTSEQNO 01, EXTRBA 2887

Thay đổi extract để start từ vị trí chỉ định trong đường dẫn

ALTER EXTRACT e_src, THREAD 4, BEGIN 2012-03-09

Thay đổi extract thread và start date cho RAC

ALTER EXTRACT e_src, LSN 1234:123:1

Thay đổi extract cho SQL Server

CLEANUP Command

Nó được sử dụng để clear các run history cho nhóm extract xác định

CLEANUP EXTRACT e_src

Nó dọn dẹp tất cả lịch sử các bản ghi ngoại trừ bản ghi cuối cùng

CLEANUP EXTRACT e_src, SAVE 10

Nó sẽ giữ lại 10 bản ghi cuối cùng và xóa tất cả những bản ghi khác

DELETE Command

Nó được sử dụng để xóa tiến trình extract, nó sẽ checkpoints chi tiết và unregister nhóm extract

DELETE EXTRACT e_src

Xóa tiến trình extract

DELETE EXTRACT e*

Xóa tất cả tiến trình extract mà có tên bắt đầu với chữ e

DELETE EXTRACT e* !

Xóa tất cả tiến trình extract với tên bắt đầu bằng chữ e mà không cần xác nhận

INFO Command

Nó được sử dụng để hiển thị thông tin của extract như là status, lag,checkpoint,run history, trail info…

INFO EXTRACT e_src, SHOWCH

Hiển thị thông tin checkpoint của extract

INFO EXTRACT e_src, DETAIL

Hiển thị trail info, run history

INFO EXTRACT e_src, TASKS

Hiển thị extract tasks

KILL Command

Nó được sử dụng để kill các extract mà không thể stop được bằng câu lệnh STOP

KILL EXTRACT e_src

LAG Command

Nó được sử dụng để tìm thời gian trễ giữa Etract và nguồn dữ liệu chính xác hơn so với câu lệnh INFO

LAG EXTRACT e_src

Tìm trễ cho extract "e_src"

LAG EXTRACT *

Tìm trễ cho tất cả tiến trình extract

REGISTER Command

Nó được sử dụng để đăng ký các tiến trình extract. Và nó có thể giữ lại archive log cần thiết cho việc recovery.

REGISTER EXTRACT e_src LOGRETENTION

Đăng ký extract "e_src"

SEND Command

Nó được sử dụng để truyền tin với extract đang chạy giống như gửi yêu cầu để tạo báo cáo, số liệu thống kê,hay buộc extract rollover tới đường dẫn tiếp theo…

SEND EXTRACT finance, ROLLOVER

Tăng extract tới file tiếp theo trong đường dẫn

SEND EXTRACT finance, STOP

Dừng tiến trình extract

SEND EXTRACT finance, TRANLOGOPTIONS TRANSCLEANUPFREQUENCY 20

Cho Oracle RAC, xác định thời gian sau đó mà OGG sẽ quét và xóa những giao dịch đơn.

SEND EXTRACT finance, SKIPTRANS 5.17.27634 THREAD 2

Bỏ qua giao dịch trong môi trường Oracle RAC

SEND EXTRACT e_src, SHOWTRANS

Hiển thị thông tin về những giao dịch mở như là checkpoint, tên extract group, SCN, Redo log,status…

SEND EXTRACT e_src, SHOWTRANS COUNT 2

Hiển thị thông tin của chỉ 2 giao dịch

START Command

Sử dụng để start tiến trình Extract

START EXTRACT e_src

STATS Command

Được sử dụng để hiển thị thống kê cho tiến trình extract bao gồm cả câu lệnh DDL và DML

STATS e_src

STATS EXTRACT e_src

Thống kê sẽ được hiển thị choextract E_SRC

STATS EXTRACT e_src REPORTRATE SEC

Hiển thị thống kê cho các hoạt động theo giây

STATS EXTRACT e_src, TOTAL, DAILY

Toàn bộ thống kê sẽ được show ra từ ngày bắt đầu

STATS EXTRACT e_src, TOTAL, HOURLY, REPORTRATE MIN, RESET, REPORTFETCH

Bằng việc sử dụng dấu phẩy ở giữa nhiều option keyword có thể được sử dụng trong câu lệnh thống kê

STATUS Command

Được sử dụng để check tiến trình extract hiện tại có đang chạy hay không

STATUS EXTRACT e_src

Check trạng thái extract "E_SRC"

STATUS EXTRACT e*

Check trạng thái của tất cả extract bắt đầu bằng chữ "e"

STOP Command

Được sử dụng để dừng tiến trình extract đang chạy

STOP EXTRACT e_src

Dừng extract "e_src"

STOP EXTRACT e*

Dừng tất cả các tiến trình extract đang chạy mà tên bắt đầu với chữ “e”

STOP EXTRACT *

Dừng tất cả các tiến trình extract đang chạy

UNREGISTER Command

Nó được sử dụng để unregister nhóm extract bằng cách xóa đăng ký của nó từ oracle DB

UNREGISTER EXTRACT e_src LOGRETENTION

Thực hiện unregister extract e_src""

 

 

ADD Command

Nó được sử dụng để tạo ra tiến trình replicat bằng cách tạo checkpoints.

ADD REPLICAT INITLOAD, SPECIALRUN

Nó tạo ra một replicat chạy đặc biệt như là một task

ADD REPLICAT r_trg, EXTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/TT

Tạo replicat với đường dẫn được chỉ rõ

ADD REPLICAT r_trg, EXTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/TT, CHECKPOINTTABLE OGG_USER.OGG_CHECKPOINT

Tạo replicat với đường dẫn và thông tin checkpoint giống như bảng DB được sử dụng để lưu thông tin checkpoint

ADD REPLICAT r_trg, EXTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/TT, NODBCHECKPOINT

Tạo replicat với đường dẫn và chỉ rõ rằng replicat này không được viết thông tin vào bảng DB

 

 

ALTER Command

Được sử dụng để thay đổi thuộc tính của tiến trình replicat tồn tại

ALTER REPLICAT r_trg, BEGIN NOW

Thay đổi replicat start tiến trình từ bây giờ

ALTER REPLICAT r_trg, BEGIN 2013-05-11

Thay đổi replicat start tiến trình từ ngày xác định

ALTER REPLICAT r_trg, BEGIN 2013-01-07 08:00:01

Thay đổi replicat start tiến trình từ ngày giờ xác định

ALTER REPLICAT r_trg, EXTSEQNO 00007

Thay đổi replicat start tiến trình từ file đường dẫn xác định

ALTER REPLICAT r_trg, EXTRBA 65477

Thay đổi replicat start tiến trình từ vị trí xác định trong đường dẫn

 

 

CLEANUP Command

Nó được sử dụng để clear các run history cho tiến trình replicat xác định

CLEANUP REPLICAT r_trg

Nó dọn dẹp tất cả lịch sử các bản ghi ngoại trừ bản ghi cuối cùng

CLEANUP REPLICAT r_trg, SAVE 10

Nó sẽ giữ lại 10 bản ghi cuối cùng và xóa tất cả những bản ghi khác

 

 

DELETE Command

Nó được sử dụng để xóa tiến trình replicat,bằng cách xóa checkpoint và giải phóng file đường dẫn bởi tiến trình quản lý manager. Nhưng tiến trình cần phải được stop và user cần phải login sử dụng câu lệnh DBlogin.

DELETE REPLICAT r_trg

Xóa tiến trình replicat

DELETE REPLICAT r*

Xóa tất cả tiến trình replicat mà tên bắt đầu bằng chữ r

DELETE REPLICAT r* !

Xóa tất cả tiến trình replicat mà tên bắt đầu bằng chữ r  không cần xác nhận

 

 

INFO Command

Nó được sử dụng để hiển thị thông tin của replicat như là status, lag,checkpoint,run history, trail info…

INFO REPLICAT *, TASKS

Nó được sử dụng để hiển thị chỉ những tác vụ replicat

INFO REPLICAT r_trg

Nó được sử dụng để hiển thị thông tin của replicat

INFO REPLICAT r_trg, DETAIL

Nó hiển thị thông tin chi tiết của replicat

INFO REPLICAT r_trg, SHOWCH

Nó hiển thị bảng thông tin bảng checkpoint, từ file checkpoint và bảng checkpoint

 

 

KILL Command

Nó được sử dụng để kill các replicat mà không thể stop được bằng câu lệnh STOP nhưng thông tin checkpoint thì không thay đổi và giao dịch được rollback trong DB

KILL REPLICAT r_trg

 

 

 

LAG Command

Nó được sử dụng để tìm thời gian trễ giữa Replicat và đường dẫn trail chính xác hơn so với câu lệnh INFO

LAG REPLICAT r_trg

Tìm trễ cho replicat "r_trg"

LAG REPLICAT *

Tìm trễ cho tất cả tiến trình replicat

 

 

SEND Command

Nó được sử dụng để truyền tin với tiến trình replicat đang chạy

SEND REPLICAT r_trg, HANDLECOLLISIONS

Kích hoạt tính năng handlecollisions của OGG sử dụng để xử lý lỗi

SEND REPLICAT r_trg, REPORT HANDLECOLLISIONS r_*

Sinh báo cáo thông kê cho file báo cáo replicat

SEND REPLICAT r_trg, GETLAG

Lấy thông tin trễ bằng giây

 

 

START Command

Bật tiến trình replicat

START REPLICAT r_trg

Bật tiến trình replicat r_trg

START REPLICAT r_trg, ATCSN 6454388

Bật tiến trình replicat từ số CSN xác định bao gồm cả CSN không có giao dịch

START REPLICAT r_trg, AFTERCSN 6454389

Bật tiến trình replicat từ số CSN xác định nhưng bỏ qua sCSN không có giao dịch

 

 

STATS Command

Được sử dụng để hiển thị thống kê cho tiến trình replicat

STATS r_trg

 

STATS REPLICAT r_trg

Thống kê sẽ được hiển thị cho REPLICAT r_trg""

STATS REPLICAT r_trg REPORTDETAIL SEC

Hiển thị số liệu thống kê cho các hoạt động mà ko được replicat do lỗi

STATS REPLICAT r_trg, TOTAL, DAILY

Toàn bộ thống kê sẽ được show từ ngày bắt đầu

STATS REPLICAT r_trg, TOTAL, HOURLY, REPORTRATE MIN, RESET, NOREPORTDETAIL

Bằng việc sử dụng dấu phẩy ở giữa nhiều option keyword có thể được sử dụng trong câu lệnh thống kê

 

 

STATUS Command

Được sử dụng để tìm replicat đang chạy hay không

STATUS REPLICAT r_trg

Kiểm tra trạng thái của replicat "r_trg"

STATUS REPLICAT r*

Kiểm tra trạng thái của tất cả replicat bắt đầu với chữ "r"

 

 

STOP Command

Được sử dụng để dừng các tiến trình replicat đang chạy

STOP REPLICAT r_trg

Dừng tiến trình replicat "r_trg"

STOP REPLICAT r*

Dừng tất cả tiến trình replicat đang chạy mà tên bắt đầu bằng chữ "r"

STOP REPLICAT *

Dừng toàn bộ tiến trình replicat đang chạy

ER Commands

Được sử dụng để điều khiển nhiều tiến trình extract và replicat

INFO ER *

Thông tin tất cả tiến trình

KILL ER *

Kill tất cả tiến trình

LAG ER *

Lấy thông tin trễ của tất cả tiến trình

SEND ER *

Sử dụng để gửi câu lệnh tới tất cả tiến trình

START ER *

Bật tất cả các tiến trình

STATS ER *

Check thống kê của tất cả các tiến trình

STATUS ER *

Tìm trạng thái của tất cả các tiến trình

STOP ER *

Dừng tất cả các tiến trình

ADD EXTTRAIL

Được sử dụng để tạo đường dẫn file local cho tiến trình extract trên hệ thống local

ADD EXTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/SE, EXTRACT e_src, MEGABYTES 100

Tạo EXTTRAIL với tiền tố Prefix"SE", và kích thước là 100 mb

ADD EXTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/SE000009

Tạo EXTTRAIL với số sequence xác định

 

 

ADD RMTTRAIL

Được sử dụng để tạo đường dẫn file remote cho tiến trình extract hoặc pump trên hệ thống remote

ADD RMTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/TE, EXTRACT p_src, MEGABYTES 100

Tạo RMTTRAIL với tiền tố Prefix"TE",và kích thước 100 mb

ADD RMTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/SE000009

Tạo RMTTRAIL với số sequence xác định

 

 

ALTER EXTTRAIL

Được sử dụng để thay đổi những tùy chọn tồn tại EXTTRAIL file cho tiến trình extract trên hệ thống local

ALTER EXTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/SE, EXTRACT e_src, MEGABYTES 50

Thay đổi EXTTRAIL được tạo ở trên xuống kích thước 50MB

 

 

ALTER RMTTRAIL

Được sử dụng để thay đổi tùy chọn tồn tại RMTTRAIL file của tiến trình extract hoặc pump trên hệ thống remote

ALTER RMTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/TE, EXTRACT p_src, MEGABYTES 50

Thay đổi RMTTRAIL được tạo ở trên xuống kích thước 50MB

 

 

DELETE EXTTRAIL

Được sử dụng để xóa EXTTRAIL được gán cho extract trên hệ thống local bằng cách xóa thông tin trên file checkpoint

DELETE EXTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/SE

Xóa EXTTRAIL nằm trong đường dẫn tương ứng

 

 

DELETE RMTTRAIL

Được sử dụng để xóa RMTTRAIL được gán cho extract hoặc pump trên hệ thống remote bằng cách xóa thông tin trên file checkpoint

DELETE RMTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/TE

Xóa RMTTRAIL nằm trong đường dẫn tương ứng

 

 

INFO EXTTRAIL

Được sử dụng để hiển thị thông tin của đường dẫn local như là tên, extract liên quan, rba và kích thước file…

INFO EXTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/SE

Hiển thị thông của của extrail xác định

INFO EXTTRAIL *

Hiển thị thông tin của tất cả extrails

 

 

INFO RMTTRAIL

Được sử dụng để hiển thị thông tin của đường dẫn remote như là tên, extract liên quan, rba và kích thước file…

INFO RMTTRAIL /ORACLE/GOLDENGATE/DIRDAT/TE

Hiển thị thông tin của  rmttrails xác định

INFO RMTTRAIL *

Hiển thị thông tin của tất cả rmttrails

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master