Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

Hướng dẫn kiểm tra Patches được Apply trong Oracle Database

Chúng ta có thể sử dụng tiện ích Oracle OPatch để kiểm tra Oracle Patches được apply trong Oracle database. opatch utility trong $ORACLE_HOME/OPatch directory. Có thể download các patch từ  Oracle Support. Sau khi download patch hãy đọc hướng dẫn cài đặt patch. OPatch sẽ liệt kê các bug sẽ được fix trong quá trình chúng ta patch. Trong trường hợp xung đột khi đã apply patch cần rollback lại ban đầu.

Kiểm tra patch đã đưuơcj apply cho Database

1. Liệt kê các patch đã apply

[oracle@dbaviet admin]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
30503372;OJVM PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.200114
29938455;OCW Patch Set Update : 11.2.0.4.191015 (29938455)
30310975;DATABASE PATCH FOR EXADATA (Jan 2020 - 11.2.0.4.200114) : (30310975)

2. opatch lsinventory

 [oracle@dbaviet ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory|grep "Patch description"
Patch description: "Database PSU 12.1.0.2.190716, Oracle JavaVM Component (JUL2019)" Patch description: "Database Patch Set Update : 12.1.0.2.190716 (29494060)"

3. Lấy chi tiết thông tin opatch lsinventory

[oracle@dbaviet ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory
Oracle Interim Patch Installer version 12.2.0.1.17 Copyright (c) 2019, Oracle Corporation. All rights reserved. Oracle Home : /scratch/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1 Central Inventory : /scratch/u01/app/oraInventory from : /scratch/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/oraInst.loc OPatch version : 12.2.0.1.17 OUI version : 12.1.0.2.0 Log file location : /scratch/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2019-10-12_11-28-58AM_1.log Lsinventory Output file location : /scratch/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2019-10-12_11-28-58AM.txt Local Machine Information:: Hostname: orahowdb ARU platform description:: Linux x86-64 Installed Top-level Products (1): Oracle Database 12c 12.1.0.2.0 There are 1 products installed in this Oracle Home. Interim patches (2) : Patch 29774383 : applied on Wed Sep 04 03:44:12 PDT 2019 Unique Patch ID: 22961858 Patch description: "Database PSU 12.1.0.2.190716, Oracle JavaVM Component (JUL2019)" Created on 7 Jun 2019, 10:02:47 hrs PST8PDT Bugs fixed: 29774383, 29774367, 29251241, 29254615, 19165673, 28790654, 28915933 28440711, 28502128, 28502113, 27923320, 27952584, 27952577, 27642235 27475603, 27461789, 27461842, 25649873, 27001733, 27000663, 27000690 26635845, 26637592, 26570171, 26027162, 26023002, 26023025, 25437695 25494413, 25494379, 24917972, 25067795, 24534298, 25076732, 25076756 24315824, 21659726, 24448240, 24448282, 23177536, 22675136, 23265914 23265965, 23727148, 22674709, 22670413, 22670385, 21188537, 22139226 22118835, 22118851, 21555660, 21811517, 19623450, 21566993, 21566944 19176885, 21068507, 21047803, 21047766, 20415564, 20408829, 20408866 19877336, 19855285, 19909862, 19895362, 19895326, 19153980, 19231857 19223010, 19245191, 19699946 Patch 29494060 : applied on Wed Sep 04 02:28:08 PDT 2019 Unique Patch ID: 22993235 Patch description: "Database Patch Set Update : 12.1.0.2.190716 (29494060)" Created on 28 Jun 2019, 07:47:40 hrs PST8PDT Bugs fixed: 19309466, 19902195, 18250893, 25437699, 19383839, 19781326, 16756406 18456643, 26546664, 22364044, 18845653, 19915271, 20172151, 18417036 19516448, 23713236, 24907917, 24796092, 23140259, 19243521, 19658708 18272672, 21153266, 19174430, 22243719, 19548064, 26556014, 20493163 20688221, 21387964, 13542050, 22250006, 22734547, 22243983, 21623164 19012119, 19932634, 19869255, 22232606, 18681056, 23324000, 25427662 22068305, 24589081, 19439759, 19303936, 22916353, 24835538, 22353346 19790243, 21106027, 26444887, 23088803, 22529728, 26256131, 19134173 24303148, 20447445, 21101873, 21188584, 19390567, 26513709, 25780343 19769480, 21097043, 21225209, 26245237, 20677396, 19284031, 19450314 19016730, 22517782, 20919320, 22205263, 22075064, 22551446, 22721409 18440095, 22496904, 16439813, 18354830, 20596234, 22022760, 20936905 23197103, 22515353, 21514877, 19809171, 21186167, 26111842, 18990023 25654936, 21492036, 18705806, 28420042, 19578247, 22024071, 22238921 22809871, 21184223, 19995869, 23089357, 19404068, 18921743, 19065677 19018447, 19018206, 18308268, 19777862, 29027694, 22223463, 19304354 22519146, 19445860, 26654363, 27199245, 22977256, 20890311, 27445727 21142837, 20869721, 24555417, 22179537, 21756699, 20217801, 18819908 22760595, 25483815, 23628685, 23007241, 19593445, 21080143, 27351628 20582405, 24966594, 20031873, 25489367, 18618122, 24737581, 21698350 26784509, 24739928, 18966843, 19077215, 20704450, 19068970, 20543011 19023822, 24713381, 20432873, 21756677, 22836801, 20328248, 18674047 18849537, 20087383, 25459958, 20315311, 22897344, 27534509, 25178179 19308965, 18948177, 19468991, 20868862, 21780146, 23315153, 20466628 21756661, 20397490, 19706965, 20302006, 24831514, 23240358, 22178855 19032777, 20862087, 19329654, 18974476, 20603378, 20859910, 19307662 26203182, 21847223, 20281121, 22568797, 19075256, 19076343, 18866977 28026866, 29511611, 22808310, 25635149, 20844426, 20904530, 20441797 21442094, 25079710, 24674955, 18840932, 18740837, 20294666, 25602488 21517440, 22062517, 19180394, 27337759, 19174942, 20671094, 21889720 19450116, 18411216, 20117253, 24386767, 20641666, 19931367, 25264559 19930276, 22092979, 25616268, 21625179, 20879709, 23003979, 20165574 28578164, 19272708, 19547370, 22624709, 23084507, 23184263, 20228093 21281532, 25093872, 19805359, 26324206, 19461270, 19434529, 18799063 20354900, 20378086, 29388020, 17008068, 21246723, 20831538, 20424899 24929210, 24560906, 20144308, 21620471, 19670108, 19068610, 20267166 25123585, 20476175, 18549238, 19297917, 22950945, 19385656, 23528412 19684504, 19330795, 21174504, 28357401, 20899461, 20557786, 21911701 19143550, 20118035, 19024808, 25760195, 20009833, 19604659, 16359751 26039623, 22820579, 19928926, 23314180, 20212067, 24737403, 20480209 18904062, 29030780, 26430737, 20856766, 17258582, 27169796, 21668627 20877664, 23272045, 19487147, 23149541, 24577566, 19430401, 19676905 20925795, 26482376, 21296029, 21629064, 23229229, 22865673, 20708701 25353983, 19280225, 21315084, 20613079, 19375649, 19213447, 19989009 18191823, 27314390, 26336977, 25775213, 24393981, 25639019, 17319928 14705949, 19703301, 28390273, 21626377, 20122715, 6418158, 23105538 26198926, 19258504, 21188532, 23151677, 24792678, 17890099, 21649497 26446098, 16887946, 26024732, 18791688, 19721304, 27012701, 19490948 19619732, 21164318, 23148260, 18090142, 21641760, 19818513, 23002524 20139391, 24693382, 19978542, 23543183, 22165897, 19373893, 22359063 19409212, 18373438, 23035249, 20677974, 18990693, 20470877, 21422580 21632821, 22351572, 20235511, 23220453, 18742258, 18604493, 23008056 22901797, 18610915, 20978259, 20832516, 24801152, 26089440, 20907061 19523462, 20505778, 19183343, 21787056, 21273804, 22782647, 25093739 17835294, 28708023, 24413809, 27846298, 18371441, 26714910, 24385983 20413820, 24421668, 28986231, 25897615, 25643931, 23195445, 21281607 20513399, 20558005, 20093776, 18909599, 20618595, 23572982, 19211433 20331945, 19512341, 22256431, 19637186, 19022470, 18607546, 26875822 24573817, 23115139, 19649152, 19201867, 21294938, 20898997, 18510194 21842740, 22454326, 24683149, 19534363, 25489607, 23061702 OPatch succeeded.

3: Chi tiết thông tin patch đã apply

[oracle@dbaviet ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory -details

4: Dùn sys As sysdba, bạn thực hiện lệnh sau dể lấy thông tin chi tiết patch

SQL> set serverout on;
 SQL> exec dbms_qopatch.get_sqlpatch_status;
 Patch Id : 27338041
     Action : APPLY
     Action Time : 18-APR-2018 15:48:43
     Description : DATABASE PATCH SET UPDATE 12.1.0.2.180417
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/27338041/22036385/27338041_apply_D0
 2NAQCD_CDBROOT_2018Apr18_15_46_27.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 28259833
     Action : APPLY
     Action Time : 24-OCT-2018 03:29:23
     Description : DATABASE PATCH SET UPDATE 12.1.0.2.181016
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/28259833/22488632/28259833_apply_D0
 2NAQCD_CDBROOT_2018Oct24_03_28_14.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 28440711
     Action : APPLY
     Action Time : 24-OCT-2018 03:38:12
     Description : Database PSU 12.1.0.2.181016, Oracle JavaVM Component (OCT2018)
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/28440711/22440644/28440711_apply_D0
 2NAQCD_CDBROOT_2018Oct24_03_34_30.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 28440711
     Action : ROLLBACK
     Action Time : 05-MAR-2019 03:12:23
     Description : Database PSU 12.1.0.2.181016, Oracle JavaVM Component (OCT2018)
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/28440711/22440644/28440711_rollback
 _D02NAQCD_CDBROOT_2019Mar05_03_09_19.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 28790654
     Action : APPLY
     Action Time : 05-MAR-2019 03:12:23
     Description : Database PSU 12.1.0.2.190115, Oracle JavaVM Component (JAN2019)
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/28790654/22620251/28790654_apply_D0
 2NAQCD_CDBROOT_2019Mar05_03_10_18.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 28729169
     Action : APPLY
     Action Time : 05-MAR-2019 03:12:23
     Description : DATABASE PATCH SET UPDATE 12.1.0.2.190115
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/28729169/22626239/28729169_apply_D0
 2NAQCD_CDBROOT_2019Mar05_03_10_18.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 28790654
     Action : ROLLBACK
     Action Time : 30-APR-2019 04:50:11
     Description : Database PSU 12.1.0.2.190115, Oracle JavaVM Component (JAN2019)
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/28790654/22620251/28790654_rollback
 _D02NAQCD_CDBROOT_2019Apr30_04_44_47.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 29251241
     Action : APPLY
     Action Time : 30-APR-2019 04:50:11
     Description : Database PSU 12.1.0.2.190416, Oracle JavaVM Component (APR2019)
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/29251241/22839506/29251241_apply_D0
 2NAQCD_CDBROOT_2019Apr30_04_46_08.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 29141015
     Action : APPLY
     Action Time : 30-APR-2019 04:50:11
     Description : DATABASE PATCH SET UPDATE 12.1.0.2.190416
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/29141015/22785785/29141015_apply_D0
 2NAQCD_CDBROOT_2019Apr30_04_46_08.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 29251241
     Action : ROLLBACK
     Action Time : 04-SEP-2019 04:09:43
     Description : Database PSU 12.1.0.2.190416, Oracle JavaVM Component (APR2019)
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/29251241/22839506/29251241_rollback
 _D02NAQCD_CDBROOT_2019Sep04_04_06_10.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 29774383
     Action : APPLY
     Action Time : 04-SEP-2019 04:09:43
     Description : Database PSU 12.1.0.2.190716, Oracle JavaVM Component (JUL2019)
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/29774383/22961858/29774383_apply_D0
 2NAQCD_CDBROOT_2019Sep04_04_07_20.log
     Status : SUCCESS
 Patch Id : 29494060
     Action : APPLY
     Action Time : 04-SEP-2019 04:09:43
     Description : DATABASE PATCH SET UPDATE 12.1.0.2.190716
     Logfile :
 /scratch/u01/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/29494060/22993235/29494060_apply_D0
 2NAQCD_CDBROOT_2019Sep04_04_07_20.log
     Status : SUCCESS
 PL/SQL procedure successfully completed.

5: Để lấy thông tin chi tiết  patch ID.

SQL> select xmltransform(dbms_qopatch.is_patch_installed('29494060'),dbms_qopatch.get_opatch_xslt) "Patch installed?" from dual;
Patch installed?
Patch Information:
29494060: applied on 2019-09-04T02:28:08-07:00

6: Chi tiết Patch detail từ registry

SQL> select * from sys.registry$history;
SQL> select * from sys.dba_registry_sqlpatch;
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master