Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Audit xem ai chạy câu lệnh SQL vào thời điểm nào trong quá khứ

Mục đích: Câu lệnh chạy sau, cần xác định thời điểm chạy, ai chạy:

/* Formatted on 24/02/2016 3:52:27 CH (QP5 v5.126) */
SELECT   binhtv.test_fdn_48h_seq.NEXTVAL,
         'SYSTEM',
         'SYSTEM',
         .....
         sub_type
  FROM   subs a
WHERE       status = '1'
         AND type IN ('a', 'b', 'c')

         .......................

1 Xác định sql_Id select sql_id from DBA_HIST_SQLTEXT where sql_text like '%SELECT   binhtv.test_fdn_48h_seq.NEXTVAL%';

2 Xác định snap_id SELECT SNAP_ID
FROM DBA_HIST_SQLSTAT
WHERE SQL_ID='gf8fv2urqkd4w'
ORDER BY SNAP_ID desc;

3 Lấy thông tin câu lệnh đã được chạy lúc nào, ai chạy Lấy AWR của SQL_ID trong khoảng snapshot_id tương ứng


@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master