Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Cấu hình địa chỉ IP tĩnh và cấu hình mạng trong Linux


Trong bài viết này chúng ta sẽ thiết lập IP:

IP address: 192.168.0.100
Netmask: 255.255.255.0
Hostname: node01
Domain name: tecmint.com
Gateway: 192.168.0.1
DNS Server 1: 8.8.8.8
DNS Server 2: 4.4.4.4

Cấu hình Địa chỉ IP tĩnh trong RHEL / CentOS / Fedora:

Để cấu hình địa chỉ IP tĩnh trong  RHEL / CentOS / Fedora , bạn sẽ cần chỉnh sửa:
etc/sysconfig/network
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
Trường hợp trong các "ifcfg-eth0"câu trả lời trên cho giao diện mạng của bạn eth0Nếu giao diện của bạn được đặt tên làeth1"thì tệp bạn cần chỉnh sửa là "ifcfg-eth1".
Hãy bắt đầu với tập tin đầu tiên:
# vi /etc/sysconfig/network
Mở tệp đó và đặt:
NETWORKING=yes
HOSTNAME=node01
GATEWAY=192.168.0.1
NETWORKING_IPV6=no
IPV6INIT=no
Mở tiếp theo:
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
Lưu ý : Đảm bảo mở tệp tương ứng với giao diện mạng của bạn. Bạn có thể tìm thấy tên giao diện mạng của mình bằng lệnh ifconfig -a .
Trong tệp đó thực hiện các thay đổi sau:
DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="static"
DNS1="8.8.8.8"
DNS2="4.4.4.4"
GATEWAY="192.168.0.1"
HOSTNAME="node01"
HWADDR="00:19:99:A4:46:AB"
IPADDR="192.68.0.100"
NETMASK="255.255.255.0"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
UUID="8105c095-799b-4f5a-a445-c6d7c3681f07"
(trường hợp cấu hình theo DHCP thì file eth0 như sau:
DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="dhcp"
HOSTNAME="node01"
HWADDR="00:19:99:A4:46:AB"
IPADDR="192.68.0.100"
NETMASK="255.255.255.0"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
UUID="8105c095-799b-4f5a-a445-c6d7c3681f07"
DEFROUTE=yes
PEERROUTES=yes
IP_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME="System eth0"
)
Bạn sẽ chỉ cần chỉnh sửa cài đặt cho:
 1. DNS1 và DNS2
 2. GATEWAY
 3. HOSTNAME
 4. MẠNG
 5. IPADDR
Các cài đặt khác đã được xác định trước.
Chỉnh sửa resolve.conftập tin tiếp theo bằng cách mở nó bằng trình soạn thảo văn bản như nano hoặc vi :
# vi /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8 # Replace with your nameserver ip
nameserver 4.4.4.4 # Replace with your nameserver ip
Khi bạn đã thực hiện các thay đổi của mình, hãy khởi động lại mạng với:
# /etc/init.d/network restart [On SysVinit]
# systemctl restart network  [On SystemD]

Đặt địa chỉ IP tĩnh trong Debian / Ubuntu

Để thiết lập địa chỉ IP tĩnh trong Debian / Ubuntu , hãy mở tệp sau:
# nano /etc/network/interfaces
Bạn có thể thấy một dòng trông như thế này:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Thay đổi nó để nó trông như thế này:
auto eth0
iface eth0 inet static 
 address 192.168.0.100
 netmask 255.255.255.0
 gateway 192.168.0.1
 dns-nameservers 4.4.4.4
 dns-nameservers 8.8.8.8
Lưu tệp và sau đó chỉnh sửa /etc/resolv.confnhư thế này:
# nano /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8 # Replace with your nameserver ip
nameserver 4.4.4.4 # Replace with your nameserver ip
Khởi động lại mạng trên hệ thống của bạn với:
# /etc/init.d/network restart [On SysVinit]
# systemctl restart network  [On SystemD]
Địa chỉ IP tĩnh của bạn đã được cấu hình.

Phần kết luận:

Bây giờ bạn đã biết cách định cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên bản phân phối Linux. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, xin vui lòng gửi trong phần bình luận dưới đây.

@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master