Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Quy trình add ổ đĩa mới vào diskgroup DATA trong Solaris của cơ sở dữ liệu Oracle

Mục đích: Quy trình add ổ đĩa mới vào diskgroup DATA trong Solaris của cơ sở dữ liệu Oracle

 16. c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0 <HITACHI-OPEN-V      -SUN-8001-1.80TB>
          /scsi_vhci/disk@g60060e80075aa60000305aa600000085

-- Check tu lenh
root@db1 # ls -lL /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0*
crw-r-----   1 root     sys      118, 423 Jul 22 10:28 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0
crw-r-----   1 root     sys      118, 416 Jul 22 09:14 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0
crw-r-----   1 root     sys      118, 417 Jul 22 09:14 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s1
crw-r-----   1 root     sys      118, 418 Jul 22 09:14 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s2
crw-r-----   1 root     sys      118, 419 Jul 22 09:14 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s3
crw-r-----   1 root     sys      118, 420 Jul 22 09:14 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s4
crw-r-----   1 root     sys      118, 421 Jul 22 09:14 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s5
crw-r-----   1 root     sys      118, 422 Jul 22 09:14 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0

0. Scan và Format ổ đĩa:

SCAN

#luxadm -e port | grep CONNECTED

 

/devices/pci@0,600000/pci@0/pci@9/SUNW,qlc@0/fp@0,0:devctl         CONNECTED

/devices/pci@1,700000/SUNW,qlc@0/fp@0,0:devctl                     CONNECTED

 

#luxadm -e forcelip /devices/pci@0,600000/pci@0/pci@9/SUNW,qlc@0/fp@0,0:devctl

#luxadm -e forcelip /devices/pci@1,700000/SUNW,qlc@0/fp@0,0:devctl 

 

#devfsadm -Cv

 

FORMAT

 

Label: Format lại ổ đĩa mới hoặc ổ đĩa cũ

 

EFI Label (>=1TB chđịnh dạng như sau)

SMI Label (<1TB)

root@dbaviet1 # format -e  --> Chọn đĩa  8 chang han

 

/dev/rdsk/c6t60060E801663D800000163D800000034d0s2

selecting /dev/rdsk/c6t60060E801663D800000163D800000034d0s2: Billu07

 

format> la

[0] SMI Label

[1] EFI Label

Specify Label type[0]: 1 --> y

 

format> pa

 

partition> pr

Volume:  GGATE

Current partition table (original):

Total disk sectors available: 3113834871 + 16384 (reserved sectors)

 

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector

  0        usr    wm                34        20.00GB           41943073   

  1        usr    wu          41943074         1.43TB           3113834870   

  2 unassigned    wm                 0            0                0   

  3 unassigned    wm                 0            0                0   

  4 unassigned    wm                 0            0                0   

  5 unassigned    wm                 0            0                0   

  6 unassigned    wm                 0            0                0   

  7 unassigned    wm                 0            0                0   

  8   reserved    wm        3113834871         8.00MB           3113851254

(Lãng phí 20G -->Nếu add vào ASM partition lại bỏ 33 sector đầu tiên, sử dụng từ sector 34)

Thực hiện bước Partition bên dưới

root@dbaviet1 # format -e /dev/rdsk/c6t60060E801663D800000163D800000034d0s2

selecting /dev/rdsk/c6t60060E801663D800000163D800000034d0s2: Billu07

 

format> la

[0] SMI Label

[1] EFI Label

Specify Label type[0]: 0 -> y

 

format> pa

 

partition> pr

 

-- Theo cylinder: s6

Volume:  data1 (FastPay)

Current partition table (original):

Total disk cylinders available: 57598 + 2 (reserved cylinders)

 

Part      Tag    Flag     Cylinders         Size            Blocks

  0       root    wm       0 -     7      128.00MB    (8/0/0)         262144

  1       swap    wu       8 -    15      128.00MB    (8/0/0)         262144

  2     backup    wu       0 - 57597      899.97GB    (57598/0/0) 1887371264

  3 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)              0

  4 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)              0

  5 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)              0

  6        usr    wm      16 - 57597      899.72GB    (57582/0/0) 1886846976

  7 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)              0

 

Partition: Thc hin trên 1 node

--ASM: Bỏ 33 sector đầu tiên, sử dụng từ sector 34

partition> 0

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector

  0        usr    wm                34        20.00GB           41943073   

 

Enter partition id tag[usr]:

Enter partition permission flags[wm]:

Enter new starting Sector[34]:

Enter partition size[41943040b, 41943073e, 20480mb, 20gb, 0tb]: $ 

partition> 1

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector

  1        usr    wu          41943074         1.43TB           3113834870   

 

Enter partition id tag[usr]:

Enter partition permission flags[wu]:

Enter new starting Sector[41943074]:

Enter partition size[3071891797b, 3113834870e, 1499947mb, 1464gb, 1tb]: 0 

partition> p

Volume:  mcdata4

Current partition table (unnamed):

Total disk sectors available: 3113834871 + 16384 (reserved sectors)

 partition> q

format> type --> Chọn 0. Auto configure

 

Format> p

Partition> p

 

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector

  0        usr    wm                34         1.45TB           3113834870   

  1 unassigned    wu                 0            0                0   

  2 unassigned    wm                 0            0                0   

  3 unassigned    wm                 0            0                0   

  4 unassigned    wm                 0            0                0   

  5 unassigned    wm                 0            0                0   

  6 unassigned    wm                 0            0                0   

  8   reserved    wm        3113834871         8.00MB           3113851254    

Có thể phát sinh khi quit ra ngoài thì bị mất thông tin vừa cấu hình thì phải thực hiện cách 2 (modify partition)

 

m --> chia partition --> label 

(m: Chon tiep

partition> m

Select partitioning base:

        0. Current partition table (original)

        1. All Free Hog

Choose base (enter number) [0]? 

--> Enter 

Do you wish to continue creating a new partition

table based on above table[yes]?

--> Enter

Free Hog partition[6]?

--> Enter

Enter size of partition 0 [0b, 33e, 0mb, 0gb, 0tb]: 0

Enter size of partition 1 [0b, 33e, 0mb, 0gb, 0tb]: 0

Enter size of partition 2 [0b, 33e, 0mb, 0gb, 0tb]: 0

Enter size of partition 3 [0b, 33e, 0mb, 0gb, 0tb]: 0

Enter size of partition 4 [0b, 33e, 0mb, 0gb, 0tb]: 0

Enter size of partition 5 [0b, 33e, 0mb, 0gb, 0tb]: 0

Enter size of partition 6 [0b, 33e, 0mb, 0gb, 0tb]: $

Enter size of partition 7 [0b, 33e, 0mb, 0gb, 0tb]: 0

 

partition> p

Volume:  mcdata4

Current partition table (original):

Total disk sectors available: 3113834871 + 16384 (reserved sectors)

 

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector

  0 unassigned    wm                 0            0                0   

  1 unassigned    wm                 0            0                0   

  2 unassigned    wm                 0            0                0   

  3 unassigned    wm                 0            0                0   

  4 unassigned    wm                 0            0                0   

  5 unassigned    wm                 0            0                0   

  6        usr    wm                34         1.45TB           3113834870   

  8   reserved    wm        3113834871         8.00MB           3113851254 

--QFS: Dùng 50GB đầu tiên cho thông tin của QFS, 8MB cuối cho metadata

partition> 0

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector

  0        usr    wm                34         1.76TB           3774857182   

 

Enter partition id tag[usr]:

Enter partition permission flags[wm]:

Enter new starting Sector[34]:

Enter partition size[3774857149b, 3774857182e, 1843191mb, 1799gb, 1tb]: 50gb 

partition> 1

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector

  1 unassigned    wm                 0            0                0   

Enter partition id tag[usr]:

Enter partition permission flags[wm]:

Enter new starting Sector[104857634]: 

Enter partition size[0b, 104857633e, 0mb, 0gb, 0tb]: $

partition> p

Current partition table (unnamed):

Total disk sectors available: 3774857182 + 16384 (reserved sectors)

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector

  0        usr    wm                34        50.00GB           104857633   

  1        usr    wm         104857634         1.71TB           3774857181   

  2 unassigned    wm                 0            0                0   

  3 unassigned    wm                 0            0                0   

  4 unassigned    wm                 0            0                0   

  5 unassigned    wm                 0            0                0   

  6 unassigned    wm                 0            0                0   

  7 unassigned    wm                 0            0                0   

  8   reserved    wm        3774857183         8.00MB           3774873566    

-- ZFS, UFS: Dùng hết trừ 8MB cuối cho metadata

partition> 0

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector

  0        usr    wm                34         1.76TB           3774857182    

Enter partition id tag[usr]:

Enter partition permission flags[wm]:

Enter new starting Sector[34]:

Enter partition size[3774857149b, 3774857182e, 1843191mb, 1799gb, 1tb]: $

 

Volume:  bg2gprs

Current partition table (original):

Total disk sectors available: 1887420382 + 16384 (reserved sectors)

 

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector

  0        usr    wm               256       899.99GB           1887420382   

  1 unassigned    wm                 0            0                0   

  2 unassigned    wm                 0            0                0   

  3 unassigned    wm                 0            0                0   

  4 unassigned    wm                 0            0                0   

  5 unassigned    wm                 0            0                0   

  6 unassigned    wm                 0            0                0   

  8   reserved    wm        1887420383         8.00MB           1887436766

 

-- Đánh nhãn lại sau khi format

format>volname

 

Cách 2: Partition modify (chưa test)

Format —>select disk -->type --> 0. Auto configure 

Format —select disk —> p --> p --> m --> chia partition --> label 

(m: Chon tiep

partition> m

Select partitioning base:

        0. Current partition table (original)

        1. All Free Hog

Choose base (enter number) [0]?  --> Next --> Partition 0: 20.00gb --> Partition 1: $  --> Next (5 lan) --> label (Y)

)

-- Partition nao chua OK thi format lai: Chon so partition 6 (chang han) --> size 0 

-- Sau kh partition xong đảm bảo: format --> Chọn đĩa (6) --> p --> p

 


 
1. Yêu cầu disk
DATA, RECO -- Bỏ 34 Sector đầu tiên trong solaris vì ghi vào bị lỗi
selecting c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0
Total disk sectors available: 3865454302 + 16384 (reserved sectors)

partition> p
Current partition table (original):
Total disk sectors available: 3865454116 + 16384 (reserved sectors)

Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector
  0        usr    wm                34         1.80TB           3865454149 
  1 unassigned    wm                 0            0                0 
  2 unassigned    wm                 0            0                0 
  3 unassigned    wm                 0            0                0 
  4 unassigned    wm                 0            0                0 
  5 unassigned    wm                 0            0                0 
  6 unassigned    wm                 0            0                0 
  8   reserved    wm        3865454150         8.00MB           3865470533   

2. GÁN QUYỀN TRỂN CẢ 2 NODE (USER ROOT)
 16. c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0 <HITACHI-DF600F-0000-1.83TB>  DATA09

(root)# ls -lL /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0;
crw-r-----   1 root     sys      118, 416 Jul 22 09:14 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0

(root)# chown -R oracle:asmadmin /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0

(Nếu cài Grid Infrastructure bằng user grid thì phải gán quyền như sau:
(root)# chown -R grid:asmadmin /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0)

(root)# ls -lL /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0
crw-r-----   1 oracle   asmadmin 118, 94 May 11 16:13 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0

(Nếu gán quyền cho user grid:
crw-r-----   1 grid asmadmin 118, 94 May 11 16:13 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0)

(root)# chmod  660 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0

-- Check lai dam bao du quyen crw-rw----
root # ls -lL /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0
crw-rw----   1 oracle   asmadmin 118, 94 May 11 16:13 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0

(Nếu gán quyền cho user grid:
crw-rw----   1 grid asmadmin 118, 94 May 11 16:13 /dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0)

3. Add disk: 
-- Check node tai thap de add
prstat -Z

oracle$ . grid
(nếu cài bằng user grid thì grid$)
sqlplus / as sysasm
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP DATA REBALANCE POWER 4;
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP DATA ADD DISK '/dev/rdsk/c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0s0';

4. MONITORING
(oracle/grid)$ iostat -xnz 3 | egrep 'device|c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0'
--(Write 108MB/s)
                    extended device statistics           
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
     4.6  111.4 1440.7 108981.5  0.0  0.9    0.0    7.9   0  31 c0t60060E80075AA60000305AA600000085d0

(oracle/grid)$ . grid
(oracle/grid)$ sqlplus / as sysasm
SQL-ASM> select INST_ID, OPERATION, STATE, POWER, SOFAR, EST_WORK, EST_RATE, EST_MINUTES from GV$ASM_OPERATION;

-- Dam bao EST_MINUTES=0
 INST_ID OPERA STAT      POWER      SOFAR   EST_WORK   EST_RATE EST_MINUTES
---------- ----- ---- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------
         2 REBAL RUN           4     296441     296441       1094           0
         1 REBAL WAIT          4

5. CHUYEN POWER VE 1 SAU KHI REBALANCE XONG

SQL-ASM> ALTER DISKGROUP DATA REBALANCE POWER 1;

@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master