Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Quản lý Memory trong Oracle Database


1. Checkselect * from v$sga_dynamic_components;
PGA usage statistics:
select * from v$pgastat;
- Determine a good setting for pga_aggregate_target:
select * from v$pga_target_advice order by pga_target_for_estimate;

- Show the maximum PGA usage per process:
select max(pga_used_mem), max(pga_alloc_mem), max(pga_max_mem) from v$process;
 
SQL> select * from v$sga_target_advice order by sga_size;
select * from V$SGASTAT;

2. Thay đổi tham số SGA, PGA Instance

-- Kiểm tra sga
SQL> show parameter sga;

-- Thay đổi tham số:
SQL> show parameter sga;
SQL> alter system set sga_max_size=8G scope=spfile sid='*'
SQL> alter system set sga_target=8G  scope=spfile sid='*'
Restore từng node 1:

Node 2:
sqlplus / as sysdba
SQL> shutdown immediate
SQL> startup
SQL> show paramter sga;

-- Hoặc
$ srvctl stop instance -d dbaviet -i dbaviet1-o immediate
$ srvctl start instance -d dbaviet -i dbaviet1

Node 1:
sqlplus / as sysdba
SQL> shutdown immediate
SQL> startup
SQL> show paramter sga;

-- Hoặc
$ srvctl stop instance -d dbaviet -i dbaviet2 -o immediate
$ srvctl start instance -d dbaviet -i dbaviet2

-- Thay đổi tham số PGA
SQL> show paramter pga;
SQL> alter system set PGA_AGREGET_TARGET=2G sid='*'; -- Đây là tham số động nên có hiệu lực luôn
SQL> show paramter pga;

3. THỦ TỤC THAY ĐỔI THAM SỐ MEMORY ASM:

· Kết nối đến instance ASM:
$ . grid
$ sqlplus / as sysdba
· Thay đổi tham số memory_max_target trên các instance ASM:
Trên instance ASM của node 1:
SQL> alter system set memory_max_target =1040M scope=’spfile’ SID=’+ASM1’;
Trên instance ASM của node 2:
SQL> alter system set memory_max_target =1040M scope=’spfile’ SID=’+ASM2’;
· Thay đổi tham số memory_target trên các instance ASM:
Trên instance ASM của node 1:
SQL> alter system set memory_target=1040M scope=’spfile’ SID=’+ASM1’;
Trên instance ASM của node 2:
SQL> alter system set memory_target=1040M scope=’spfile’ SID=’+ASM2’;
· Thay đổi tham số sga_max_size trên các instance ASM:
Trên instance ASM của node 1:
SQL> alter system set sga_max_size =1040M scope=’spfile’ SID=’+ASM1’;
Trên instance ASM của node 2:
SQL> alter system set sga_max_size =1040M scope=’spfile’ SID=’+ASM2’;
KHỞI ĐỘNG LẠI RAC
· Shutdown instance database trên node 1:
SQL> shutdown immediate

+ Shutdown instance ASM trên node 1:

SQL> connect / as sysasm
SQL> shutdown abort
· Startup instance ASM trên node 1:
SQL> startup
+ Startup instance database trên node 1:
SQL> startup
· Kiểm tra tham số memory_target, memory_max_target sau khi instance database, ASM trên node 1 được bật lên 
SQL> show parameter memory;
$ crsctl status resource –t
· Sau khi các tham số memory_target, memory_max_target được thay đổi đúng thì thực hiện restart lại node 2 theo các bước tương tự trên.
KIỂM TRA LẠI
Kiểm tra CSDL theo khi thay đổi tham số

Lưu ý: Do OCS, Voting lưu trong diskgroup do đó phải bật instance ASM thì CRS mới online được (CSS thì luôn online)
Một số lệnh bổ sung // start, stop all service clusterware
root# /u01/grid/bin/crs_start -all
root# /u01/grid/bin/crs_stop -all
// Kiem tra CRS
$ crs_stat -a


KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master