Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Quy trình thêm đĩa vào diskgroup DATA trong AIX trong ASM

--Đổi tên giữa 2 hdisk: rendev -l hdisk33 -n hdisk58

1. Cấu hình

-- Thuc hien tren ca 2 node, root
lspath -l hdisk25
lsattr -El hdisk25
chdev -l hdisk25 -a reserve_policy=no_reserve
chdev -l hdisk25 -a algorithm=round_robin
chdev -l hdisk25 -a queue_depth=32
lsattr -El hdisk25
ls -l /dev/rhdisk25
chown oracle.oinstall /dev/rhdisk25
chmod 660 /dev/rhdisk25
ls -l /dev/rhdisk25


2. Add đĩa vào group DATA

. grid
sqlplus / as sysasm
alter diskgroup DATA add disk '/dev/rhdisk25';
exit
asmcmd lsop
asmcmd lsdg
asmcmd lsdsk
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP DATA REBALANCE POWER 4;
SQL-ASM> select INST_ID, OPERATION, STATE, POWER, SOFAR, EST_WORK, EST_RATE, EST_MINUTES from GV$ASM_OPERATION;
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP DATA REBALANCE POWER 1;
-- Drop disk
alter diskgroup DATA DROP DISK DATA_0004;
alter diskgroup DATA DROP DISK DATA_0005;
alter diskgroup DATA DROP DISK DATA_0006;

alter diskgroup RECO drop disk RECO_0002;

Note: Có thể dùng GUI để thêm disk
Bat Xmanager
export DISPLAY=10.151.197.234:0
dbca


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master