Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Thủ tục thêm đĩa vào diskgroup DATA trong AIX trong ASM

--Đổi tên giữa 2 hdisk: rendev -l hdisk33 -n hdisk58

0. Scan

Login vào cả 2 node Database, scan phân vùng SAN và định dạng lại phân vùng
#lspv
//scan để refresh ra phân vùng mới add

#cfgmgr
//Check các disk

#lspv
//Check id của disk
 
#lsattr -El hdisk25 

1. Cấu hình

-- Thuc hien tren ca 2 node, root
lspath -l hdisk25

lsattr -El hdisk25

chdev -l hdisk25 -a reserve_policy=no_reserve

chdev -l hdisk25 -a algorithm=round_robin

chdev -l hdisk25 -a queue_depth=32

lsattr -El hdisk25

1ls -l /dev/rhdisk25

chown oracle.oinstall /dev/rhdisk25 (khi cài riêng grid có thể gán quyền là chown grid.asmadmin /dev/rhdisk25)

chmod 660 /dev/rhdisk25

ls -l /dev/rhdisk25

crw-rw----    1 oracle oinstall      24, 64 Nov 30 17:57 /dev/rhdisk25
(hoặc crw-rw----    1 grid asmadmin      24, 64 Nov 30 17:57 /dev/rhdisk25)

2. Add đĩa vào group DATA


. grid

sqlplus / as sysasm

alter diskgroup DATA add disk '/dev/rhdisk25';

exit

asmcmd lsop

asmcmd lsdg

asmcmd lsdsk

SQL-ASM> ALTER DISKGROUP DATA REBALANCE POWER 4;

SQL-ASM> select INST_ID, OPERATION, STATE, POWER, SOFAR, EST_WORK, EST_RATE, EST_MINUTES from GV$ASM_OPERATION;
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP DATA REBALANCE POWER 1;
-- Drop disk

alter diskgroup DATA DROP DISK DATA_0004;

alter diskgroup DATA DROP DISK DATA_0005;

alter diskgroup DATA DROP DISK DATA_0006;

alter diskgroup RECO drop disk RECO_0002;

Note: Có thể dùng GUI để thêm disk
Bat Xmanager
export DISPLAY=10.151.197.234:0
dbca


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master