Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Hướng dẫn quản lý ASM Diskgroup

1.      Format phân vùng mới cho ASM
--Phân vùng u02 định dạng cho ASM.

Part      Tag    Flag     Cylinders        Size            Blocks
  0       root    wm       0 -   34      131.25MB    (35/0/0)     268800
  1       swap    wu      35 -   69      131.25MB    (35/0/0)     268800
  2     backup    wu       0 - 2727        9.99GB    (2728/0/0) 20951040
  3 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
  4 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
  5 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
  6        usr    wm      70 - 2727        9.73GB    (2658/0/0) 20413440
  7 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0


2.      Tạo diskgroup mới
SQL-ASM> CREATE DISKGROUP data NORMAL REDUNDANCY
 FAILGROUP controller1 DISK
   '/dev/rdsk/c5t60060E8005BD23000000BD2300000050d0s0' NAME DATA_0000,
   '/dev/rdsk/c5t60060E8005BD23000000BD2300000030d0s0' NAME DATA_0001,
    '/dev/rdsk/c5t60060E8005BD23000000BD2300000023d0s0' NAME DATA_0002,
    '/dev/rdsk/c5t60060E8005BD23000000BD2300000021d0s0' NAME DATA_0003
  ATTRIBUTE 'au_size'='4M',
    'compatible.asm' = '11.2',
    'compatible.rdbms' = '11.2',
    'compatible.advm' = '11.2';
SQL-ASM> > select group_number,disk_number,mode_status,name from v$asm_disk;
GROUP_NUMBER DISK_NUMBER MODE_STATUS    NAME
------------ ----------- -------------- -------------------------------------
           0           5 ONLINE
           1           0 ONLINE         VOL1
           1           1 ONLINE         VOL2
           1           2 ONLINE         VOL3
           1           3 ONLINE         VOL4
           2           0 ONLINE         VOL5
6 rows selected.
3.      Thêm DISK vào diskgroup
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP data ADD DISK
'/dev/rdsk/c5t60060E8005BD23000000BD2300000030d0s0' NAME DATA_0001,
'/dev/rdsk/c5t60060E8005BD23000000BD2300000023d0s0' NAME DATA_0002,
 '/dev/rdsk/c5t60060E8005BD23000000BD2300000021d0s0' NAME DATA_0003;
-- Add đĩa và drop đĩa cùng lúc
alter diskgroup FRA
add disk
'/dev/rdsk/c4t600A0B800033696A0000240459093D02d0s6',
'/dev/rdsk/c4t600A0B800033695E00001F155909336Bd0s6',
'/dev/rdsk/c4t600A0B800033696A00002406590A8852d0s6',
'/dev/rdsk/c4t600A0B800033695E00001F17590A7EBAd0s6'
drop disk FRA_0000
rebalance power 6 nowait;

4.      Drop/Undrop diskgroup, disk
·         Xóa disk khỏi diskgroup
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP data DROP DISK DATA_0003;
SQL-ASM> alter diskgroup RECO_GOLD drop   disk RECO_GOLD_CD_02_GOLDCEL04 force;
·         Xóa diskgroup
SQL-ASM> DROP DISKGROUP disk_group_1 INCLUDING CONTENTS;
(C2: esmca --> Diskgroup --> Chọn diskgroup, chuột phải --> Drop)

·         Hủy thao tác DROP / Thêm đĩa
·         Mệnh đề UNDROP DISKS trong câu lệnh ALTER DISKGROUP cho phép bạn bỏ qua tất cả các đĩa đang trong quá trình chờ giải tuyết hủy bỏ đĩa trong group.
·         Nếu một hoạt động hủy bỏ đĩa không thành công, thì câu lệnh không được khôi phục
SQL>  ALTER DISKGROUP DATA  DROP DISK DATA_0002;
Diskgroup altered.
DG_NAME    DG_STATE   TYPE   NAME     DSK_NO MOUNT_S HEADER_STATU MODE_ST STATE    PATH                 FAILGROUP
---------- ---------- ------ ---------- ------- ------- ------------ ------- -------- ------------------------------ ---------------
DATA       MOUNTED    NORMAL DATA_0000          0 CACHED    MEMBER         ONLINE  NORMAL   /dev/asmdisk1_udev_sdb1         DATA_0000
DATA       MOUNTED    NORMAL DATA_0001          1 CACHED    MEMBER         ONLINE  NORMAL   /dev/asmdisk1_udev_sdc1         DATA_0001
DATA       MOUNTED    NORMAL 
DATA_0002          2 CACHED    MEMBER         ONLINE  DROPPING /dev/asm_data_10G_disk2         DATA_0002
DATA       MOUNTED    NORMAL DATA_0003          3 CACHED    MEMBER         ONLINE  NORMAL   /dev/asm_data_10G_disk3         DATA_0003
DISK_GRP               GROUP_NUMBER OPERA EST_MINUTES
------------------------------ ------------ ----- -----------
DATA                      1 REBAL       14
SQL> ALTER DISKGROUP data UNDROP DISKS;
Diskgroup altered.
G_NAME    DG_STATE   TYPE   NAME     DSK_NO MOUNT_S HEADER_STATU MODE_ST STATE    PATH                 FAILGROUP
---------- ---------- ------ ---------- ------- ------- ------------ ------- -------- ------------------------------ ---------------
DATA       MOUNTED    NORMAL DATA_0000          0 CACHED    MEMBER         ONLINE  NORMAL   /dev/asmdisk1_udev_sdb1         DATA_0000
DATA       MOUNTED    NORMAL DATA_0001          1 CACHED    MEMBER         ONLINE  NORMAL   /dev/asmdisk1_udev_sdc1         DATA_0001
DATA       MOUNTED    NORMAL 
DATA_0002          2 CACHED    MEMBER         ONLINE  NORMAL   /dev/asm_data_10G_disk2         DATA_0002
DATA       MOUNTED    NORMAL DATA_0003          3 CACHED    MEMBER         ONLINE  NORMAL   /dev/asm_data_10G_disk3         DATA_0003
DISK_GRP               GROUP_NUMBER OPERA EST_MINUTES
------------------------------ ------------ ----- -----------
DATA                      1 REBAL        4
--> đĩa DATA_0002 được chuyển từ DROPPING sang NORMAL Sẽ mất 4 phút cho đến khi hoạt động của UNDROP kết thúc
  
5. THAY ĐỔI DISK
-- Thay đổi kích thước một đĩa cụ thể.
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP disk_group_1
  RESIZE DISK diska1 SIZE 100G;

-- Thay đổi kích thước tất cả các đĩa trong một nhóm thất bại.
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP disk_group_1
  RESIZE DISKS IN FAILGROUP failure_group_1 SIZE 100G;

-- Thay đổi kích thước tất cả các đĩa trong một nhóm đĩa.
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP disk_group_1
  RESIZE ALL SIZE 100G;

6.      Cân bằng tải diskgroup
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP DATA REBALANCE POWER 4;
SQL-ASM> select INST_ID, OPERATION, STATE, POWER, SOFAR, EST_WORK, EST_RATE, EST_MINUTES from GV$ASM_OPERATION;
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP DATA REBALANCE POWER 1;
7.      Mount/Unmount diskgroup
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP ALL DISMOUNT;
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP ALL MOUNT;
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP disk_group_1 DISMOUNT;
SQL-ASM> ALTER DISKGROUP disk_group_1 MOUNT;

8.      Khác
-- Kiểm tra dung lượng
asmcmd lsdg
ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master