Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Tạo user ftp trên Solaris, AIX, Linux

1. Thêm người dùng chỉ có thể dùng ftp
  #  useradd ftp01
  # passwd ftp01

  # usermod -d /export/home/ftp01 ftp01
  # usermod -s /bin/false ftp01
  (Hoac dung cau lenh: useradd  -g 102 -d /export/home/ftp01 -c "Ftp user only" -m -s /bin/false ftp01)
  (Group ID check $ cat /etc/group)
  root # more /etc/passwd
  ftp01:x:2009:10:Ftp user only:/export/home/use/rftp:/bin/false
  Tạo tập tin /etc/shells:

  /bin/bash
  /bin/csh
  /bin/gnome-autogen.sh
  /bin/hash
  /bin/jsh
  /bin/ksh
  /bin/pfcsh
  /bin/pfksh
  /bin/pfsh
  /bin/remsh
  /bin/rksh
  /bin/rsh
  /bin/sh
  /bin/ssh
  /bin/tcsh
  /bin/zsh
  /bin/ftpaccess
  /sbin/sh
  # add this line
  /bin/false

2. Kiểm tra sau khi tạo
  # cat /etc/shadow
  ftp01:x:117:1::/export/home/ftp01:/bin/false
3. Cấu hình truy cập FTP (tùy chọn)
  Để user chỉ truy cập được vào đúng thư mục home (check home /etc/shadow)

  root@paygw1 # cat /etc/ftpd/ftpaccess
  restricted-uid   ftp01

4. Kiểm tra
 • Test từ máy PC hoặc trên chính máy đó.
  root # ftp localhost
  root # ssh fpt01@localhost
 • PC: ftp 192.168.1.1

#linux #solaris #aix


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master