Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Quy trình khôi phục Point-in-Time Oracle Database

Bạn có thể thực hiện khôi phục tại thời điểm do máy chủ quản lý bằng các bước sau. Cơ sở dữ liệu phải ở chế độ ARCHIVELOG.
1. Xác định mục tiêu khôi phục: Có thể là theo thời gian, SCN, điểm khôi phục hoặc số số sequence. Ví dụ: nếu bạn biết rằng một số giao dịch nhầm (truncate hoặc drop table ...purge) đã được thực thi vào lúc 3:00 PM ngày hôm qua, thì bạn có thể chọn 2:59 PM ngày hôm qua làm thời điểm khôi phục mục tiêu. 

2. Đặt các biến môi trường HĐH: Hỗ trợ Ngôn ngữ Quốc gia (NLS) để các hằng số thời gian cung cấp cho RMAN được định dạng chính xác. Đây là một số cài đặt ví dụ:
$ export NLS_LANG = american_america.us7ascii
$ export NLS_DATE_FORMAT = "yyyy-mm-dd:hh24:mi:ss"


3. Mount cơ sở dữ liệu: Nếu nó đã được OPEN, phải tắt nó trước, như trong ví dụ này:
RMAN> shutdown immediate
RMAN> startup mount

4. Tạo một khối RUN và chạy : 
Các lệnh RECOVER và RESTORE phải giống nhau Khối RUN để cài đặt UNTIL áp dụng cho cả hai. Ví dụ: nếu bạn chọn khôi phục lại cụ thể là SCN, lệnh RESTORE cần biết giá trị đó để nó khôi phục các tệp từ các bản sao lưu đã đủ cũ, đó là các bản sao lưu có từ trước SCN. Đây là một ví dụ về khối RUN:
RUN
{
SET UNTIL TIME '2007-08-14:21:59:00';
RESTORE DATABASE;
RECOVER DATABASE;
}

5. Mở cơ sở dữ liệu ở chế độ READ ONLY: 
Ngay sau khi bạn mở cơ sở dữ liệu để đọc / ghi, đảm bảo chỉ bạn thực hiện. Vì vậy, trước tiên, hãy mở cơ sở dữ liệu READ ONLY và xem một số dữ liệu, để kiểm tra xem phục hồi đã làm đúng như những gì bạn mong đợi.
RMAN> SQL 'ALTER DATABASE OPEN READ ONLY';

6. Mở cơ sở dữ liệu bằng RESETLOGS: Nếu kết quả phục hồi đúng yêu cầu, hãy mở cơ sở dữ liệu với tùy chọn RESETLOGS:
RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

#recovery_database_point_in_time #khôi_phục_cơ_sở_dữ_liệu 

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master