Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Back up a Database in NOARCHIVELOG Mode

Nếu cơ sở dữ liệu chạy ở chế độ NOARCHIVELOG, thì bản sao lưu cơ sở dữ liệu hợp lệ duy nhất là
sao lưu phù hợp. Để sao lưu được nhất quán, cơ sở dữ liệu phải được gắn sau một
tắt máy nhất quán. Không cần phục hồi sau khi khôi phục lại bản sao lưu.
Để tạo một bản sao lưu cơ sở dữ liệu nhất quán:
1. Khởi động RMAN và kết nối với cơ sở dữ liệu đích.
2. Tắt cơ sở dữ liệu một cách nhất quán và sau đó gắn kết nó.
Ví dụ: nhập các lệnh sau để đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu phù hợp trạng thái để sao lưu:
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE;
RMAN> STARTUP FORCE DBA;
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE;
RMAN> STARTUP MOUNT;
3. Chạy lệnh BACKUP DATABASE.
Ví dụ: nhập lệnh sau tại dấu nhắc RMAN để sao lưu cơ sở dữ liệu thiết bị sao lưu mặc định:
RMAN> BACKUP DATABASE;
Biến thể sau đây của lệnh tạo bản sao lưu ảnh sao chép của tất cả các tệp dữ liệu trong
cơ sở dữ liệu:
RMAN> BACKUP AS COPY DATABASE;
4. Mở cơ sở dữ liệu và tiếp tục hoạt động bình thường.
Lệnh sau mở cơ sở dữ liệu:
RMAN> ALTER DATABASE OPEN;

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master