Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Cài đặt VMWare Tools trên máy ảo Solaris

Đối với các máy ảo Solaris, bạn tự cài đặt hoặc nâng cấp VMware Tools bằng cách sử dụng dòng lệnh.
Điều kiện tiên quyết
 • Bật nguồn máy ảo.
 • Xác minh rằng hệ điều hành client đang chạy.
 • Vì trình cài đặt VMware Tools được viết bằng Perl, hãy xác minh rằng Perl đã được cài đặt trong hệ điều hành khách.
Thủ tục
 1. Trên máy chủ, từ thanh menu Workstation Pro, chọn  VM > Install VMware Tools.
  Nếu phiên bản cũ hơn của VMware Tools được cài đặt, mục menu là 
  Update VMware Tools.
 2. Trong máy ảo, đăng nhập vào hệ điều hành khách với quyền root và mở cửa sổ terminal..
 3. Nếu trình quản lý âm lượng Solaris không gắn CD-ROM  dưới /cdrom/vmwaretools, hãy khởi động lại trình quản lý volumn.

  /etc/init.d/volmgt stop
  /etc/init.d/volmgt start
 4. Thay đổi thành một thư mục làm việc, ví dụ, /tmp.
  cd /tmp
 5. Trích xuất công cụ VMware.

  gunzip -c /cdrom/vmwaretools/vmware-solaris-tools.tar.gz | tar xf -
 6. Chạy trình cài đặt và cấu hình VMware Tools.

  cd vmware-tools-distrib
  ./vmware-install.pl

  Thông thường, tệp cấu hình vmware-config-tools.pl chạy sau khi tệp trình cài đặt chạy xong.
 7. Làm theo lời nhắc để chấp nhận các giá trị mặc định, nếu phù hợp với cấu hình của bạn..
 8. Thực hiện theo các hướng dẫn ở cuối tập lệnh.
  Tùy thuộc vào các tính năng bạn sử dụng, các hướng dẫn này có thể bao gồm khởi động lại phiên X, khởi động lại mạng, đăng nhập lại và bắt đầu quy trình Người dùng VMware. Bạn có thể thay thế khởi động lại hệ điều hành khách để hoàn thành tất cả các tác vụ này.
             #vmware_tools #công_cụ_vmware


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master