Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Tăng tốc độ backup incremental đến 10 lần với Block change tracking

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra và quy trình 5 bước để enable block change tracking giúp tăng tốc độ backup incremental lên đến 10 lần

Kiểm tra
SELECT filename, status, bytes
FROM v$block_change_tracking;

SELECT *
FROM gv$sgastat
WHERE name LIKE '%CTWR%';

SELECT inst_id, sid, program, status
FROM gv$session
WHERE program LIKE '%CTWR%';
Cho phép/vô hiệu hóa
ALTER DATABASE ENABLE BLOCK CHANGE TRACKING USING FILE '/u13/oracle/oradata/billgw/db.bct' REUSE;
alter database enable block change tracking;
alter database disable block change tracking;
Để di chuyển tracking file:
1.      Nếu cần, hãy xác định tên hiện tại của tracking file cần thay đổi:
SELECT filename
FROM V$BLOCK_CHANGE_TRACKING;

2.      Tắt cơ sở dữ liệu. Ví dụ:
SHUTDOWN IMMEDIATE

3.      Sử dụng các lệnh hệ điều hành máy chủ, di chuyển tệp theo dõi thay đổi đến vị trí mới
     cp ora_home/dbs/change_trk.f to /new_disk/change_trk.f

4.      Mount cơ sở dữ liệu và di chuyển tệp theo dõi thay đổi đến vị trí có nhiều không gian hơn. Ví dụ:
ALTER DATABASE RENAME FILE    '/ora_home/dbs/change_trk.f' TO '/new_disk/change_trk.f';

5.      Mở cơ sở dữ liệu:
ALTER DATABASE OPEN;

Nếu bạn không thể tắt cơ sở dữ liệu, thì bạn phải tắt theo dõi thay đổi và bật lại cơ sở dữ liệu tại vị trí mới, như trong ví dụ sau:
ALTER DATABASE DISABLE BLOCK CHANGE TRACKING;
ALTER DATABASE ENABLE BLOCK CHANGE TRACKING USING FILE 'new_location';

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master