Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Cài đặt patch trên Solaris 10

Dưới đây là các patch yêu cầu cho Oracle Database 11g Release 2 (11.2) trên Oracle Solaris 10:


Kiểu cài đặt hay sản phẩm
Yêu cầu
Mọi kiểu cài đặt
Patches cho  Oracle Solaris 10:
  • 120754-06: SunOS 5.10_x86 libmtsk
  • 119961-05: SunOS 5.10_x86: Assembler
  • 119964-14: SunOS 5.10_x86 Shared library patch for C++_x86
  • 137104-02
  • 139575-03
  • 139556-08
  • 141415-04
  • 141445-09
Database Smart Flash Cache (Chỉ tính năng Enterprise Edition )
Patches yêu cầu cho Oracle Solaris on x86-64 (64-bit) nếu dùng tính năng flash cache
140797-01
140900-01
141017-01
141415-10
141737-05
Kiểm tra patch:
# /usr/sbin/patchadd -p | grep 140797 (không có version number)

Nếu chưa có thì vào Oracle Support để down:

From <https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e24351/toc.htm#BGBEAGAJ>

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master