Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

Oracle GoldenGate 19c: Cách cấu hình EXTRACT/REPLICAT Intergrated

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giả sử rằng chúng tôi đã cài đặt phần mềm GoldenGate, nếu chưa, bạn có thể làm theo các bước sau tại đây:

Chúng tôi sẽ sao chép schema HR từ source tới target:

SOURCE (PDB):TARGET  (KHÔNG CÓ CDB):
tên máy chủ: racnode1tên máy chủ: standbyracnode
IP: 192.168.24.1IP: 192.168.24.3
RDBMS: 19cRDBMS: 19c
SID: cdb19c1SID: devdbnoncdb
PDB: CDB19C_PDBPDB: N/A
ORACLE_HOME: /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1ORACLE_HOME: /u01/app/oracle/product/19c/db_1
GoldenGate Home: /u01/app/goldengate/19.1.0.0/GoldenGate Home: /u01/app/goldengate/19.1.0.0/

Xin lưu ý rằng vì chúng tôi đang làm việc với PDB, nên chúng tôi cần sử dụng phần INTERGRATED extract

Dưới đây là các bước để thực hiện hoạt động này:

1:- Initial load/Import dữ liệu vào DB đích (target):

EXPORT Ở SOURCE:
 
 [oracle@RACnode1 ~]$ mkdir /tmp/EXPORT
 [oracle@RACnode1 ~]$ chown oracle:oinstall /tmp/EXPORT
 [oracle@RACnode1 ~]$ 
  
 SQL> alter session set container=CDB19C_PDB;
 Session altered.
 SQL> create or replace directory HR_SYNC as '/tmp/EXPORT';
 Directory created.
  
 
 [oracle@RACnode1 ~]$ cd /tmp/EXPORT
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ vi expdp_script.sh
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ ls -tlr 
 total 4
 -rw-r--r--. 1 oracle oinstall 236 Oct 1 10:11 expdp_script.sh
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ chmod 744 expdp_script.sh 
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ cat expdp_script.sh
 #!/bin/bash
 
 SYS_PWD=Pas5w0rd
 export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1
 nohup $ORACLE_HOME/bin/expdp \"sys/$SYS_PWD@CDB19C_PDB as sysdba\" directory=HR_SYNC dumpfile=HR_%U.dmp logfile=HR_EXPORT.log cluster=NO schemas=HR &
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ 
 
 
 Đảm bảo rằng CDB19C_PDB được khai báo trong tnsnames.ora:
 
 [or acle@RACnode1 EXPORT]$ tnsping cdb19c_pdb 
 ... 
 Use d TNSNAMES adapter to resolve the alias 
 Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDR ESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = racnode1)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = CDB19C_PDB))) 
 OK (10 msec)
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ 
 
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ ./expdp_script.sh 
 
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ tail HR_EXPORT.log
 . . exported "HR"."JOB_HISTORY"             7.195 KB   10 rows
 . . exported "HR"."JOBS"                 7.109 KB   19 rows
 . . exported "HR"."DEPARTMENTS"             7.125 KB   27 rows
 . . exported "HR"."COUNTRIES"              6.367 KB   25 rows
 . . exported "HR"."REGIONS"               5.546 KB    4 rows
 Master table "SYS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully loaded/unloaded
 ******************************************************************************
 Dump file set for SYS.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:
  /tmp/EXPORT/HR_01.dmp
 Job "SYS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully completed at Fri Oct 1 10:39:48 2021 elapsed 0 00:04:12
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ 
 
IMPORT VÀO TARGET:

 [oracle@standbyracnode ~]$ mkdir /tmp/IMPORT
 [oracle@standbyracnode ~]$ 
 
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ scp -p HR_01.dmp oracle@standbyracnode:/tmp/IMPORT 
 oracle@standbyracnode's password:  
 HR_01.dmp                                                                                       100% 716KB 32.3MB/s  00:00  
 [oracle@RACnode1 EXPORT]$ 
 
 SQL> create or replace directory HR_SYNC as '/tmp/IMPORT';
 Directory created.
 SQL> 
 
 
 [oracle@standbyracnode IMPORT]$ cat import_script.sh 
 #!/bin/bash
 
 SYS_PWD=Pas5w0rd
 export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19c/db_1
 nohup $ORACLE_HOME/bin/impdp \"sys/$SYS_PWD@DEVDB_NONCDB as sysdba\" directory=HR_SYNC dumpfile=HR_%U.dmp logfile=HR_IMPORt.log cluster=NO schemas=HR &
 [oracle@standbyracnode IMPORT]$ 
 
 
 [oracle@standbyracnode IMPORT]$ ./import_script.sh 
 
 [oracle@standbyracnode IMPORT]$ tail HR_IMPORt.log
 Processing object type SCHEMA_EXPORT/PROCEDURE/ALTER_PROCEDURE
 Processing object type SCHEMA_EXPORT/VIEW/VIEW
 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX
 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT
 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TRIGGER
 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
 Processing object type SCHEMA_EXPORT/STATISTICS/MARKER
 Job "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" completed with 1 error(s) at Fri Oct 1 13:51:55 2021 elapsed 0 00:02:03
 [oracle@standbyracnode IMPORT]$ 
 
 **ERROR for HR schema already exist, can be ignored

2:- Chuẩn bị SOURCE DB:

Bật supplemental log:

	SQL> ALTER DATABASE FORCE LOGGING;
	Database altered.
	SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;
	Database altered.
	SQL> ALTER SYSTEM SET enable_goldengate_replication=TRUE SCOPE=BOTH;
	System altered.
	SQL> 
	SQL> alter session set container=CDB19C_PDB;

	Session altered.
	SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;
	Database altered.
	SQL> 
	

Tạo common user:

	SQL> CREATE USER c##ggadmin IDENTIFIED BY ggadmin
	DEFAULT TABLESPACE users
	QUOTA UNLIMITED ON users; 
	User created.
	SQL> GRANT DBA to c##ggadmin CONTAINER=ALL;
	Grant succeeded.
	SQL> exec dbms_goldengate_auth.grant_admin_privilege( grantee => 'c##ggadmin',container => 'ALL');
	PL/SQL procedure successfully completed.
	SQL> 

3:- Chuẩn bị TARGET DB :

Bật RDBMS để sử dụng GoldenGate:

	SQL> ALTER SYSTEM SET enable_goldengate_replication=TRUE SCOPE=BOTH;
	System altered.

Tạo common user:
	
	SQL> CREATE USER ggadmin IDENTIFIED BY ggadmin
	DEFAULT TABLESPACE users
	QUOTA UNLIMITED ON users;
	User created.
	SQL> GRANT DBA TO ggadmin;
	Grant succeeded.
	SQL> EXEC dbms_goldengate_auth.grant_admin_privilege('ggadmin');
	PL/SQL procedure successfully completed.
	SQL> 

4:- Chuẩn bị GoldenGate ở NGUỒN:

Tạo Manager parameter:

	GGSCI (RACnode1.localdomain) 1> EDIT PARAM mgr


	PORT 7809
	PURGEOLDEXTRACTS ./dirdat/et* , USECHECKPOINTS, MINKEEPHOURS 72
	AUTORESTART ER *, RETRIES 3, WAITMINUTES 5, RESETMINUTES 60
	DOWNREPORTMINUTES 15
	LAGCRITICALSECONDS 10
	LAGINFOMINUTES 0
	LAGREPORTMINUTES 15
	ACCESSRULE, PROG *, IPADDR 192.168.24.3, ALLOW

Tạo credentialstore: 

	GGSCI (RACnode1.localdomain) 5> add credentialstore
	Credential store created.
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 6> alter credentialstore add user c##ggadmin@192.168.24.1:1521/cdb19c alias cdb19c
	Password: 
	Credential store altered.
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 7> info credentialstore
	Reading from credential store:
	Default domain: OracleGoldenGate
 		Alias: cdb19c
 		Userid: c##ggadmin@192.168.24.1:1521/cdb19c
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 8> 
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 8> dblogin USERIDALIAS cdb19c
	Successfully logged into database CDB$ROOT.


Cấu hình EXTRACT parameter file:

	GGSCI (RACnode1.localdomain) 2> EDIT PARAM exthr
	
	
	EXTRACT exthr
	SETENV (ORACLE_SID='CDB19C_PDB')
	SETENV (ORACLE_HOME = '/u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1')
	DISCARDFILE ./dirrpt/exthr.dsc, APPEND
	EXTTRAIL ./dirdat/et
	--- User login
	USERIDALIAS cdb19c
	--- DDL Parameters
	LOGALLSUPCOLS
	DDL INCLUDE MAPPED
	DDLOPTIONS REPORT
    SOURCECATALOG CDB19C_PDB
	TABLE HR.* ;


Cấu hình EXTRACT PUMP parameter file:
	GSCI (xtivia12) 3> EDIT PARAM ephr
	
	EXTRACT ephr
	RMTHOST 192.168.24.3, MGRPORT 7809
	PASSTHRU
	RMTTRAIL ./dirdat/rt
    SOURCECATALOG CDB19C_PDB
	TABLE HR.* ;


Tạo EXTRACT group, EXTRAIL, PUMP AND RMTTRAIL:

	GGSCI (RACnode1.localdomain) 17> ADD EXTRACT exthr, INTEGRATED TRANLOG, BEGIN NOW
	EXTRACT (Integrated) added.
		GGSCI (RACnode1.localdomain) 18> ADD EXTTRAIL ./dirdat/et, EXTRACT exthr, MEGABYTES 5
	EXTTRAIL added.
		GGSCI (RACnode1.localdomain) 19> ADD RMTTRAIL ./dirdat/rt, EXTRACT exthr, MEGABYTES 5 
		RMTTRAIL added.
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 20> ADD EXTRACT ephr, EXTTRAILSOURCE ./dirdat/et
		EXTRACT added.
    GGSCI (RACnode1.localdomain) 21> ADD RMTTRAIL ./dirdat/rt, EXTRACT ephr, MEGABYTES 5 
        RMTTRAIL added.

 	
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 22> info all
	
	Program   Status   Group    Lag at Chkpt Time Since Chkpt
	
	MANAGER   RUNNING             
	EXTRACT   STOPPED   EPHR    00:00:00   00:00:07  
	EXTRACT   STOPPED   EXTHR    00:00:00   00:00:15  
	
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 22> 


Đăng ký EXTRACT trong DB:

	GGSCI (RACnode1.localdomain) 10> dblogin userid c##ggadmin, password ggadmin
	Successfully logged into database CDB$ROOT.
	GGSCI (RACnode1.localdomain as c##ggadmin@cdb19c1/CDB$ROOT) 11> register extract exthr database container (CDB19C_PDB)
	2021-10-01 16:20:35 INFO  OGG-02003 Extract EXTHR successfully registered with database at SCN 2985612.
	GGSCI (RACnode1.localdomain as c##ggadmin@cdb19c1/CDB$ROOT) 12> 

5:- Chuẩn bị GoldenGate ở TARGET:

Cấu hình Manager parameter:

	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 2> EDIT PARAM mgr
		
	PORT 7809
	PURGEOLDEXTRACTS ./dirdat/rt* , USECHECKPOINTS, MINKEEPHOURS 72
	AUTORESTART ER *, RETRIES 3, WAITMINUTES 5, RESETMINUTES 60
	DOWNREPORTMINUTES 15
	LAGCRITICALSECONDS 10
	LAGINFOMINUTES 0
	LAGREPORTMINUTES 15
	ACCESSRULE, PROG *, IPADDR 192.168.24.3, ALLOW
	ACCESSRULE, PROG *, IPADDR 192.168.24.1, ALLOW 

Tạo credentialstore:
	
	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 3> add credentialstore
	Credential store created.
	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 5> alter credentialstore add user ggadmin@DEVDBNONCDB alias DEVDBNONCDB
	Password: 
	Credential store altered.
	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 5> info credentialstore
	Reading from credential store:
	Default domain: OracleGoldenGate
	 Alias: DEVDBNONCDB
	 Userid: ggadmin@DEVDBNONCDB
	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 6> 
	
	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 7> dblogin USERIDALIAS DEVDBNONCDB
	Successfully logged into database.

Cấu hình REPLICAT parameter file:

	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 2> EDIT PARAM rephr

	REPLICAT rephr
	DISCARDFILE ./dirrpt/rephr.dsc, APPEND
	DBOPTIONS ENABLE_INSTANTIATION_FILTERING
	ASSUMETARGETDEFS
	--- User login
	USERIDALIAS DEVDBNONCDB
	DDL INCLUDE ALL
	DDLOPTIONS REPORT
	MAP CDB19C_PDB.HR.*, TARGET HR.*;


Tạo REPLICAT group và Trail Files:

	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 3> dblogin USERIDALIAS DEVDBNONCDB
	Successfully logged into database.
	GGSCI (standbyracnode.localdomain as ggadmin@devdbnoncdb) 4> ADD CHECKPOINTTABLE ggadmin.chktbl
	Successfully created checkpoint table ggadmin.chktbl.
	GGSCI (standbyracnode.localdomain as ggadmin@devdbnoncdb) 5> ADD REPLICAT rephr, INTEGRATED, EXTTRAIL ./dirdat/rt, CHECKPOINTTABLE ggadmin.chktbl
	  REPLICAT (Integrated) added.
    GGSCI (standbyracnode.localdomain as ggadmin@devdbnoncdb) 9> info all

    Program   Status   Group    Lag at Chkpt Time Since Chkpt

    MANAGER   RUNNING                      
    REPLICAT  STOPPED   REPHR    00:00:00   00:00:03  

    GGSCI (standbyracnode.localdomain as ggadmin@devdbnoncdb) 10> 

6:- BẮT ĐẦU EXTRACT:

Restart Manager (từ tham số đã được sửa ở trên)

	GGSCI (RACnode1.localdomain) 1> stop mgr
	Manager process is required by other GGS processes.
	Are you sure you want to stop it (y/n)?y
	
	Sending STOP request to MANAGER ...
	Request processed.
	Manager stopped.
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 2> start mgr
	Manager started.


Start EXTRACT và PUMP:

	GGSCI (RACnode1.localdomain) 3> start extract exthr
	Sending START request to MANAGER ...
	EXTRACT EXTHR starting
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 4> start extract ephr
	Sending START request to MANAGER ...
	EXTRACT EPHR starting
	
	
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 5> info all
	Program   Status   Group    Lag at Chkpt Time Since Chkpt
	MANAGER   RUNNING                      
	EXTRACT   RUNNING   EPHR    00:00:00   00:00:34  
	EXTRACT   RUNNING   EXTHR    00:00:00   00:00:27  
	GGSCI (RACnode1.localdomain) 6> 

7:- Bắt đầu REPLICAT:

Restart Manager (từ cấu hình ở trên):

	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 1> stop mgr
	Manager process is required by other GGS processes.
	Are you sure you want to stop it (y/n)?y
	Sending STOP request to MANAGER ...
	Request processed.
	Manager stopped.
	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 2> start mgr
	Manager started.

Start REPLICAT:

	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 3> start replicat REPHR
	Sending START request to MANAGER ...
	REPLICAT REPHR starting
	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 4> info all
	Program   Status   Group    Lag at Chkpt Time Since Chkpt
	MANAGER   RUNNING                      
	REPLICAT  RUNNING   REPHR    00:00:00   00:00:10  
	GGSCI (standbyracnode.localdomain) 5> 

KIỂM TRA:

1:- INSERT:

Source DB prev. State:

	SQL> show parameter instance_name
	NAME				   TYPE	 VALUE
	------------------------ ------- ----------------------
	instance_name		   string	 cdb19c1
	
	SQL> alter session set container=CDB19C_PDB;
	Session altered.
	SQL> select count(*) from HR.jobs;
	 COUNT(*)
	----------
		19
	SQL> select * from HR.jobs where JOB_TITLE like '%DBA%';
	no rows selected

Target DB prev. State:

	SQL> show parameter instance_name
	NAME				   TYPE	 VALUE
	------------------------ ------- ----------------------
	instance_name		   string	 devdbnoncdb
	
	SQL> select count(*) from HR.jobs;
	 COUNT(*)
	----------
		19
	SQL> select * from HR.jobs where JOB_TITLE like '%DBA%';
	no rows selected


Insert vào SOURCE DB:

	SQL> show con_name
	CON_NAME
	------------------------------
	CDB19C_PDB
	
	SQL> INSERT INTO HR.jobs
	(JOB_ID, JOB_TITLE, MIN_SALARY, MAX_SALARY )
	VALUES
	('DB_MAN', 'DBA Administrator',40000,70000); 
	
	1 row created.
	
	SQL> commit;
	Commit complete.


REPLICATED ở target DB??

	SQL> show parameter instance_name
	NAME				   TYPE	 VALUE
	------------------------ ------- ----------------------
	instance_name		   string	 devdbnoncdb

	SQL> select * from HR.jobs where JOB_TITLE like '%DBA%';
	
	JOB_ID	  JOB_TITLE			    MIN_SALARY MAX_SALARY
	---------- ----------------------------------- ---------- ----------
	DB_MAN	  DBA Administrator			  40000   70000

	SQL> select count(*) from HR.jobs;
	 COUNT(*)
	----------
	 	20

2:- DELETE:

Source DB prev. State:


	SQL> show parameter instance_name
	NAME				   TYPE	 VALUE
	------------------------ ------- ----------------------
	instance_name		   string	 cdb19c1
	
	SQL> alter session set container=CDB19C_PDB;
	Session altered.
	SQL> select count(*) from HR.jobs;
	 COUNT(*)
	----------
			20
	SQL> select * from HR.jobs where JOB_TITLE like '%DBA%';

	JOB_ID	  JOB_TITLE			    MIN_SALARY MAX_SALARY
	---------- ----------------------------------- ---------- ----------
	DB_MAN	  DBA Administrator			  40000   70000


Target DB prev. State:

	SQL> show parameter instance_name
	
	NAME				   TYPE	 VALUE
	------------------------------------ ----------- ------------------------------
	instance_name			   string	 devdbnoncdb
	SQL> select * from HR.jobs where JOB_TITLE like '%DBA%';
	
	JOB_ID	  JOB_TITLE			    MIN_SALARY MAX_SALARY
	---------- ----------------------------------- ---------- ----------
	DB_MAN	  DBA Administrator			  40000   70000
	
	SQL> select count(*) from HR.jobs;
	
	 COUNT(*)
	----------
		20
	
Delete ở Source DB:

	SQL> delete from HR.JOBS where JOB_TITLE like '%DBA%';
	1 row deleted.
	SQL> commit;
	Commit complete.
	SQL> 

REPLICATED on target DB??

	SQL> show parameter instance_name
	NAME				   TYPE	 VALUE
	------------------------ ------- ----------------------
	instance_name		   string	 devdbnoncdb

	SQL> select * from HR.jobs where JOB_TITLE like '%DBA%';
	no rows selected
	SQL> select count(*) from HR.jobs;

 	COUNT(*)
	----------
	    19

3:- DDL:

Source DB prev. State:

	SQL> show parameter instance_name
	NAME				   TYPE	 VALUE
	------------------------ ------- ----------------------
	instance_name		   string	 cdb19c1
	
	SQL> alter session set container=CDB19C_PDB;
	Session altered.

	SQL> desc HR.TEST
	ERROR:
	ORA-04043: object HR.TEST does not exist

Target DB prev. State:

	SQL> show parameter instance_name
	NAME				   TYPE	 VALUE
	------------------------ ------- ----------------------
	instance_name		   string	 devdbnoncdb

	SQL> desc HR.TEST
	ERROR:
	ORA-04043: object HR.TEST does not exist

Tạo table ở Source:

	SQL> CREATE TABLE HR.TEST
	( test_id      NUMBER PRIMARY KEY,
	 test__name     VARCHAR2(30) ); 2  3 
	
	Table created.
	
	SQL> desc HR.TEST
	 Name					  Null?  Type
	 ------------------------- -------- ---------------------
	 TEST_ID				  NOT NULL NUMBER
	 TEST__NAME					    VARCHAR2(30)

REPLICATED ở target DB??

	SQL> show parameter instance_name
	NAME				   TYPE	 VALUE
	------------------------ ------- ----------------------
	instance_name		   string	 devdbnoncdb
	SQL> desc HR.TEST
	 Name					  Null?  Type
	 ------------------------- -------- ---------------------
	 TEST_ID				  NOT NULL NUMBER
	 TEST__NAME					    VARCHAR2(30)


Thế là  GoldenGate đã được cấu hình rồi.

Hy vọng hữu ích cho bạn.

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master