Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

Elasticsearch là gì? Tìm hiểu về Elasticsearch

Bây giờ, nếu chúng ta muốn tìm kiếm màu quick brown, chúng ta chỉ cần tìm trong các tài liệu trong đó mỗi thuật ngữ có xuất xuất hiện hay không. Kết quả như sau:

Term   Doc_1 Doc_2
-------------------------
brown  |  X  | X
quick  |  X  |
------------------------
Total  |  2  | 1

Như các bạn đã thấy, cả 2 đoạn văn bản đều thích hợp với từ khóa. Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra rằng Doc_1 chính xác hơn nhiều.

elasticsearch là gì

3. Shard

 • Shard là đối tượng của Lucene , là tập con các documents của 1 Index. Một Index có thể được chia thành nhiều shard.
 • Mỗi node bao gồm nhiều Shard . Chính vì thế Shard mà là đối tượng nhỏ nhất, hoạt động ở mức thấp nhất, đóng vai trò lưu trữ dữ liệu.
 • Chúng ta gần như không bao giờ làm việc trực tiếp với các Shard vì Elasticsearch đã support toàn bộ việc giao tiếp cũng như tự động thay đổi các Shard khi cần thiết.
 • Có 2 loại Shard là : primary shard và replica shard.

3.1 : Primary Shard

 • Primary Shard là sẽ lưu trữ dữ liệu và đánh index . Sau khi đánh xong dữ liệu sẽ được vận chuyển tới các Replica Shard.
 • Mặc định của Elasticsearch là mỗi index sẽ có 5 Primary shard và với mỗiPrimary shard thì sẽ đi kèm với 1 Replica Shard.

3.2 : Replica Shard

 • Replica Shard đúng như cái tên của nó, nó là nơi lưu trữ dữ liệu nhân bản của Primary Shard
 • Replica Shard có vai trò đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi Primary Shardxảy ra vấn đề.
 • Ngoài ra Replica Shard có thể giúp tăng cường tốc độ tìm kiếm vì chúng ta có thể setup lượng Replica Shard nhiều hơn mặc định của ES

4. Node

 • Là trung tâm hoạt động của Elasticsearch. Là nơi lưu trữ dữ liễu ,tham gia thực hiện đánh index cúa cluster cũng như thực hiện các thao tác tìm kiếm
 • Mỗi node được định danh bằng 1 unique name

5. Cluster

 • Tập hợp các nodes hoạt động cùng với nhau, chia sẽ cùng thuộc tính cluster.name. Chính vì thế Cluster sẽ được xác định bằng 1 ‘unique name’. Việc định danh các cluster trùng tên sẽ gây nên lỗi cho các node vì vậy khi setup các bạn cần hết sức chú ý điểm này
 • Mỗi cluster có một node chính (master), được lựa chọn một cách tự động và có thể thay thế nếu sự cố xảy ra. Một cluster có thể gồm 1 hoặc nhiều nodes. Các nodes có thể hoạt động trên cùng 1 server .
 • Tuy nhiên trong thực tế , một cluster sẽ gồm nhiều nodes hoạt động trên các server khác nhau để đảm bảo nếu 1 server gặp sự cố thì server khác (node khác) có thể hoạt động đầy đủ chức năng so với khi có 2 servers. Các node có thể tìm thấy nhau để hoạt động trên cùng 1 cluster qua giao thức unicast.

Ưu nhược điểm của ES

Ưu điểm

 • Tìm kiếm dữ liệu rất nhanh chóng, mạnh mẽ dựa trên Apache Lucene ( near-realtime searching)
 • Có khả năng phân tích dữ liệu (Analysis data)
 • Khả năng mở rộng theo chiều ngang tuyệt “vòi”
 • Hỗ trợ tìm kiếm mờ (fuzzy), tức là từ khóa tìm kiếm có thể bị sai lỗi chính tả hay không đúng cú pháp thì vẫn có khả năng elasticsearch trả về kết quả tốt.
 • Hỗ trợ Structured Query DSL (Domain-Specific Language ), cung cấp việc đặc tả những câu truy vấn phức tạp một cách cụ thể và rõ ràng bằng JSON.
 • Hỗ trợ nhiều Elasticsearc client như JavaPhPJavascriptRuby.NETPython

Nhược điểm

 • Elasticsearch được thiết kế cho mục đích search, do vậy với những nhiệm vụ khác ngoài search như CRUD thì elastic kém thế hơn so với những database khác như Mongodb, Mysql …. Do vậy người ta ít khi dùng elasticsearch làm database chính, mà thường kết hợp nó với 1 database khác.
 • Trong elasticsearch không có khái niệm database transaction , tức là nó sẽ không đảm bảo được toàn vẹn dữ liệu trong các hoạt độngInsertUpdateDelete.Tức khi chúng ta thực hiện thay đổi nhiều bản ghi nếu xảy ra lỗi thì sẽ làm cho logic của mình bị sai hay dẫn tới mất mát dữ liệu. Đây cũng là 1 phần khiến elasticsearch không nên là database chính.
 • Không thích hợp với những hệ thống thường xuyên cập nhật dữ liệu. Sẽ rất tốn kém cho việc đánh index dữ liệu.

Cài đặt ElasticSearch

Yêu cầu

Elasticsearch yêu cầu Java 8 trở lên và phải thiết lập biến môi trường JAVA_HOME cho java, do đó trước khi cài Elasticsearch, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài Java version >= 8 trên máy.

Kiểm tra bằng lệnh java -version để biết máy máy mình đã cài Java chưa và phiên bản Java đang cài là bao nhiêu. Kiểm tra biến môi trường JAVA_HOME đã được thiết lập chưa bằng lệnh: echo $JAVA_HOME

Cài đặt

Download và cài đặt Elasticsearch PGP Key bằng lệnh sau:

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Để cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu ta có 2 cách là cài từ Repository hoặc cài từ file .deb

Cách 1: Cách Elasticsearch bằng APT Repository

Cài gói apt-transport-https

sudo apt-get install apt-transport-https

Lưu định nghĩa repository vào /etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list:

(Repository mặc định ko có elasticsearch)

echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list

Cài đặt Elasticsearch bằng lệnh:

sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch

Done!

Cách 2: cài đặt elasticsearch bằng gói .deb

Chạy các lệnh dưới đây để tải và cài đặt elasticsearch bằng file .deb

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.4.0.deb
wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.4.0.deb.sha512
shasum -a 512 -c elasticsearch-6.4.0.deb.sha512 
sudo dpkg -i elasticsearch-6.4.0.deb

Done!

Chạy elasticsearch.

Elasticsearch sau khi được cài đặt sẽ không tự động chạy.

Để khởi động, start, stop elasticsearch ta làm như sau:

Lệnh để chạy server elasticsearch$ sudo systemctl start elasticsearch.service:

$ sudo systemctl start elasticsearch.service

Lệnh khởi tạo 1 index, mapping trong index đó và 1 document:

$ curl -X PUT http://localhost:9200/team/_mapping/member

Khởi tạo thành công , màn hình sẽ trả về dòng

{"acknowledged":true,"shards_acknowledged":true,"index":"team"}

Là khởi tạo thành công index “team”

Sử dụng câu lệnh để truy xuất dữ liệu trên ElasticSearch

 • Lệnh liệt kê các index có trong ES:
  $ curl -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v"
 • Lệnh tạo document của index: ở đây là thêm member với các trường thuộc tính
  $ curl -X PUT http://localhost:9200/team/_mapping/member?{&"properties"= {&"id"= { "type": "text" },&"name"= { "type": "text" },&"email"= { "type": "text" },&"age"= { "type": "integer" },&"phone"= { "type": "text" },&"image"= { "type": "text" },&"technologies"= {"type" : "text" }&}&}
 • Lệnh kiểm tra tất cả index đã khởi tạo:
  $ curl -X GET http://localhost:9200/team?pretty
 • Lệnh thêm, sửa dữ liệu vào index trên(team), ở đây là dữ liệu do nhóm em fake ra và insert vào
  $ curl -X PUT http://localhost:9200/team/member/_bulk?{"create"= { "_id": 1, "_type": "member"}&{"id"= "5510ce4ee174054836ef3c5a","name": "Vargas Rosa","email": "[email protected]","age": 25,"phone": "+1 (807) 530–3567","image": "http://api.randomuser.me/portraits/men/78.jpg","description": "enim Lorem upidatat et nostrud ut irure qui qui nulla qui deserunt fugiat laborum elit","technologies": "ios javascript python"}&{"create"= { "_id": 2, "_type": "member"}&{"id"= "5510ce4e24ecdab88fe18d06","name": "Navarro Thornton","email": "[email protected]","age": 34,"phone": "+1 (896) 579–3364","image": "http://api.randomuser.me/portraits/men/59.jpg","description": "sit enim velit cillum magna commodo tempor","technologies": "swift erlang java"}&{"create"= { "_id": 3, "_type": "member"}&{"id"= "5510ce4e6e7bbdbc120c9a89","name": "Francine Aguirre","email": "[email protected]","age": 30,"phone": "+1 (963) 492–3402","image": "http://api.randomuser.me/portraits/men/82.jpg","description": "cu et sit ullamco tempor Lorem excepteur magna pariatur","technologies": "javascript ionic ruby"}&{"create"= { "_id": 4, "_type": "member"}&{"id"= "5510ce4ebd2a509edd8c6b50","name": "Krystal Simmons","email": "[email protected]","age": 40,"phone": "+1 (857) 418–2040","image": "http://api.randomuser.me/portraits/women/10.jpg","description": "ea dolor ex proident eiusmod et ut irure esse","technologies": "ruby c c"} 
 • Lệnh hiển thị thông tin các dữ liệu trong document và của từng doccument sau khi đã thêm
  $ curl -X GET http://localhost:9200/team/member/4?pretty
 • Lệnh tìm kiếm tất cả dữ liệu các document trong index sử dụng API Search
  $ curl -X GET http://localhost:9200/_search?pretty=true
 • Lệnh tìm kiếm theo text nhập ở tất cả các trường trong document , ở đây key search của mình là ruby, đây cũng chính là điểm mạnh của Elasticsearch, nó không giống với query like như thao tác với DB vì nó cần phải nhập đầy đủ text đó ví dụ như ruby ở trên sẽ trả về các document member có text là ruby trong tất cả các field
  $ curl -X GET http://localhost:9200/_search?q=ruby
 • Lệnh xóa 1 index
   $ curl -X DELETE "localhost:9200/cuongquach-company"

Tài liệu tham khảo Elasticsearch là gì?

Vẫn còn một số các hoạt động, các API để xử lý vào thao tác với Index trong Elasticsearch, nhưng với phần tìm hiểu ở trên về một công cụ mạnh mẽ như elasticsearch là đủ để có thể thao tác, sử dụng và làm quen với elasticsearch. Các bạn có thể tham khảo ở các trang dưới đây.

=============================
Website không bao giờ chứa bất kỳ quảng cáo nào, mọi đóng góp để duy trì phát triển cho website (donation) xin vui lòng gửi về STK 90.2142.8888 - Ngân hàng Vietcombank Thăng Long - TRAN VAN BINH
=============================
Nếu bạn muốn tiết kiệm 3-5 NĂM trên con đường trở thành DBA chuyên nghiệp thì hãy đăng ký ngay KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE, được Coaching trực tiếp từ tôi với toàn bộ kinh nghiệm, thủ tục, quy trình, bí kíp thực chiến mà bạn sẽ KHÔNG THỂ tìm kiếm trên Internet/Google giúp bạn dễ dàng quản trị mọi hệ thống Core tại Việt Nam và trên thế giới, đỗ OCP.
- CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
- Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
2 khóa học online qua video giúp bạn nhanh chóng có những kiến thức nền tảng về Linux, Oracle, học mọi nơi, chỉ cần có Internet/4G:
- Oracle cơ bản: https://bit.ly/admin1_1200
- Linux: https://bit.ly/linux_1200
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
Elasticsearch là gì? Tìm hiểu về Elasticsearch, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, ms sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master