Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7

Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7

Tổng quan#

HAProxy viết tắt của High Availability Proxy, là công cụ mã nguồn mở nổi tiếng ứng dụng cho giải pháp cân bằng tải TCP/HTTP cũng như giải pháp máy chủ Proxy (Proxy Server). HAProxy có thể chạy trên các mỗi trường Linux, Solaris, FreeBSD. Công dụng phổ biến nhất của HAProxy là cải thiện hiệu năng, tăng độ tin cậy của hệ thống máy chủ bằng cách phân phối khối lượng công việc trên nhiều máy chủ (như Web, App, cơ sở dữ liệu). HAProxy hiện đã và đang được sử dụng bởi nhiều website lớn như GoDaddy, GitHub, Bitbucket, Stack Overflow, Reddit, Speedtest.net, Twitter và trong nhiều sản phẩm cung cấp bởi Amazon Web Service.

MariaDB Galera Cluster là giải pháp sao chép đồng bộ nâng cao tính sẵn sàng cho MariaDB. Galera hỗ trợ chế độ Active-Active tức có thể truy cập, ghi dữ liệu đồng thời trên tất các node MariaDB thuộc Galera Cluster.

Pacemaker là trình quản lý tài nguyên trong cluster được phát triển bởi ClusterLabs. Pacemaker tương thích với rất nhiều dịch vụ phổ biến hiện có và hoàn toàn có thể tự phát triển module để quản lý các tài nguyên mà pacemaker chưa hỗ trợ.

Phần 1. Chuẩn bị#

Phân hoạch

Mô hình

Mô hình triển khai

Mô hình hoạt động

Thiết lập ban đầu

Thực hiện cấu hình theo docs triển galera 3 node. Xem tại

Phần 2. Cài đặt Haproxy bản 1.8#

Thực hiện trên tất cả các node

Cài đặt

sudo yum install wget socat -y
wget http://cbs.centos.org/kojifiles/packages/haproxy/1.8.1/5.el7/x86_64/haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm 
yum install haproxy18-1.8.1-5.el7.x86_64.rpm -y

Tạo bản backup cho cấu hình mặc định và chỉnh sửa cấu hình HAproxy

cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.bak

Cầu hình Haproxy

echo 'global
  log     127.0.0.1 local2
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon
  stats socket /var/lib/haproxy/stats
defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000

listen stats
  bind :8080
  mode http
  stats enable
  stats uri /stats
  stats realm HAProxy\ Statistics

listen galera
  bind 10.10.10.89:3306
  balance source
  mode tcp
  option tcpka
  option tcplog
  option clitcpka
  option srvtcpka
  timeout client 28801s
  timeout server 28801s
  option mysql-check user haproxy
  server node1 10.10.10.86:3306 check inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3
  server node2 10.10.10.87:3306 check inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3 backup
  server node3 10.10.10.88:3306 check inter 5s fastinter 2s rise 3 fall 3 backup' > /etc/haproxy/haproxy.cfg

Cấu hình Log cho HAProxy

sed -i "s/#\$ModLoad imudp/\$ModLoad imudp/g" /etc/rsyslog.conf
sed -i "s/#\$UDPServerRun 514/\$UDPServerRun 514/g" /etc/rsyslog.conf
echo '$UDPServerAddress 127.0.0.1' >> /etc/rsyslog.conf

echo 'local2.*  /var/log/haproxy.log' > /etc/rsyslog.d/haproxy.conf

systemctl restart rsyslog

Bổ sung cấu hình cho phép kernel có thể binding tới IP VIP

echo 'net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1' >> /etc/sysctl.conf

Kiểm tra

$ sysctl -p

net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1

Tắt dịch vụ HAProxy

systemctl stop haproxy
systemctl disable haproxy

Tạo user haproxy, phục vụ plugin health check của HAProxy (option mysql-check user haproxy)

CREATE USER 'haproxy'@'node1';
CREATE USER 'haproxy'@'node2';
CREATE USER 'haproxy'@'node3';
CREATE USER 'haproxy'@'%';

Phần 3. Triển khai Cluster Pacemaker#

Bước 1: Cài đặt pacemaker corosync

Lưu ý: Thực hiện trên tất cả các node

Cài đặt gói pacemaker pcs

yum -y install pacemaker pcs

systemctl start pcsd 
systemctl enable pcsd

Thiết lập mật khẩu user hacluster

passwd hacluster

Lưu ý: Nhập chính xác và nhớ mật khẩu user hacluster, đồng bộ mật khẩu trên tất cả các node

Bước 2: Tạo Cluster

Chứng thực cluster (Chỉ thực thiện trên cấu hình trên một node duy nhất, trong bài sẽ thực hiện trên node1), nhập chính xác tài khoản user hacluster

$ pcs cluster auth node1 node2 node3

Username: hacluster
Password: *********

Kết quả

[root@node1 ~]# pcs cluster auth node1 node2 node3
Username: hacluster
Password: <mật khẩu user hacluster>
node1: Authorized
node3: Authorized
node2: Authorized

Khởi tạo cấu hình cluster ban đầu

pcs cluster setup --name ha_cluster node1 node2 node3

Kết quả

[root@node1 ~]# pcs cluster setup --name ha_cluster node1 node2 node3
Destroying cluster on nodes: node1, node2, node3...
node1: Stopping Cluster (pacemaker)...
node3: Stopping Cluster (pacemaker)...
node2: Stopping Cluster (pacemaker)...
node3: Successfully destroyed cluster
node1: Successfully destroyed cluster
node2: Successfully destroyed cluster

Sending 'pacemaker_remote authkey' to 'node1', 'node2', 'node3'
node1: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey'
node2: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey'
node3: successful distribution of the file 'pacemaker_remote authkey'
Sending cluster config files to the nodes...
node1: Succeeded
node2: Succeeded
node3: Succeeded

Synchronizing pcsd certificates on nodes node1, node2, node3...
node1: Success
node3: Success
node2: Success
Restarting pcsd on the nodes in order to reload the certificates...
node1: Success
node3: Success
node2: Success

Lưu ý:

 • ha_cluster: Tên của cluster khởi tạo
 • node01, node02, node03: Hostname các node thuộc cluster, yêu cầu khai báo trong /etc/host

Khởi động Cluster

pcs cluster start --all

Kết quả

[root@node1 ~]# pcs cluster start --all
node1: Starting Cluster (corosync)...
node2: Starting Cluster (corosync)...
node3: Starting Cluster (corosync)...
node2: Starting Cluster (pacemaker)...
node3: Starting Cluster (pacemaker)...
node1: Starting Cluster (pacemaker)...

Cho phép cluster khởi động cùng OS

pcs cluster enable --all 

Kết quả

[root@node1 ~]# pcs cluster enable --all
node1: Cluster Enabled
node2: Cluster Enabled
node3: Cluster Enabled

Bước 3: Thiết lập Cluster

Bỏ qua cơ chế STONITH

pcs property set stonith-enabled=false

Cho phép Cluster chạy kể cả khi mất quorum

pcs property set no-quorum-policy=ignore

Hạn chế Resource trong cluster chuyển node sau khi Cluster khởi động lại

pcs property set default-resource-stickiness="INFINITY"

Kiểm tra thiết lập cluster

[root@node1 ~]# pcs property list 
Cluster Properties:
cluster-infrastructure: corosync
cluster-name: ha_cluster
dc-version: 1.1.19-8.el7_6.2-c3c624ea3d
default-resource-stickiness: INFINITY
have-watchdog: false
stonith-enabled: false

Tạo Resource IP VIP Cluster

pcs resource create Virtual_IP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=10.10.10.89 cidr_netmask=24 op monitor interval=30s

Tạo Resource quản trị dịch vụ HAProxy

pcs resource create Loadbalancer_HaProxy systemd:haproxy op monitor timeout="5s" interval="5s"

Ràng buộc thứ tự khởi động dịch vụ, khởi động dịch vụ Virtual_IP sau đó khởi động dịch vụ Loadbalancer_HaProxy

pcs constraint order start Virtual_IP then Loadbalancer_HaProxy kind=Optional

Ràng buộc resource Virtual_IP phải khởi động cùng node với resource Loadbalancer_HaProxy

pcs constraint colocation add Virtual_IP Loadbalancer_HaProxy INFINITY

Kiểm tra trạng thái Cluster

[root@node1 ~]# pcs status
Cluster name: ha_cluster
Stack: corosync
Current DC: node1 (version 1.1.19-8.el7_6.4-c3c624ea3d) - partition with quorum
Last updated: Sun Feb 10 17:21:40 2019
Last change: Sun Feb 10 14:40:26 2019 by root via cibadmin on node1

3 nodes configured
2 resources configured

Online: [ node1 node2 node3 ]

Full list of resources:

 Virtual_IP   (ocf::heartbeat:IPaddr2):    Started node1
 Loadbalancer_HaProxy  (systemd:haproxy):   Started node1

Daemon Status:
 corosync: active/enabled
 pacemaker: active/enabled
 pcsd: active/enabled

Kiêm tra cấu hình Resource

[root@node1 ~]# pcs resource show --full
 Resource: Virtual_IP (class=ocf provider=heartbeat type=IPaddr2)
 Attributes: cidr_netmask=24 ip=10.10.10.89
 Operations: monitor interval=30s (Virtual_IP-monitor-interval-30s)
       start interval=0s timeout=20s (Virtual_IP-start-interval-0s)
       stop interval=0s timeout=20s (Virtual_IP-stop-interval-0s)
 Resource: Loadbalancer_HaProxy (class=systemd type=haproxy)
 Operations: monitor interval=5s timeout=5s (Loadbalancer_HaProxy-monitor-interval-5s)
       start interval=0s timeout=100 (Loadbalancer_HaProxy-start-interval-0s)
       stop interval=0s timeout=100 (Loadbalancer_HaProxy-stop-interval-0s)

Kiểm tra ràng buộc trên resource

[root@node1 ~]# pcs constraint
Location Constraints:
Ordering Constraints:
 start Virtual_IP then start Loadbalancer_HaProxy (kind:Optional)
Colocation Constraints:
 Virtual_IP with Loadbalancer_HaProxy (score:INFINITY)

Phần 4. Kiểm tra#

Kiểm tra trạng thái dịch vụ

Truy cập http://10.10.10.89:8080/stats

Kết nối tới database MariaDB thông qua IP VIP

[root@node1 ~]# mysql -h 10.10.10.89 -u root
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1493
Server version: 10.2.21-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

Thử tắt node1

Truy cập node1, thực hiện tắt node1

init 0

Kiểm tra trạng thái Cluster, dễ thấy node1 đã bị tắt. Dịch vụ Virtual_IP và Loadbalancer_HaProxy được chuyển sang node2 tự động

[root@node2 ~]# pcs status
Cluster name: ha_cluster
Stack: corosync
Current DC: node3 (version 1.1.19-8.el7_6.4-c3c624ea3d) - partition with quorum
Last updated: Sun Feb 10 17:29:00 2019
Last change: Sun Feb 10 14:40:26 2019 by root via cibadmin on node1

3 nodes configured
2 resources configured

Online: [ node2 node3 ]
OFFLINE: [ node1 ]

Full list of resources:

 Virtual_IP   (ocf::heartbeat:IPaddr2):    Started node2
 Loadbalancer_HaProxy  (systemd:haproxy):   Started node2

Daemon Status:
 corosync: active/enabled
 pacemaker: active/enabled
 pcsd: active/enabled

Tại thời điểm node1 bị tắt, Pacemaker Cluster sẽ tự đánh giá, di chuyển các dịch vụ Virtual_IP và Loadbalancer_HaProxy sang node đang sẵn sàng trong Cluster, duy trì dịch vụ luôn hoạt động dù cho 1 node trong cluster gặp sự cố. Đồng thời, Cluster Galera sẽ vẫn hoạt động bình thường dù 1 node trong cluster xảy ra sự cố.

Kiểm tra trạng thái HAProxy, truy cập http://10.10.10.89:8080/stats

Thử kết nối tới Database MariaDB thông qua IP VIP

[root@node2 ~]# mysql -h 10.10.10.89 -u haproxy -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1764
Server version: 10.2.21-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
High Availability - Phần 5: Hướng dẫn triển khai Haproxy Pacemaker cho Cluster Galera 3 node trên CentOS 7, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master