Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

Gói giám sát tự động dba_monitor cho Oracle database nhỏ

Mục đích: Gói giám sát dba_monitor  cho Oracle database nhỏ

1. Tạo package

CREATE OR REPLACE PACKAGE SYS.dba_monitor
IS
    PROCEDURE check_pef;
END;                                                           -- Package spec
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SYS.dba_monitor
IS
    PROCEDURE check_pef
    IS
        nsession   NUMBER := 0;
        nlock      NUMBER := 0;
        sDBName varchar2(50) :='';
    BEGIN
        select name into sDBName from v$database;
        for r1 in (select name,trunc(usable_file_mb/1024) gb from v$asm_diskgroup where name not in ('CRS', 'DATA','RECO')) loop
            if r1.gb<500then
                send_sms_all(sDBName||', vung '||r1.name||' con: ' || r1.gb || ' GB');
            end if;
        end loop;

        SELECT   COUNT ( * ) INTO nsession FROM gv$session;

        IF nsession > 1000
        THEN
            send_sms_all(sDBName||', session:' || nsession);
        END IF;

        SELECT   COUNT ( * ) INTO nsession FROM gv$session where status like 'ACTIVE';

        IF nsession > 250
        THEN
            send_sms_all(sDBName||', total active session:' || nsession);
        END IF;

        SELECT   COUNT ( * ) INTO nlock FROM   gv$session
        WHERE   blocking_session IS NOT NULL;

        IF (nlock >= 1)
        THEN
            send_sms_all(sDBName||', LOCK:' || nlock);
        END IF;

    EXCEPTION
        WHEN OTHERS
        THEN
            NULL;
    END;
END;
/


-- Test
exec dba_monitor.check_pef;

2. Tạo job

BEGIN
  SYS.DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB
    (
       job_name        => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
      ,start_date      => NULL
      ,repeat_interval => 'FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5' -- 5 phút chạy job 1 lần
      ,end_date        => NULL
      ,job_class       => 'DEFAULT_JOB_CLASS'
      ,job_type        => 'STORED_PROCEDURE'
      ,job_action      => 'SYS.DBA_MONITOR.CHECK_PEF'
      ,comments        => NULL
    );
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE
    ( name      => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
     ,attribute => 'RESTARTABLE'
     ,value     => FALSE);
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE_NULL
    ( name      => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
     ,attribute => 'MAX_FAILURES');
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE_NULL
    ( name      => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
     ,attribute => 'MAX_RUNS');
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE
    ( name      => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
     ,attribute => 'STOP_ON_WINDOW_CLOSE'
     ,value     => FALSE);
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE
    ( name      => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
     ,attribute => 'JOB_PRIORITY'
     ,value     => 3);
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE_NULL
    ( name      => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
     ,attribute => 'SCHEDULE_LIMIT');
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE
    ( name      => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
     ,attribute => 'AUTO_DROP'
     ,value     => FALSE);
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE
    ( name      => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
     ,attribute => 'RESTART_ON_RECOVERY'
     ,value     => FALSE);
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE
    ( name      => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
     ,attribute => 'RESTART_ON_FAILURE'
     ,value     => FALSE);
  SYS.DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE
    ( name      => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF'
     ,attribute => 'STORE_OUTPUT'
     ,value     => TRUE);

  SYS.DBMS_SCHEDULER.ENABLE
    (name                  => 'SYS.DBAMBF_CHECK_PERF');
END;
/


=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
Gói giám sát dba_monitor  cho Oracle database nhỏ, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master