Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

Triển khai HA cho NetBox sử dụng Docker

NetBox là 1 công cụ mã nguồn mở được tạo ra bởi DigitalOcean để quản lý hạ tầng máy tính. Nó được sử dụng để lưu trữ các thông tin như IPAM, DCIM, Virtualization, Network Connect và nhiều hơn nữa.

NetBox là một công cụ quản lý hạ tầng mạng miễn phí và mạnh mẽ. Trong tự động hóa mô hình mạng máy tính, NetBox có thể kết hợp với giải pháp miễn phí như Ansible để tự động hóa trong mạng. Để đảm bảo quá trình tự động hóa không bị gián đoạn, ta cần có giải pháp nâng cao tính sẵn sàng cho NetBox. Vậy nên, dựa vào các giải pháp HA cho các thành phần phụ thuộc của NetBox, mình xây dựng lên giải pháp HA toàn diện cho NetBox sử dụng docker để triển khai.

Các phụ thuộc:

 • Phiên bản thấp nhất của Docker là 19.03
 • Phiên bản thấp nhất của docker-compose là 1.28.0

Mô tả hệ thống

1. Sơ đồ triển khai

2. Thông tin các node

Đầu tiên, ta sẽ cần 1 cụm docker swarm gồm 3 node để có thể chạy với 1 node master và 2 node slave

 • Node 1 (Master)

IP: 10.10.35.194
OS: Ubuntu 18.04
Hostname: docker1

 • Node2 (Slave)

IP: 10.10.35.195
OS: Ubuntu 18.04
Hostname: docker2

 • Node3 (slave)

IP: 10.10.35.196
OS: Ubuntu 18.04
Hostname: docker3

 • Virtual IP: 10.10.35.197
 • Domain: netbox.curlapi.xyz
 • User root hoặc user có quyền sudo

Cài đặt và cấu hình

Bước 1: Cấu hình căn bản

 • Đặt hostname và tắt firewall cho các node:

node1:

hostnamectl set-hostname docker1
systemctl disable ufw --now

node2:

hostnamectl set-hostname docker2
systemctl disable ufw --now

node3:

hostnamectl set-hostname docker3
systemctl disable ufw --now

Bước 2: Cài đặt docker và docker compose

Thực hiện trên tất cả các node

 • Cài đặt docker:
apt update 
apt install docker.io -y
 • Cài đặt docker-compose:
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.28.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Sau đó kiểm tra lại với lệnh docker-compose --version:

root@docker1:~# docker-compose --version
docker-compose version 1.28.5, build c4eb3a1f

Bước 3: Thiết lập cụm docker swarm

Thực hiện trên node 1

docker swarm init --advertise-addr 10.10.35.194

Sau đó ta sẽ được hướng dẫn follow theo command sau:

docker swarm join --token SWMTKN-1-06c9zk3d4zqa58cvoxsspay4e206akz80l5l8opmevdr505o5j-24vo33nz7s3xs1bbizrwndonm 10.10.35.194:2377

Lưu ý: token trên chỉ áp dụng được cho bài lab này. Đối với lab khác thì token sẽ khác nhau.

Copy lệnh trên và thực hiện trên node 2 và 3

root@docker2:~# docker swarm join --token SWMTKN-1-06c9zk3d4zqa58cvoxsspay4e206akz80l5l8opmevdr505o5j-24vo33nz7s3xs1bbizrwndonm 10.10.35.194:2377
This node joined a swarm as a worker.
root@docker3:~# docker swarm join --token SWMTKN-1-06c9zk3d4zqa58cvoxsspay4e206akz80l5l8opmevdr505o5j-24vo33nz7s3xs1bbizrwndonm 10.10.35.194:2377
This node joined a swarm as a worker.

Bước 4: Clone repo netbox HA

Thực hiện trên tất cả các node

cd /opt
git clone https://github.com/VNPT-SmartCloud-System/Tim-hieu-Netbox.git

Bước 5: Chỉnh cấu hình netbox để cho phép truy cập bằng domain

Thực hiện trên node master

cd /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker
echo "ALLOWED_HOSTS=netbox.curlapi.xyz 10.10.35.194" >> /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/env/netbox.env
echo "ALLOWED_HOSTS=netbox.curlapi.xyz 10.10.35.195" >> /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/env/netbox1.env
echo "ALLOWED_HOSTS=netbox.curlapi.xyz 10.10.35.196" >> /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/env/netbox2.env

Lưu ý: Thay netbox.curlapi.xyz và 10.10.35.19410.10.35.19510.10.35.196 thành domain và địa chỉ ip dùng cho các node của bạn.

Bước 6: Chỉnh cấu hình config domain cho nginx

Thực hiện trên cả 3 node

sed -i 's/  server 10.10.35.191:8000 max_fails=3 fail_timeout=5s;/  server 10.10.35.194:8000 max_fails=3 fail_timeout=5s;/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/nginx-cert/conf.d/default.conf
sed -i 's/  server 10.10.35.192:8001 max_fails=3 fail_timeout=5s;/  server 10.10.35.195:8001 max_fails=3 fail_timeout=5s;/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/nginx-cert/conf.d/default.conf
sed -i 's/  server 10.10.35.193:8002 max_fails=3 fail_timeout=5s;/  server 10.10.35.196:8002 max_fails=3 fail_timeout=5s;/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/nginx-cert/conf.d/default.conf

Lưu ý: thay địa chỉ 10.10.35.19410.10.35.19510.10.35.196 thành địa chỉ ip dùng cho các node của bạn.

sed -i 's/  server_name netbox.com;/  server_name netbox.curlapi.xyz;/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/nginx-cert/conf.d/default.conf

Thay domain netbox.curlapi.xyz thành domain name của bạn.

Bước 7: Đặt lại hostname cho các service

Thực hiện trên node master

sed -i 's/node.hostname == node1/node.hostname == docker1/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.yml
sed -i 's/node.hostname == node2/node.hostname == docker2/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.yml
sed -i 's/node.hostname == node3/node.hostname == docker3/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.yml
sed -i 's/node.hostname == node1/node.hostname == docker1/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.redis.yml
sed -i 's/node.hostname == node2/node.hostname == docker2/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.redis.yml
sed -i 's/node.hostname == node3/node.hostname == docker3/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.redis.yml
sed -i 's/node.hostname == node1/node.hostname == docker1/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.redis_cache.yml
sed -i 's/node.hostname == node2/node.hostname == docker2/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.redis_cache.yml
sed -i 's/node.hostname == node3/node.hostname == docker3/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.redis_cache.yml
sed -i 's/node.hostname == node1/node.hostname == docker1/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.postgres.yml
sed -i 's/node.hostname == node2/node.hostname == docker2/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.postgres.yml
sed -i 's/node.hostname == node3/node.hostname == docker3/g' /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker/docker-compose.postgres.yml

Bước 8: Cài đặt netbox ha

 • Thực hiện trên node master
cd /opt/Tim-hieu-Netbox/HA-Netbox-Docker
tee docker-compose.override.yml <<EOF
version: '3.4'
services:
 netbox-node1:
  ports:
   - 8000:8080
 netbox-node2:
  ports:
   - 8001:8080
 netbox-node3:
  ports:
   - 8002:8080
EOF
docker stack deploy -c docker-compose.yml -c docker-compose.override.yml -c docker-compose.postgres.yml -c docker-compose.redis_cache.yml -c docker-compose.redis.yml netbox
 • Chờ 1-2 phút và kiểm tra lại các service
docker service ls

Sau khi các service đã lên hết, tiến hành cài đặt keepalived.

Bước 9: Cài đặt keepalived

 • Cấu hình cho phép gắn địa chỉ ip ảo lên card mạng

Thực hiện trên 3 node

echo "net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
 • Cài đặt keepalived:

Thực hiện trên node 1

docker run -d --name keepalived --restart always \
-e KEEPALIVED_PRIORITY=98 \
-e HOST_IP=10.10.35.194 \
-e KEEPALIVED_VIRTUAL_IP=10.10.35.197 \
-e KEEPALIVED_PASSWORD=Password \
--net=host --privileged=true angelnu/keepalived

Thực hiện trên node 2

docker run -d --name keepalived --restart always \
-e KEEPALIVED_PRIORITY=99 \
-e HOST_IP=10.10.35.195 \
-e KEEPALIVED_VIRTUAL_IP=10.10.35.197 \
-e KEEPALIVED_PASSWORD=Password \
--net=host --privileged=true angelnu/keepalived

Thực hiện trên node 3

docker run -d --name keepalived --restart always \
-e KEEPALIVED_PRIORITY=100 \
-e HOST_IP=10.10.35.196 \
-e KEEPALIVED_VIRTUAL_IP=10.10.35.197 \
-e KEEPALIVED_PASSWORD=Password \
--net=host --privileged=true angelnu/keepalived

Lưu ý: HOST_IP sử dụng để khai báo ip tương ứng của từng node. KEEPALIVED_VIRTUAL_IP sử dụng để khai báo địa chỉ IP VIP, hãy chỉ định địa chỉ VIP theo địa chỉ của bạn. KEEPALIVED_PASSWORD sử dụng để đặt pass cho keepalived.

Bước 10: Kiểm tra

Nếu sử dụng ip local như mình thì sẽ phải khai báo file hosts để có thể truy cập bằng domain vào trình duyệt.

File hosts trên windows tại: C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

File hosts trên linux tại: etc/hosts

Thêm đoạn sau vào cuối file hosts:

10.10.35.197 netbox.curlapi.xyz

Sau đó có thể truy cập trình duyệt với url https://netbox.curlapi.xyz

Quá trình cài đặt thành công!

Để bắt đầu lưu trữ thông tin cơ sở hạ tầng của mình, bạn có thể đăng nhập vào netbox với thông tin đăng nhập mặc định là:

 • Username: admin
 • Password: PasswordStrong@2021
 • API Token: 0123456789abcdef0123456789abcdef01234567

Sau khi đăng nhập thành công hãy tiến hành đổi mật khẩu và API token để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Nếu có thắc mắc bạn có thể truy cập vào telegram của nhóm để được giải đáp sớm và nhanh nhất nhé !

Tài liệu tham khảo:

[1]. https://github.com/netbox-community/netbox-docker

[2]. https://github.com/bitnami/bitnami-docker-redis-sentinel

[3]. https://github.com/bitnami/bitnami-docker-pgpool

[4]. https://github.com/VNPT-SmartCloud-System/Tim-hieu-Netbox/tree/main/HA-Netbox-Docker

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master