Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 6:

Nâng cấp mở rộng hệ thống MySQL Cluster, thêm mới 2 data node...


Mình sẽ nâng cấp thêm 2 data node. sql node của 2 data node này được triển khai chung trên con 192.168.1.106(blue) và 192.168.1.107(brown) nhưng với port khác port default.

I. Thông tin hiện tại của MySQL Cluster:

1. Danh sách processes trong cluster hiện tại:

2. Danh sách Sites, Clusters:

Hệ thống đã có sẵn 2 sql node và được listen với port mặc định là 3306. NodeID hiện tại của sql node là 51, 52. Nên 2 mysql node tiếp theo được thêm vào hệ thống sẽ là 53,54. Để kết nối được tới data node thì phải cần có sql node. Mình sẽ sử dụng luôn 2 con 192.168.1.106(blue) và 192.168.1.107(brown) làm sql node cho 2 data node mới nhưng với một port khác port default (3306) (vd: port 3006)II. Nâng cấp mở rộng thêm 2 data node:

B1. Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi cài đặt như trong Part 1.

B2. Khởi động MySQL Cluster Manager agent trên 2 Server mới:

Mở cửa sổ cmdvà chạy lệnh mcmd&


B3. Add host tới site hiện tại:

add hosts -h 192.168.1.109,192.168.1.110 mysite;

B4. Add package tới node mới:

add package -b c:/mcm/cluster -h 192.168.1.109,192.168.1.110 pkg_svuit;

show status -r mycluster;


B5. Add process tới cluster hiện tại:

add process -R ndbd@192.168.1.109,ndbd@192.168.1.110,mysqld@192.168.1.106,mysqld@192.168.1.107 -s port:mysqld:53=3007,port:mysqld:54=3007 mycluster;

show status -r mycluster;

B6. Start process vừa thêm vào:

start process -a mycluster;

show status -r mycluster;B7. Kiểm tra hiện tại của cluster:

get port:mysqld mycluster;

Code:

mcm> get mycluster;

+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+

| Name       | Value                                                             | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment   |

+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+

| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\1\data                         | ndbd     | 1  |          |         |       |           |

| HostName   | 192.168.1.104                                                     | ndbd     | 1  |          |         |       | Read only |

| NodeId     | 1                                                                 | ndbd     | 1  |          |         |       | Read only |

| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\2\data                         | ndbd     | 2  |          |         |       |           |

| HostName   | 192.168.1.105                                                     | ndbd     | 2  |          |         |       | Read only |

| NodeId     | 2                                                                 | ndbd     | 2  |          |         |       | Read only |

| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\3\data                         | ndbd     | 3  |          |         |       |           |

| HostName   | 192.168.1.109                                                     | ndbd     | 3  |          |         |       | Read only |

| NodeId     | 3                                                                 | ndbd     | 3  |          |         |       | Read only |

| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\4\data                         | ndbd     | 4  |          |         |       |           |

| HostName   | 192.168.1.110                                                     | ndbd     | 4  |          |         |       | Read only |

| NodeId     | 4                                                                 | ndbd     | 4  |          |         |       | Read only |

| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\49\data                        | ndb_mgmd | 49  |          |         |       |           |

| HostName   | 192.168.1.106                                                     | ndb_mgmd | 49  |          |         |       | Read only |

| NodeId     | 49                                                                | ndb_mgmd | 49  |          |         |       | Read only |

| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\50\data                        | ndb_mgmd | 50  |          |         |       |           |

| HostName   | 192.168.1.107                                                     | ndb_mgmd | 50  |          |         |       | Read only |

| NodeId     | 50                                                                | ndb_mgmd | 50  |          |         |       | Read only |

| datadir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data                        | mysqld   | 51  |          |         |       |           |

| HostName   | 192.168.1.106                                                     | mysqld   | 51  |          |         |       | Read only |

| log_error  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data\mysqld_51_out.err      | mysqld   | 51  |          |         |       |           |

| ndb_nodeid | 51                                                                | mysqld   | 51  |          |         |       | Read only |

| ndbcluster | on                                                                | mysqld   | 51  |          |         |       | Read only |

| NodeId     | 51                                                                | mysqld   | 51  |          |         |       | Read only |

| socket     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp\mysql.mycluster.51.sock | mysqld   | 51  |          |         |       |           |

| tmpdir     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp                         | mysqld   | 51  |          |         |       |           |

| datadir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data                        | mysqld   | 52  |          |         |       |           |

| HostName   | 192.168.1.107                                                     | mysqld   | 52  |          |         |       | Read only |

| log_error  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data\mysqld_52_out.err      | mysqld   | 52  |          |         |       |           |

| ndb_nodeid | 52                                                                | mysqld   | 52  |          |         |       | Read only |

| ndbcluster | on                                                                | mysqld   | 52  |          |         |       | Read only |

| NodeId     | 52                                                                | mysqld   | 52  |          |         |       | Read only |

| socket     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp\mysql.mycluster.52.sock | mysqld   | 52  |          |         |       |           |

| tmpdir     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp                         | mysqld   | 52  |          |         |       |           |

| datadir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data                        | mysqld   | 53  |          |         |       |           |

| HostName   | 192.168.1.106                                                     | mysqld   | 53  |          |         |       | Read only |

| log_error  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data\mysqld_53_out.err      | mysqld   | 53  |          |         |       |           |

| ndb_nodeid | 53                                                                | mysqld   | 53  |          |         |       | Read only |

| ndbcluster | on                                                                | mysqld   | 53  |          |         |       | Read only |

| NodeId     | 53                                                                | mysqld   | 53  |          |         |       | Read only |

| port       | 3007                                                              | mysqld   | 53  |          |         |       |           |

| socket     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp\mysql.mycluster.53.sock | mysqld   | 53  |          |         |       |           |

| tmpdir     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp                         | mysqld   | 53  |          |         |       |           |

| datadir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data                        | mysqld   | 54  |          |         |       |           |

| HostName   | 192.168.1.107                                                     | mysqld   | 54  |          |         |       | Read only |

| log_error  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data\mysqld_54_out.err      | mysqld   | 54  |          |         |       |           |

| ndb_nodeid | 54                                                                | mysqld   | 54  |          |         |       | Read only |

| ndbcluster | on                                                                | mysqld   | 54  |          |         |       | Read only |

| NodeId     | 54                                                                | mysqld   | 54  |          |         |       | Read only |

| port       | 3007                                                              | mysqld   | 54  |          |         |       |           |

| socket     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp\mysql.mycluster.54.sock | mysqld   | 54  |          |         |       |           |

| tmpdir     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp                         | mysqld   | 54  |          |         |       |           |

+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+

52 rows in set (0.08 sec)


mcm> get HostName:ndb_mgmd,HostName:mysqld mycluster;

+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+

| Name     | Value         | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment   |

+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+

| HostName | 192.168.1.106 | ndb_mgmd | 49      |          |         |       | Read only |

| HostName | 192.168.1.107 | ndb_mgmd | 50      |          |         |       | Read only |

| HostName | 192.168.1.106 | mysqld   | 51      |          |         |       | Read only |

| HostName | 192.168.1.107 | mysqld   | 52      |          |         |       | Read only |

| HostName | 192.168.1.106 | mysqld   | 53      |          |         |       | Read only |

| HostName | 192.168.1.107 | mysqld   | 54      |          |         |       | Read only |

+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+

6 rows in set (0.08 sec)


mcm> get DataDir mycluster;

+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+

| Name    | Value                                      | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment |

+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+

| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\1\data  | ndbd     | 1       |          |         |     |         |

| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\2\data  | ndbd     | 2       |          |         |     |         |

| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\3\data  | ndbd     | 3       |          |         |     |         |

| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\4\data  | ndbd     | 4       |          |         |     |         |

| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\49\data | ndb_mgmd | 49      |          |         |     |         |

| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\50\data | ndb_mgmd | 50      |          |         |     |         |

| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data | mysqld   | 51      |          |         |     |         |

| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data | mysqld   | 52      |          |         |     |         |

| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data | mysqld   | 53      |          |         |     |         |

| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data | mysqld   | 54      |          |         |     |         |

+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+

10 rows in set (0.06 sec)


mcm> get tmpdir mycluster;

+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+

| Name   | Value                                     | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment |

+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+

| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp | mysqld   | 51      |          |         |   |         |

| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp | mysqld   | 52      |          |         |   |         |

| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp | mysqld   | 53      |          |         |   |         |

| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp | mysqld   | 54      |          |         |   |         |

+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+

4 rows in set (0.05 sec)


mcm> get --include-defaults DataMemory:ndbd mycluster;

+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+

| Name       | Value | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level   | Comment |

+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+

| DataMemory | 500M  | ndbd     | 1       |          |         | Process |         |

| DataMemory | 500M  | ndbd     | 2       |          |         | Process |         |

| DataMemory | 500M  | ndbd     | 3       |          |         | Process |         |

| DataMemory | 500M  | ndbd     | 4       |          |         | Process |         |

+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+

4 rows in set (0.03 sec)


mcm> get -d wait_timeout:mysqld mycluster;

+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+

| Name         | Value | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level   | Comment |

+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+

| wait_timeout | 28800 | mysqld   | 51      |          |         | Default |         |

| wait_timeout | 28800 | mysqld   | 52      |          |         | Default |         |

| wait_timeout | 28800 | mysqld   | 53      |          |         | Default |         |

| wait_timeout | 28800 | mysqld   | 54      |          |         | Default |         |

+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+

4 rows in set (0.06 sec)


mcm> get -d IndexMemory mycluster;

+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+

| Name        | Value    | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level   | Comment |

+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+

| IndexMemory | 18874368 | ndbd     | 1       |          |         | Default |         |

| IndexMemory | 18874368 | ndbd     | 2       |          |         | Default |         |

| IndexMemory | 18874368 | ndbd     | 3       |          |         | Default |         |

| IndexMemory | 18874368 | ndbd     | 4       |          |         | Default |         |

+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+

4 rows in set (0.03 sec)


mcm> list processes mycluster;

+--------+----------+---------------+

| NodeId | Name     | Host          |

+--------+----------+---------------+

| 1      | ndbd     | 192.168.1.104 |

| 2      | ndbd     | 192.168.1.105 |

| 49     | ndb_mgmd | 192.168.1.106 |

| 50     | ndb_mgmd | 192.168.1.107 |

| 51     | mysqld   | 192.168.1.106 |

| 52     | mysqld   | 192.168.1.107 |

| 3      | ndbd     | 192.168.1.109 |

| 4      | ndbd     | 192.168.1.110 |

| 53     | mysqld   | 192.168.1.106 |

| 54     | mysqld   | 192.168.1.107 |

+--------+----------+---------------+

10 rows in set (0.08 sec)


mcm> list backups mycluster;

+----------+--------+---------------+---------------------+---------+

| BackupId | NodeId | Host          | Timestamp           | Comment |

+----------+--------+---------------+---------------------+---------+

| 1        | 1      | 192.168.1.104 | 2015-08-11 15:08:51 |         |

| 1        | 2      | 192.168.1.105 | 2015-08-11 15:08:51 |         |

| 2        | 1      | 192.168.1.104 | 2015-08-12 11:09:34 |         |

| 2        | 2      | 192.168.1.105 | 2015-08-12 11:09:34 |         |

| 2        | 3      | 192.168.1.109 | 2015-08-12 11:09:34 |         |

| 2        | 4      | 192.168.1.110 | 2015-08-12 11:09:34 |         |

+----------+--------+---------------+---------------------+---------+

6 rows in set (0.31 sec)B8. Kiểm tra data đã được đồng bộ tới 2 data node mới...

Các table có ENGINE=NDBCLUSTER sẽ được đồng bộ trên tất cả các data node...


=============================

* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master