Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

Thủ tục đổi tên ASM Diskgroup trong Oracle 19c

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách đổi tên ASM Diskgroup trong Oracle 19c

renamedg không cập nhật tài nguyên, cũng như renamedg không cập nhật bất kỳ tham chiếu tệp nào trong cơ sở dữ liệu. Do vậy, tài nguyên diskgroup bàn đầu không tự động bị xóa. Tài nguyên này có thể được xóa thủ công bằng tiện ích SRVCTL
 
==============================
 
[oracle@ol7-19-phx2 ~]$ asmcmd -V
asmcmd version 19.6.0.0.0
[oracle@ol7-19-phx2 ~]$
 
==============================
 
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ crsctl stat res -t -w "TYPE = ora.diskgroup.type"
--------------------------------------------------------------------------------
Name           Target  State        Server                   State details
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.CRS.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
ora.DATA_PHX.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
ora.RECO.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
--------------------------------------------------------------------------------
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$
 
 
==============================
 
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ asmcmd umount RECO
[oracle@ol7-19-phx2 ~]$ asmcmd umount RECO
 
==============================
 
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ asmcmd lsdg -g
Inst_ID  State    Type    Rebal  Sector  Logical_Sector  Block       AU  Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks  Voting_files  Name
      1  MOUNTED  NORMAL  N         512             512   4096  1048576     98301    47769            32767            7501              0             Y  CRS/
      2  MOUNTED  NORMAL  N         512             512   4096  1048576     98301    47769            32767            7501              0             Y  CRS/
      1  MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  1048576     32767    32663                0           32663              0             N  DATA_PHX/
      2  MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  1048576     32767    32663                0           32663              0             N  DATA_PHX/
 
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ crsctl stat res -t -w "TYPE = ora.diskgroup.type"
--------------------------------------------------------------------------------
Name           Target  State        Server                   State details
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.CRS.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
ora.DATA_PHX.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
ora.RECO.dg(ora.asmgroup)
      1        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
      2        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
--------------------------------------------------------------------------------
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$
 
==============================
 
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ renamedg dgname=RECO newdgname=FRA_PHX verbose=true
 
Parameters in effect:
 
         Old DG name       : RECO
         New DG name          : FRA_PHX
         Phases               :
                 Phase 1
                 Phase 2
         Discovery str        : (null)
         Clean              : TRUE
         Raw only           : TRUE
renamedg operation: dgname=RECO newdgname=FRA_PHX verbose=true
Executing phase 1
Discovering the group
Performing discovery with string:
ERROR: submiting READ on /dev/sdg failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdg)ERROR: submiting READ on /dev/sda failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sda)ERROR: submiting READ on /dev/sdc failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdc)ERROR: submiting READ on /dev/sdf failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdf)ERROR: submiting READ on /dev/sde failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sde)ERROR: submiting READ on /dev/sdd failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdd)ERROR: submiting READ on /dev/sdb failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdb)ERROR: submiting READ on /dev/sda1 failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sda1)ERROR: submiting READ on /dev/sda2 failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sda2)ERROR: submiting READ on /dev/sdb1 failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdb1)Identified disk UFS:/dev/sdg1 with disk number:0 and timestamp (33103213 1600008192)
Checking for hearbeat...
Re-discovering the group
Performing discovery with string:
ERROR: submiting READ on /dev/sdg failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdg)ERROR: submiting READ on /dev/sda failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sda)ERROR: submiting READ on /dev/sdc failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdc)ERROR: submiting READ on /dev/sdf failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdf)ERROR: submiting READ on /dev/sde failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sde)ERROR: submiting READ on /dev/sdd failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdd)ERROR: submiting READ on /dev/sdb failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdb)ERROR: submiting READ on /dev/sda1 failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sda1)ERROR: submiting READ on /dev/sda2 failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sda2)ERROR: submiting READ on /dev/sdb1 failed due to kgfknm error
ERROR: -20(27041 /dev/sdb1)Identified disk UFS:/dev/sdg1 with disk number:0 and timestamp (33103213 1600008192)
Checking if the diskgroup is mounted or used by CSS
Checking disk number:0
Generating configuration file..
Completed phase 1
Executing phase 2
Looking for /dev/sdg1
Modifying the header
Completed phase 2
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$
 
==============================
 
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ asmcmd mount FRA_PHX
[oracle@ol7-19-phx2 ~]$ asmcmd mount FRA_PHX
 
==============================
 
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ asmcmd lsdg FRA_PHX -g
Inst_ID  State    Type    Rebal  Sector  Logical_Sector  Block       AU  Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks  Voting_files  Name
      1  MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  1048576     32767    32663                0           32663              0             N  FRA_PHX/
      2  MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  1048576     32767    32663                0           32663              0             N  FRA_PHX/
 
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ crsctl stat res -t -w "TYPE = ora.diskgroup.type"
--------------------------------------------------------------------------------
Name           Target  State        Server                   State details
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.CRS.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
ora.DATA_PHX.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
ora.FRA_PHX.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
ora.RECO.dg(ora.asmgroup)
      1        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
      2        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
--------------------------------------------------------------------------------
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$
 
### Khi DG không online:
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ srvctl start diskgroup -diskgroup FRA_PHX -node "node_list"
 
==============================
 
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ srvctl remove diskgroup -g RECO
[oracle@ol7-19-phx1 ~]$ crsctl stat res -t -w "TYPE = ora.diskgroup.type"
--------------------------------------------------------------------------------
Name           Target  State        Server                   State details
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.CRS.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
ora.DATA_PHX.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
ora.FRA_PHX.dg(ora.asmgroup)
      1        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx1              STABLE
      2        ONLINE  ONLINE       ol7-19-phx2              STABLE
      3        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
--------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo :

Rename Diskgroup name by renamedg command doesn't update the OCR (Doc ID 2392499.1)
Bug 8740909  [11GR2-LNX-090726]OLD DISK GROUP RESOURCE NOT DELETED AFTER RENAMEDG

=============================
Website không bao giờ chứa bất kỳ quảng cáo nào, mọi đóng góp để duy trì phát triển cho website (donation) xin vui lòng gửi về STK 90.2142.8888 - Ngân hàng Vietcombank Thăng Long - TRAN VAN BINH
=============================
Nếu bạn muốn tiết kiệm 3-5 NĂM trên con đường trở thành DBA chuyên nghiệp thì hãy đăng ký ngay KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE, được Coaching trực tiếp từ tôi với toàn bộ kinh nghiệm, thủ tục, quy trình, bí kíp thực chiến mà bạn sẽ KHÔNG THỂ tìm kiếm trên Internet/Google giúp bạn dễ dàng quản trị mọi hệ thống Core tại Việt Nam và trên thế giới, đỗ OCP.
- CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
- Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
2 khóa học online qua video giúp bạn nhanh chóng có những kiến thức nền tảng về Linux, Oracle, học mọi nơi, chỉ cần có Internet/4G:
- Oracle cơ bản: https://bit.ly/admin1_1200
- Linux: https://bit.ly/linux_1200
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, ms sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master