Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

Sử dụng SQL*LOADER trong Oracle để load dữ liệu từ tệp CSV

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn load dữ liệu từ tệp csv vào cơ sở dữ liệu Oracle Nó chứa thông tin tài khoản như tên, số điện thoại, ngày phục vụ, v.v. ..


1) Trình tải SQL chạy

Tạo một bảng mới với các cột:

create table Billing ( TAP_ID char(10), ACCT_NUM char(10), MR_ID char(10), HOUSE_NUM char(10), STREET char(30), NAME char(50)


2) Tạo một tệp điều khiển cho dữ liệu trong notepad nằm trong cùng thư mục với bảng Billing  có phần mở rộng .ctl tên là Billing.ctl:

load data

infile GIS.csv

into table Billing

fields terminated by ','

(TAP_ID, ACCT_NUM, MR_ID, HOUSE_NUM, STREET, NAME)


3) Chạy sqlldr từ dòng lệnh để sử dụng tệp điều khiển


sqlldr user/pass Billing.ctl log=Billing.log


Hoặc sử dụng tns_name:

sqlldr user/pass@db_name control= Billing.ctl data=Billing.txt log= Billing.log

 

Nội dung Billing.ctl:

Load data

Append Into Table app_owner.Billing Fields Terminated By ","

(TAP_ID, ACCT_NUM, MR_ID, HOUSE_NUM, STREET, NAME)


@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ

#BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master