Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

Checklist Kiểm tra, đánh giá định kỳ Exadata X4-2


STT

Công việc

Không

Ghi chú

A

Kiểm tra môi trường chung của tủ rack Exadata X4

 

 

 

1

Quạt thổi phía trước đang hoạt động

 

 

 

2

Điều hòa Inrow 3 đang hoạt động

 

 

 

3

Nhiệt độ mặt trước tủ rack

 

 

 

4

Độ ẩm mặt trước tủ rack

 

 

 

5

Nhiệt độ mặt sau tủ rack

 

 

 

6

Độ ẩm mặt sau tủ rack

 

 

 

7

Nguồn điện của PDUA

 

 

 

a

A1 có nguồn

 

 

 

b

A2 có nguồn

 

 

 

c

A3 có nguồn

 

 

 

8

Nguồn điện của PDUB

 

 

 

a

A1 có nguồn

 

 

 

b

A2 có nguồn

 

 

 

c

A3 có nguồn

 

 

 

B

Kiểm tra hoạt động của thiết bị mặt trước tủ rack

(Từ dưới lên)

 

 

 

I

Storage Server 1 (SN: 1440NM502U)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn FAN tắt

 

 

 

3

Đèn PS sáng

 

 

 

4

Đèn SP sáng

 

 

 

5

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 4 bật xanh

 

 

 

10

Đèn HDD Slot 5 bật xanh

 

 

 

11

Đèn HDD Slot 6 bật xanh

 

 

 

12

Đèn HDD Slot 7 bật xanh

 

 

 

13

Đèn HDD Slot 8 bật xanh

 

 

 

14

Đèn HDD Slot 9 bật xanh

 

 

 

15

Đèn HDD Slot 10 bật xanh

 

 

 

16

Đèn HDD Slot 11 bật xanh

 

 

 

17

Đèn HDD Slot 12 bật xanh

 

 

 

II

Storage Server 2 (SN: 1440NM502V)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn FAN tắt

 

 

 

3

Đèn PS bật xanh

 

 

 

4

Đèn SP bật xanh

 

 

 

5

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 4 bật xanh

 

 

 

10

Đèn HDD Slot 5 bật xanh

 

 

 

11

Đèn HDD Slot 6 bật xanh

 

 

 

12

Đèn HDD Slot 7 bật xanh

 

 

 

13

Đèn HDD Slot 8 bật xanh

 

 

 

14

Đèn HDD Slot 9 bật xanh

 

 

 

15

Đèn HDD Slot 10 bật xanh

 

 

 

16

Đèn HDD Slot 11 bật xanh

 

 

 

17

Đèn HDD Slot 12 bật xanh

 

 

 

III

Storage Server 3 (SN: 1440NM5035)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn FAN tắt

 

 

 

3

Đèn PS bật xanh

 

 

 

4

Đèn SP bật xanh

 

 

 

5

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 4 bật xanh

 

 

 

10

Đèn HDD Slot 5 bật xanh

 

 

 

11

Đèn HDD Slot 6 bật xanh

 

 

 

12

Đèn HDD Slot 7 bật xanh

 

 

 

13

Đèn HDD Slot 8 bật xanh

 

 

 

14

Đèn HDD Slot 9 bật xanh

 

 

 

15

Đèn HDD Slot 10 bật xanh

 

 

 

16

Đèn HDD Slot 11 bật xanh

 

 

 

17

Đèn HDD Slot 12 bật xanh

 

 

 

IV

Storage Server 4 (SN: 1440NM502D)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn FAN tắt

 

 

 

3

Đèn PS bật xanh

 

 

 

4

Đèn SP bật xanh

 

 

 

5

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 4 bật xanh

 

 

 

10

Đèn HDD Slot 5 bật xanh

 

 

 

11

Đèn HDD Slot 6 bật xanh

 

 

 

12

Đèn HDD Slot 7 bật xanh

 

 

 

13

Đèn HDD Slot 8 bật xanh

 

 

 

14

Đèn HDD Slot 9 bật xanh

 

 

 

15

Đèn HDD Slot 10 bật xanh

 

 

 

16

Đèn HDD Slot 11 bật xanh

 

 

 

17

Đèn HDD Slot 12 bật xanh

 

 

 

IV

Storage Server 4 (SN: 1440NM502D)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn FAN tắt

 

 

 

3

Đèn PS bật xanh

 

 

 

4

Đèn SP bật xanh

 

 

 

5

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 4 bật xanh

 

 

 

10

Đèn HDD Slot 5 bật xanh

 

 

 

11

Đèn HDD Slot 6 bật xanh

 

 

 

12

Đèn HDD Slot 7 bật xanh

 

 

 

13

Đèn HDD Slot 8 bật xanh

 

 

 

14

Đèn HDD Slot 9 bật xanh

 

 

 

15

Đèn HDD Slot 10 bật xanh

 

 

 

16

Đèn HDD Slot 11 bật xanh

 

 

 

17

Đèn HDD Slot 12 bật xanh

 

 

 

V

Storage Server 5 (SN: 1440NM502Y)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn FAN tắt

 

 

 

3

Đèn PS bật xanh

 

 

 

4

Đèn SP bật xanh

 

 

 

5

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 4 bật xanh

 

 

 

10

Đèn HDD Slot 5 bật xanh

 

 

 

11

Đèn HDD Slot 6 bật xanh

 

 

 

12

Đèn HDD Slot 7 bật xanh

 

 

 

13

Đèn HDD Slot 8 bật xanh

 

 

 

14

Đèn HDD Slot 9 bật xanh

 

 

 

15

Đèn HDD Slot 10 bật xanh

 

 

 

16

Đèn HDD Slot 11 bật xanh

 

 

 

17

Đèn HDD Slot 12 bật xanh

 

 

 

VI

Storage Server 6 (SN: 1440NM502G)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn FAN tắt

 

 

 

3

Đèn PS bật xanh

 

 

 

4

Đèn SP bật xanh

 

 

 

5

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 4 bật xanh

 

 

 

10

Đèn HDD Slot 5 bật xanh

 

 

 

11

Đèn HDD Slot 6 bật xanh

 

 

 

12

Đèn HDD Slot 7 bật xanh

 

 

 

13

Đèn HDD Slot 8 bật xanh

 

 

 

14

Đèn HDD Slot 9 bật xanh

 

 

 

15

Đèn HDD Slot 10 bật xanh

 

 

 

16

Đèn HDD Slot 11 bật xanh

 

 

 

17

Đèn HDD Slot 12 bật xanh

 

 

 

VII

Storage Server 7 (SN: 1440NM502E)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn FAN tắt

 

 

 

3

Đèn PS bật xanh

 

 

 

4

Đèn SP bật xanh

 

 

 

5

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 4 bật xanh

 

 

 

10

Đèn HDD Slot 5 bật xanh

 

 

 

11

Đèn HDD Slot 6 bật xanh

 

 

 

12

Đèn HDD Slot 7 bật xanh

 

 

 

13

Đèn HDD Slot 8 bật xanh

 

 

 

14

Đèn HDD Slot 9 bật xanh

 

 

 

15

Đèn HDD Slot 10 bật xanh

 

 

 

16

Đèn HDD Slot 11 bật xanh

 

 

 

17

Đèn HDD Slot 12 bật xanh

 

 

 

VIII

Database Server 1 (SN: 1440NML06N)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn cảnh báo tắt

 

 

 

3

Đèn SP bật xanh

 

 

 

4

Đèn FAN tắt

 

 

 

5

Đèn PS tắt

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

10

Đèn BBU tắt

 

 

 

IX

Database Server 2 (SN: 1433NML0XJ)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn cảnh báo tắt

 

 

 

3

Đèn SP bật xanh

 

 

 

4

Đèn FAN tắt

 

 

 

5

Đèn PS tắt

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

10

Đèn BBU tắt

 

 

 

X

Database Server 3 (SN: 1440NML073)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn cảnh báo tắt

 

 

 

3

Đèn SP bật xanh

 

 

 

4

Đèn FAN tắt

 

 

 

5

Đèn PS tắt

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

10

Đèn BBU tắt

 

 

 

XI

Database Server 4 (SN: 1440NML01Y)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn cảnh báo tắt

 

 

 

3

Đèn SP bật xanh

 

 

 

4

Đèn FAN tắt

 

 

 

5

Đèn PS tắt

 

 

 

6

Đèn HDD Slot 0 bật xanh

 

 

 

7

Đèn HDD Slot 1 bật xanh

 

 

 

8

Đèn HDD Slot 2 bật xanh

 

 

 

9

Đèn HDD Slot 3 bật xanh

 

 

 

10

Đèn BBU tắt

 

 

 

C

Kiểm tra hoạt động của thiết bị ở mặt sau tủ rack

(Từ dưới lên)

 

 

 

I

Storage Server 1

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn BBU tắt

 

 

 

II

Storage Server 2

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn BBU tắt

 

 

 

III

Storage Server 3

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn BBU tắt

 

 

 

IV

Storage Server 4

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn BBU tắt

 

 

 

V

Storage Server 5

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn BBU tắt

 

 

 

VI

Storage Server 6

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn BBU tắt

 

 

 

VII

Storage Server 7

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn BBU tắt

 

 

 

VIII

Database Server 1

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn cổng mạng Net1 bật

 

 

 

8

Đèn cổng mạng Net2 bật

 

 

 

9

Đèn cổng mạng Net3 bật

 

 

 

IX

Database Server 2

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn cổng mạng Net1 bật

 

 

 

8

Đèn cổng mạng Net2 bật

 

 

 

9

Đèn cổng mạng Net3 bật

 

 

 

X

Database Server 3

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn cổng mạng Net1 bật

 

 

 

8

Đèn cổng mạng Net2 bật

 

 

 

9

Đèn cổng mạng Net3 bật

 

 

 

XI

Database Server 4

 

 

 

1

Đèn nguồn trái bật xanh

 

 

 

2

Đèn nguồn phải bật xanh

 

 

 

3

Đèn cổng Infiniband trên bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband dưói bật

 

 

 

5

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

6

Đèn cổng mạng Net0 bật

 

 

 

7

Đèn cổng mạng Net1 bật

 

 

 

8

Đèn cổng mạng Net2 bật

 

 

 

9

Đèn cổng mạng Net3 bật

 

 

 

XI

Infiniband Switch (dưói)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn cảnh báo tắt

 

 

 

3

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband 8A bật

 

 

 

5

Đèn cổng Infiniband 9A bật

 

 

 

6

Đèn cổng Infiniband 10A bật

 

 

 

7

Đèn cổng Infiniband 11A bật

 

 

 

8

Đèn cổng Infiniband 13A bật

 

 

 

9

Đèn cổng Infiniband 14A bật

 

 

 

10

Đèn cổng Infiniband 15A bật

 

 

 

11

Đèn cổng Infiniband 16A bật

 

 

 

12

Đèn cổng Infiniband 17A bật

 

 

 

13

Đèn cổng Infiniband 8B bật

 

 

 

14

Đèn cổng Infiniband 9B bật

 

 

 

15

Đèn cổng Infiniband 10B bật

 

 

 

16

Đèn cổng Infiniband 11B bật

 

 

 

17

Đèn cổng Infiniband 12B bật

 

 

 

18

Đèn cổng Infiniband 13B bật

 

 

 

19

Đèn cổng Infiniband 14B bật

 

 

 

20

Đèn cổng Infiniband 15B bật

 

 

 

21

Đèn cổng Infiniband 16B bật

 

 

 

22

Đèn cổng Infiniband 17B bật

 

 

 

XII

Management Switch (Cisco)

 

 

 

1

Đèn PS1 bật xanh

 

 

 

2

Đèn PS2 bật xanh

 

 

 

3

Đèn FAN bật xanh

 

 

 

4

Đèn Status bật xanh

 

 

 

XI

Infiniband Switch (trên)

 

 

 

1

Đèn OK bật xanh

 

 

 

2

Đèn cảnh báo tắt

 

 

 

3

Đèn cổng mạng Mgmt bật

 

 

 

4

Đèn cổng Infiniband 8A bật

 

 

 

5

Đèn cổng Infiniband 9A bật

 

 

 

6

Đèn cổng Infiniband 10A bật

 

 

 

7

Đèn cổng Infiniband 11A bật

 

 

 

8

Đèn cổng Infiniband 13A bật

 

 

 

9

Đèn cổng Infiniband 14A bật

 

 

 

10

Đèn cổng Infiniband 15A bật

 

 

 

11

Đèn cổng Infiniband 16A bật

 

 

 

12

Đèn cổng Infiniband 17A bật

 

 

 

13

Đèn cổng Infiniband 8B bật

 

 

 

14

Đèn cổng Infiniband 9B bật

 

 

 

15

Đèn cổng Infiniband 10B bật

 

 

 

16