Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

TOP 15 câu lệnh để montor Oracle Database

1. Hiển thị các active sesion trong Database:

set echo off
set linesize 95
set head on
set feedback on
col sid head "Sid" form 9999 trunc
col serial# form 99999 trunc head "Ser#"
col username form a8 trunc
col osuser form a7 trunc
col machine form a20 trunc head "Client|Machine"
col program form a15 trunc head "Client|Program"
col login form a11
col "last call" form 9999999 trunc head "Last Call|In Secs"
col status form a6 trunc
select sid,serial#,substr(username,1,10) username,substr(osuser,1,10) osuser,
substr(program||module,1,15) program,substr(machine,1,22) machine,
to_char(logon_time,'ddMon hh24:mi') login,
last_call_et "last call",status
from gv$session where status='ACTIVE'
order by 1
/

2. Thông tin tablespace sử dụng:

set feedback off
set pagesize 70;
set linesize 2000
set head on
COLUMN Tablespace format a25 heading 'Tablespace Name'
COLUMN autoextensible format a11 heading 'AutoExtend'
COLUMN files_in_tablespace format 999 heading 'Files'
COLUMN total_tablespace_space format 99999999 heading 'TotalSpace'
COLUMN total_used_space format 99999999 heading 'UsedSpace'
COLUMN total_tablespace_free_space format 99999999 heading 'FreeSpace'
COLUMN total_used_pct format 9999 heading '%Used'
COLUMN total_free_pct format 9999 heading '%Free'
COLUMN max_size_of_tablespace format 99999999 heading 'ExtendUpto'
COLUM total_auto_used_pct format 999.99 heading 'Max%Used'
COLUMN total_auto_free_pct format 999.99 heading 'Max%Free'
WITH tbs_auto AS
(SELECT DISTINCT tablespace_name, autoextensible
FROM dba_data_files
WHERE autoextensible = 'YES'),
files AS
(SELECT tablespace_name, COUNT (*) tbs_files,
SUM (BYTES/1024/1024) total_tbs_bytes
FROM dba_data_files
GROUP BY tablespace_name),
fragments AS
(SELECT tablespace_name, COUNT (*) tbs_fragments,
SUM (BYTES)/1024/1024 total_tbs_free_bytes,
MAX (BYTES)/1024/1024 max_free_chunk_bytes
FROM dba_free_space
GROUP BY tablespace_name),
AUTOEXTEND AS
(SELECT tablespace_name, SUM (size_to_grow) total_growth_tbs
FROM (SELECT tablespace_name, SUM (maxbytes)/1024/1024 size_to_grow
FROM dba_data_files
WHERE autoextensible = 'YES'
GROUP BY tablespace_name
UNION
SELECT tablespace_name, SUM (BYTES)/1024/1024 size_to_grow
FROM dba_data_files
WHERE autoextensible = 'NO'
GROUP BY tablespace_name)
GROUP BY tablespace_name)
SELECT c.instance_name,a.tablespace_name Tablespace,
CASE tbs_auto.autoextensible
WHEN 'YES'
THEN 'YES'
ELSE 'NO'
END AS autoextensible,
files.tbs_files files_in_tablespace,
files.total_tbs_bytes total_tablespace_space,
(files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes
) total_used_space,
fragments.total_tbs_free_bytes total_tablespace_free_space,
round(( ( (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes)
/ files.total_tbs_bytes
)
* 100
)) total_used_pct,
round(((fragments.total_tbs_free_bytes / files.total_tbs_bytes) * 100
)) total_free_pct
FROM dba_tablespaces a,v$instance c , files, fragments, AUTOEXTEND, tbs_auto
WHERE a.tablespace_name = files.tablespace_name
AND a.tablespace_name = fragments.tablespace_name
AND a.tablespace_name = AUTOEXTEND.tablespace_name
AND a.tablespace_name = tbs_auto.tablespace_name(+)
order by total_free_pct;   

3. Tìm các block session

SELECT
s.inst_id,
s.blocking_session,
s.sid,
s.serial#,
s.seconds_in_wait
FROM
gv$session s
WHERE
blocking_session IS NOT NULL; 

4. Giám sát việc sử dụng TEMP tablespace :

select a.tablespace_name tablespace,
d.TEMP_TOTAL_MB,
sum (a.used_blocks * d.block_size) / 1024 / 1024 TEMP_USED_MB,
d.TEMP_TOTAL_MB - sum (a.used_blocks * d.block_size) / 1024 / 1024 TEMP_FREE_MB
from v$sort_segment a,
(
select b.name, c.block_size, sum (c.bytes) / 1024 / 1024 TEMP_TOTAL_MB
from v$tablespace b, v$tempfile c
where b.ts#= c.ts#
group by b.name, c.block_size
) d
where a.tablespace_name = d.name
group by a.tablespace_name, d.TEMP_TOTAL_MB;  

5. Tìm câu lệnh chạy lâu

select sid,inst_id,opname,totalwork,sofar,start_time,time_remaining
from gv$session_longops
where totalwork<>sofar
/

6. Lấy os spid từ sid:

set lines 123
col USERNAME for a15
col OSUSER for a8
col MACHINE for a15
col PROGRAM for a20
select b.spid, a.username, a.program , a.osuser ,a.machine, a.sid, a.serial#, a.status from gv$session a, gv$process b
where addr=paddr(+) and sid=&sid;

7. Lấy sid từ os spid:

col sid format 999999
col username format a20
col osuser format a15
select b.spid,a.sid, a.serial#,a.username, a.osuser
from v$session a, v$process b
where a.paddr= b.addr
and b.spid='&spid'
order by b.spid;

8. Giám sát việc sử dụng undo tablespace :

select a.tablespace_name, SIZEMB, USAGEMB, (SIZEMB - USAGEMB) FREEMB
from (select sum(bytes) / 1024 / 1024 SIZEMB, b.tablespace_name
from dba_data_files a, dba_tablespaces b
where a.tablespace_name = b.tablespace_name
and b.contents = 'UNDO'
group by b.tablespace_name) a,
(select c.tablespace_name, sum(bytes) / 1024 / 1024 USAGEMB
from DBA_UNDO_EXTENTS c
where status <> 'EXPIRED'
group by c.tablespace_name) b
where a.tablespace_name = b.tablespace_name;

9. Lấy sql_text từ SID:

col sql_text form a80
set lines 120
select sql_text from gv$sqltext where hash_value=
(select sql_hash_value from gv$session where sid=&1 and inst_id=&inst_id)
order by piece
/ 

10. Các chế độ Locks hiện tại trong database

col session_id head 'Sid' form 9999
col object_name head "Table|Locked" form a30
col oracle_username head "Oracle|Username" form a10 truncate
col os_user_name head "OS|Username" form a10 truncate
col process head "Client|Process|ID" form 99999999
col mode_held form a15
select lo.session_id,lo.oracle_username,lo.os_user_name,
lo.process,do.object_name,
decode(lo.locked_mode,0, 'None',1, 'Null',2, 'Row Share (SS)',
3, 'Row Excl (SX)',4, 'Share',5, 'Share Row Excl (SSX)',6, 'Exclusive',
to_char(lo.locked_mode)) mode_held
from v$locked_object lo, dba_objects do
where lo.object_id = do.object_id
order by 1,5
/

11. Tìm session tạo ra nhiều redo:

set lines 2000
set pages 1000
col sid for 99999
col name for a09
col username for a14
col PROGRAM for a21
col MODULE for a25
select s.sid,sn.SERIAL#,n.name, round(value/1024/1024,2) redo_mb, sn.username,sn.status,substr (sn.program,1,21) "program", sn.type, sn.module,sn.sql_id
from v$sesstat s join v$statname n on n.statistic# = s.statistic#
join v$session sn on sn.sid = s.sid where n.name like 'redo size' and s.value!=0 order by
redo_mb desc;

12. Tìm session tạo ra nhiều undo data:

select a.sid, a.serial#, a.username, b.used_urec used_undo_record, b.used_ublk used_undo_blocks
from v$session a, v$transaction b
where a.saddr=b.ses_addr ;

13. Tìm session đang sử dụng temp

SELECT b.tablespace,
ROUND(((b.blocks*p.value)/1024/1024),2)||'M' AS temp_size,
a.inst_id as Instance,
a.sid||','||a.serial# AS sid_serial,
NVL(a.username, '(oracle)') AS username,
a.program,
a.status,
a.sql_id
FROM gv$session a,
gv$sort_usage b,
gv$parameter p
WHERE p.name = 'db_block_size'
AND a.saddr = b.session_addr
AND a.inst_id=b.inst_id
AND a.inst_id=p.inst_id
ORDER BY temp_size desc
/

14. Giám sát các giao dịch rollback:

select state,UNDOBLOCKSDONE,UNDOBLOCKSTOTAL,
UNDOBLOCKSDONE/UNDOBLOCKSTOTAL*100
from gv$fast_start_transactions;

15. Top câu lệnh với thời gian chạy lâu nhất (elapsed_time, có thể lấy từ AWR):

— Lấy trong 1 giờ trước ( chạy từ Toad vào mục session browser cũng lấy được)

Select module,parsing_schema_name,inst_id,sql_id,CHILD_NUMBER,sql_plan_baseline,sql_profile,plan_hash_value,sql_fulltext,
to_char(last_active_time,'DD/MM/YY HH24:MI:SS' ),executions, elapsed_time/executions/1000/1000,
rows_processed,sql_plan_baseline from gv$sql where last_active_time>sysdate-1/24
and executions <> 0 order by elapsed_time/executions desc
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master