Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

Job tự động dọn dẹp log Grid, DB trong Oracle Database RAC

Mục đích: Đặt job để tự động dọn dẹp log Grid, DB trong Oracle Database RAC

Lưu ý: GRID_HOME, GRID_BASE, ORACLE_BASE bạn cho vào cho phù hợp
GRID_HOME=/u01/grid
GRID_BASE=/u01/base/grid
ORACLE_BASE=/u01/base/db

Với OS là Solaris:

-- JOB LƯU LOG 7 NGÀY
# vi /u01/oracle/dbamf/rm_log_ora.sh
-- Grid Listener
find /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/alert/log_*.xml  -mtime +7 -exec rm -f {} \;
find  /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/alert/log_*.xml   -mtime +7 -exec rm -f {} \;
find  /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/alert/log_*.xml   -mtime +7 -exec rm -f {} \;   
rm -rf /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/alert/log_*.xml    -mtime +7 -exec rm -f {} \;

-- Local listener: Lưu 7 ngày
find  /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/alert/log_*.xml    -mtime +7 -exec rm -f {} \;


-- Alert log, trc, trm, cdmp… Lưu 7 ngày
find /u01/base/db/diag/rdbms/mobicard/dbaviet1/trace/*    -mtime +7 -exec rm -f {} \;
find /u01/base/db/diag/rdbms/mobicard/dbaviet1/alert/*    -mtime +7 -exec rm -f {} \;

-- Crontab: Vào root, gõ crontab -e và thêm đoạn sau:
0 1 * * * /usr/bin/sh /u01/oracle/dbamf/rm_log_ora.sh

-- JOB XÓA LOG LISTENTER VÀO NGÀY 28 HÀNG THÁNG
# vi /u01/oracle/dbamf/rm_log_listener_ora.sh
/dev/null > /u01/base/grid/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/trace/listener.log ;
/dev/null >  /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/trace/listener.log ;
/dev/null >  /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/trace/listener_scan1.log ;
/dev/null > /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/trace/listener_scan2.log ;
/dev/null > /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/trace/listener_scan3.log ;

# crontab -e
0 1 28 * * /u01/oracle/dbamf/rm_log_ora.sh


-- NẾU GẤP THÌ XÓA LUÔN: THỦ CÔNG
-- Gid Listener:  
rm -rf /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/alert/log_*.xml;
rm -rf /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/alert/log_*.xml;
rm -rf /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/alert/log_*.xml;
rm -rf  /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/alert/log_*.xml;

/dev/null > /u01/base/grid/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/trace/listener.log ;
/dev/null >  /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/trace/listener.log ;
/dev/null >  /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/trace/listener_scan1.log ;
/dev/null > /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/trace/listener_scan2.log ;
/dev/null > /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/trace/listener_scan3.log ;

-- Local Listener 
rm -rf /u01/base/grid/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/alert/log_*.xml;

-- Alert log, trc, trm, cdmp…
rm -rf /u01/base/db/diag/rdbms/mobicard/dbaviet1/trace/*.trc*;
rm -rf /u01/base/db/diag/rdbms/mobicard/dbaviet1/trace/*.trm*;
rm -rf /u01/base/db/diag/rdbms/mobicard/dbaviet1/trace/*cdmp*;
rm -rf /u01/base/db/diag/rdbms/mobicard/dbaviet1/alert/*;

Với OS là linux

-- JOB LƯU LOG 7 NGÀY
# vi /u01/oracle/dbamf/rm_log_ora.sh
-- Gid Listener:  Lưu 7 ngày
find /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/alert/log_*.xml -type f -mtime +7 -print |xargs rm;
find /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/alert/log_*.xml -type f -mtime +7 -print |xargs rm;
find /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/alert/log_*.xml -type f -mtime +7 -print |xargs rm;
find /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/alert/log_*.xml -type f -mtime +7 -print |xargs rm;

-- Local listener: Lưu 7 ngày
find /u01/base/grid/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/alert/log_*.xml -type f -mtime +7 -print |xargs rm;

-- Alert log, trc, trm, cdmp… Lưu 7 ngày
find /u01/base/db/diag/rdbms/dbaviet/dbaviet1/trace/ -type f -mtime +7 -print |xargs rm;
find /u01/base/db/diag/rdbms/dbaviet/dbaviet1/alert/ -type f -mtime +7 -print |xargs rm;

# crontab -e
0 1 * * * /u01/oracle/dbamf/rm_log_ora.sh

-- JOB XÓA LOG LISTENTER VÀO NGÀY 28 HÀNG THÁNG
# vi /u01/oracle/dbamf/rm_log_listener_ora.sh
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/base/grid/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/trace/listener_scan1.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/trace/listener_scan2.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/trace/listener_scan3.log ;
/dev/null > /u01/base/grid/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/trace/listener.log ;

# crontab -e
0 1 28 * * /u01/oracle/dbamf/rm_log_ora.sh


-- NẾU GẤP THÌ XÓA LUÔN: THỦ CÔNG
-- Gid Listener:  
rm -rf /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/alert/log_*.xml;
rm -rf /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/alert/log_*.xml;
rm -rf /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/alert/log_*.xml;
rm -rf /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/alert/log_*.xml;

/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/base/grid/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan1/trace/listener_scan1.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan2/trace/listener_scan2.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/trace/listener.log ;
/dev/null > /u01/oracle/grid/log/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener_scan3/trace/listener_scan3.log ;

-- Local Listener 
rm -rf /u01/base/grid/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/alert/log_*.xml;
/dev/null > /u01/base/grid/diag/tnslsnr/dbaviet1/listener/trace/listener.log ;

-- Alert log, trc, trm, cdmp…
rm -rf /u01/base/db/diag/rdbms/dbaviet/dbaviet1/trace/*.trc*;
rm -rf /u01/base/db/diag/rdbms/dbaviet1/dbaviet1/trace/*.trm*;
rm -rf /u01/base/db/diag/rdbms/dbaviet/dbaviet1/trace/*cdmp*;
rm -rf /u01/base/db/diag/rdbms/dbaviet/dbaviet1/alert/*;

Hy vọng hữu ích cho bạn.
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master