Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Quy trình tạo partion hết năm 2020 cho CẢ cơ sở dữ liệu Oracle (theo năm, theo tháng, theo ngày)?

Năm 2020 sắp đến rồi, anh/em DBA cũng cần chuẩn bị partition cho năm mới, tất nhiên bạn có thể tạo partition cho 1 tháng, 3 tháng trước nhưng tiện  nhất bạn cứ tạo partition cho cả 1 năm để đỡ phải "lăn tăn" do job tạo partition lỗi làm gián đoạn nghiệp vụ mà có những thời điểm cao tải các bạn cũng khó có thể tạo partition được. Thường chúng ta tạo partition vào cuối tháng 10 hoặc chậm nhất là cuối tháng 11 năm trước vì một số nghiệp vụ vẫn cần có partition của năm tiếp theo (như có 1 gói cước 4G đăng ký từ 07/12/2019 đến 07/12/2020, partition theo trường end_date,...)
Kết quả hình ảnh cho partition oracle
Cách sử dụng script này:
1. Mở TOAd hoặc SQL Navigator
2. Copy toàn bộ và thực hiện từng bước một cho đến khi kết thúc

/***** 1. Tao tablespace *****/
--select * from dba_tablespaces where tablespace_name like '%2021%' order by tablespace_name;
--select * from dba_data_files where tablespace_name in ('DATA2021','INDX2021');

-- Sau nay read only tablespace này

create tablespace DATA2020   datafile '+DATA'  size 1g  autoextend on  next 100m;
create tablespace INDX2020   datafile '+DATA'  size 1g  autoextend on  next 100m;

-- Sau này read write tablespace 3, 5, 10 năm
create tablespace DATA2020_RW   datafile '+DATA'  size 1g  autoextend on  next 100m;
create tablespace INDX2020_RW   datafile '+DATA'  size 1g  autoextend on  next 100m;

/**** 2. GEN PARTITION *****/

/*  2.1.GEN PARTITION  THEO NĂM: */

select 'alter table '||table_owner||'.'||table_name||' add PARTITION DATA2021 VALUES LESS THAN (TO_DATE(''2021-01-01 00:00:00'', ''SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'', ''NLS_CALENDAR=GREGORIAN'')) LOGGING TABLESPACE DATA2020;'
from dba_tab_partitions
        WHERE PARTITION_NAME LIKE '%2019%'
        and table_name not like '%$%' and  table_name not like 'XXX%' --and table_name not like 'TMP%'   
        and table_owner not in ('Test')      
        GROUP BY table_owner, table_name    
        having length(max(partition_name))<9
        order by table_owner,table_name;
       
--2.1.1.Rebuild index theo năm:
DECLARE
   v_nam          varchar2(4) := '2020';
   v_tablespace   varchar2(50):='INDX';
   cursor c1 is 
     select table_owner,table_name,max(partition_name)
     from dba_tab_partitions where table_name not like '%$%' and table_name not like 'XXX%' --and table_name not like 'TMP%'
     and table_name not in ('Test')
     group by table_owner,table_name having max(partition_name) like '%'||2020||'%' and length(max(partition_name))<9  order by table_owner,table_name;
    
   cursor c2 (p_tablename varchar2,p_owner varchar2) is
     select * from DBA_PART_INDEXES where table_name = p_tablename and owner=p_owner;
BEGIN
   for r1 in c1
   LOOP
    FOR r2 in c2(r1.table_name,r1.table_owner)
    LOOP
       DBMS_OUTPUT.put_line ('alter index '|| r1.table_owner||'.'||r2.index_name || ' REBUILD PARTITION DATA'||v_nam||' TABLESPACE '||v_tablespace||v_nam||' nologging noparallel online;');
    END LOOP; 
   end loop;  
END;

/*  2.2.GEN PARTITION THEO THÁNG */

DECLARE
   v_nam          NUMBER (4) := 2020;
   v_thang_from   NUMBER (2)    := 1;
   v_thang_to     NUMBER (2)    := 12;
   v_tablespace   varchar2(50):='DATA';
       CURSOR c1
    IS
        select table_owner, table_name,max(partition_name)
        from dba_tab_partitions
        WHERE PARTITION_NAME LIKE '%2019%'
        and table_name not like '%$%' and table_name not like '%TEST%' and table_name not like 'XXX%' and table_name not like '%BAK' and table_name not like 'BK%'
        GROUP BY table_owner, table_name
        having length(max(partition_name))=10 and max(partition_name) like '%201912'
        order by table_owner,table_name;
BEGIN
    for r1 in c1 loop
        FOR i IN v_thang_from .. (v_thang_to-1)
        LOOP
          DBMS_OUTPUT.put_line ('alter table '||r1.table_owner ||'.'|| r1.table_name || ' add PARTITION DATA'||v_nam||LPAD (i, 2, '0')||' VALUES LESS THAN (TO_DATE('''|| v_nam ||'-'||LPAD (i+1, 2, '0')||'-01 00:00:00'', ''SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'', ''NLS_CALENDAR=GREGORIAN'')) LOGGING TABLESPACE '||v_tablespace||v_nam||';');
        END LOOP;
        DBMS_OUTPUT.put_line ('alter table '|| r1.table_owner ||'.'|| r1.table_name || ' add PARTITION DATA'||v_nam||LPAD (to_char(v_thang_to), 2, '0')||' VALUES LESS THAN (TO_DATE('''|| (v_nam +1) ||'-01-01 00:00:00'', ''SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'', ''NLS_CALENDAR=GREGORIAN'')) LOGGING TABLESPACE '||v_tablespace||v_nam||';');
    end loop;
END;

-- 2.2.1.Rebuild INDEX theo thang:

DECLARE
   v_nam          varchar2(4) := '2020';
   v_thang_from   NUMBER (2)    := 01;
   v_thang_to     NUMBER (2)    := 12;
   v_tablespace   varchar2(50):='INDX';
   cursor c1 is 
     select table_owner,table_name,max(partition_name)
     from dba_tab_partitions where table_name not like '%$%' and table_name not like 'XXX%'
     group by table_owner,table_name having max(partition_name) like '%'||2020||'%' and length(max(partition_name))=10  order by table_owner,table_name;    
   cursor c2 (p_tablename varchar2,p_owner varchar2) is
     select * from DBA_PART_INDEXES where table_name = p_tablename and owner=p_owner;
BEGIN
   for r1 in c1
   LOOP
    FOR r2 in c2(r1.table_name,r1.table_owner)
    LOOP
        FOR i IN v_thang_from .. (v_thang_to)
        LOOP
          DBMS_OUTPUT.put_line ('alter index '|| r1.table_owner||'.'||r2.index_name || ' REBUILD PARTITION DATA'||v_nam||LPAD (to_char(i), 2, '0')||' TABLESPACE '||v_tablespace||v_nam||' nologging parallel 8 online;');
        END LOOP;    END LOOP; 
   end loop; 
END;

/*  2.3.GEN PARTITION THEO NGAY */

--2.3.1.Gen data partition theo ngay_MAIN_OWNER

-- Chay vao ban dem > 22h, lock ~200, active session ~ 1000
-- Có th gp  Event: library cache lock, cursor: pin S wait on X

DECLARE
   v_tablename    VARCHAR2 (50);
   v_date_from   date;
   v_date_to     date := to_date('31/12/2020','dd/mm/yyyy');
   v_numday     number;
   v_tablespace varchar2(50):='DATA';
   cursor c1 is
      select table_owner,table_name,MAX(PARTITION_NAME) par_name from dba_tab_partitions where (table_owner, table_name, partition_name) in (
            select table_owner,table_name,MAX(PARTITION_NAME) par_name
            from dba_tab_partitions            
            where LENGTH(PARTITION_NAME)>=11
            and table_name not like '%$%' and table_name not like 'XXX%'
            and table_owner= 'MAIN_OWNER'   
            group by table_owner, table_name
            )
        and partition_name like 'DATA20191231%'
        GROUP BY table_owner,table_name  order by table_owner,table_name;  
BEGIN
    for r1 in c1 loop
       v_tablename:=r1.table_owner||'.'||r1.table_name;
       v_date_from:=to_date(substr(r1.par_name,5,8),'YYYYMMDD')+1;
       v_numday:=v_date_to-v_date_from;
       FOR i IN 0 .. v_numday
       LOOP
          DBMS_OUTPUT.put_line ('alter table '|| v_tablename || ' add PARTITION DATA'||to_char(v_date_from+i,'YYYYMMDD')||' VALUES LESS THAN (TO_DATE('''|| to_char(v_date_from+i+1,'YYYY-MM-DD')||' 00:00:00'', ''SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'', ''NLS_CALENDAR=GREGORIAN'')) LOGGING TABLESPACE DATA2020;');
       END LOOP;
    end loop;  
END;-- 2.3.1.1.Rebuild Index theo ngay MAIN_OWNER

DECLARE
   v_date_from   date    := to_date('01/01/2020','dd/mm/yyyy');
   v_date_to     date    := to_date('31/12/2020','dd/mm/yyyy');
   v_numday     number;
   v_tablespace varchar2(50):='INDX';
   cursor c1 is
     select a.* from DBA_PART_INDEXES a, DBA_TAB_PARTITIONS b where a.owner=B.TABLE_OWNER and a.table_name=B.TABLE_NAME
     and a.owner='CUS_OWNER' and a.index_name not like '%$%' and b.partition_name like '%20191231'  order by a.owner,a.index_name;
BEGIN
   v_numday:=v_date_to-v_date_from;
   FOR i1 in c1
   LOOP
       FOR i IN 0 .. v_numday
       LOOP
            DBMS_OUTPUT.put_line ('alter index '||i1.owner||'.'||i1.index_name || ' REBUILD PARTITION DATA'||to_char(v_date_from+i,'YYYYMMDD')||' TABLESPACE '||v_tablespace||to_char(v_date_from+i,'YYYY')||' nologging parallel 8 online;');
       END LOOP;
      
   END LOOP;
END;

--2.3.2.Gen data partition theo ngay_User khac

DECLARE
   v_tablename    VARCHAR2 (50);
   v_date_from   date;
   v_date_to     date := to_date('31/12/2020','dd/mm/yyyy');
   v_numday     number;
   v_tablespace varchar2(50):='DUMP_DATA';
   cursor c1 is
      select table_owner,table_name,MAX(PARTITION_NAME) par_name
        from dba_tab_partitions
        WHERE (LENGTH(PARTITION_NAME)>=12 AND PARTITION_NAME LIKE '%20201231'
        and table_name not like '%$%' and table_name not like 'XXX%' and table_name not like '%TEST%' and table_name not like '%DAILY_20%'
        and  table_owner not in ('MAIN_OWNER')
        GROUP BY table_owner,table_name  order by table_owner,table_name;  
BEGIN
    for r1 in c1 loop
       v_tablename:=r1.table_owner||'.'||r1.table_name;
       v_date_from:=to_date(substr(r1.par_name,5,8),'YYYYMMDD')+1;
       v_numday:=v_date_to-v_date_from;
       if r1.table_name in ('REQUEST_LOG','RESPOND_LOG') then
       FOR i IN 0 .. v_numday
       LOOP
          DBMS_OUTPUT.put_line ('alter table '|| v_tablename || ' add PARTITION DATA'||to_char(v_date_from+i,'YYYYMMDD')||' VALUES LESS THAN (TO_DATE('''|| to_char(v_date_from+i+1,'YYYY-MM-DD')||' 00:00:00'', ''SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'', ''NLS_CALENDAR=GREGORIAN'')) LOGGING TABLESPACE  LOB noparallel;');
       END LOOP;
       elsif r1.table_name in ('AUDIT_LOG') then
       FOR i IN 0 .. v_numday
       LOOP
          DBMS_OUTPUT.put_line ('alter table '|| v_tablename || ' add PARTITION DATA'||to_char(v_date_from+i,'YYYYMMDD')||' VALUES LESS THAN (TO_DATE('''|| to_char(v_date_from+i+1,'YYYY-MM-DD')||' 00:00:00'', ''SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'', ''NLS_CALENDAR=GREGORIAN'')) LOGGING TABLESPACE  ' || substr(r1.par_name,1,8)|| ' noparallel;');
       END LOOP;      
       else
       LOOP
          DBMS_OUTPUT.put_line ('alter table '|| v_tablename || ' add PARTITION DATA'||to_char(v_date_from+i,'YYYYMMDD')||' VALUES LESS THAN (TO_DATE('''|| to_char(v_date_from+i+1,'YYYY-MM-DD')||' 00:00:00'', ''SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'', ''NLS_CALENDAR=GREGORIAN'')) LOGGING TABLESPACE  ' || substr(r1.par_name,1,8) ||' noparallel;');
       END LOOP;       
       end if;
    end loop;  
END;


-- 2.3.2.1.Rebuild Index theo ngày user khac

-- Lưu tại DUMP_INDX
DECLARE
   v_date_from   date    := to_date('01/01/2020','dd/mm/yyyy');
   v_date_to     date    := to_date('31/12/2020','dd/mm/yyyy');
   v_numday     number;
   v_tablespace varchar2(50):='DUMP_INDX';
   cursor c1 is
     select a.*,b.partition_name from DBA_PART_INDEXES a, DBA_TAB_PARTITIONS b where a.owner=B.TABLE_OWNER and a.table_name=B.TABLE_NAME
     and a.owner!='USER_OWNER' and a.index_name not like '%$%' and b.partition_name like '%20201231' 
     order by a.owner,a.index_name;
BEGIN
   v_numday:=v_date_to-v_date_from;
   FOR i1 in c1
   LOOP
    if i1.owner='TEST_GATEWAY' then
       FOR i IN 0 .. v_numday
       LOOP
            DBMS_OUTPUT.put_line ('alter index '||i1.owner||'.'||i1.index_name || ' REBUILD PARTITION DATA'||to_char(v_date_from+i,'YYYYMMDD')||' TABLESPACE  LOB nologging parallel 8 online;');
       END LOOP;
       DBMS_OUTPUT.put_line ('alter index '||i1.owner||'.'||i1.index_name || ' noparallel;');
     else
       FOR j IN 0 .. v_numday
       LOOP
            DBMS_OUTPUT.put_line ('alter index '||i1.owner||'.'||i1.index_name || ' REBUILD PARTITION DATA'||to_char(v_date_from+j,'YYYYMMDD')||' TABLESPACE  INDX' || substr(i1.partition_name,5,4) ||' nologging parallel 8 online;');
       END LOOP;
       DBMS_OUTPUT.put_line ('alter index '||i1.owner||'.'||i1.index_name || ' noparallel;');
     end if;
   END LOOP;
END;

-- 2.3.4.Set noparallel index

DECLARE
   cursor c1 is
        select distinct a.index_owner, a.index_name from DBA_ind_partitions a where  a.index_owner='USER_OWNER' and a.index_name not like '%$%' and a.partition_name like '%20201231' 
        order by a.index_owner,a.index_name;
BEGIN
   FOR i1 in c1
   LOOP
            DBMS_OUTPUT.put_line ('alter index '||i1.index_owner||'.'||i1.index_name || ' noparallel;');
   END LOOP;
END;

-- Một số câu lệnh khác hỗ trợ trong quá trình thực hiện
--Optional: Rebuild INDX PARTITION theo ngay, 1 bang
DECLARE
   v_tablename    VARCHAR2 (50) := 'REQUEST';
   v_owner        VARCHAR2 (50) := 'USER_OWNER';
   v_date_from   date    := '1/11/2011';
   v_date_to     date    := '31/12/2011';
   v_numday     number(2);
   v_tablespace varchar2(50):='INDX';
   cursor c1 is
     select * from DBA_PART_INDEXES where table_name = v_tablename and owner=v_owner;
BEGIN
   v_numday:=v_date_to-v_date_from;
   FOR i1 in c1
   LOOP
       FOR i IN 0 .. v_numday
       LOOP
            DBMS_OUTPUT.put_line ('alter index '||v_owner||'.'||i1.index_name || ' REBUILD PARTITION DATA'||to_char(v_date_from+i,'YYYYMMDD')||' TABLESPACE '||v_tablespace||to_char(v_date_from+i,'YYYYMM')||';');
       END LOOP;
   END LOOP;
END;

-- MONITORING: Neu active session > 600, lock > 50 thi kill tien trinh
-- Trong quá trình thêm partition cn MONITOR cht ch tránh tình trng lock, cao ti gây timeout ng dng, nếu gp lock, cao ti cn dng li và chn thi đim THP TI khác đ chy (ví d 1h,2h,...)

-- Active session
SELECT distinct s.inst_id i#, s.username, s.SID SID, s.osuser, s.machine,DECODE(S.WAIT_TIME, 0, S.EVENT, 'CPU') ACTION,
s.sql_id, SUBSTR(DECODE(SS.SQL_TEXT, NULL, AA.NAME, SS.SQL_TEXT), 1, 1000) SQLTEXT,s.logon_time,s.p1text, S.P1, s.p2text, S.P2, s.p3text, S.P3
FROM GV$SESSION S, GV$SQLSTATS SS, AUDIT_ACTIONS AA
WHERE  S.STATUS = 'ACTIVE' AND S.SQL_ID = SS.SQL_ID (+) AND AA.ACTION = S.COMMAND and s.type != 'BACKGROUND' AND S.TYPE = 'USER'
--and s.username  not in ('SYS','SYSMAN')
--AND username LIKE 'SYS'
--and s.sid=1234
--and s.machine like '%app-2%'
--and DECODE(S.WAIT_TIME, 0, S.EVENT, 'CPU') like '%cell single block physical read%'
--and s.sql_id ='cb66zngs8xz5j'
--and lower(ss.sql_text) like lower('%test_customer%')
ORDER BY i#,username,sql_id,machine,S.SID;

/**************************************************  LOCK SESSION, WAITING *********************************************************/
select status, count(*) from gv$session  group by status order by status;

Select /*blocking_session*/ inst_id,blocking_session, sid, serial#, sql_id, wait_class, seconds_in_wait, username,STATUS,SCHEMANAME,OSUSER,MACHINE,PROGRAM,TYPE,LOGON_TIME 
From gv$session where blocking_session is not NULL and type not like 'BACKGROUND' order by inst_id --order by blocking_session;

SELECT /*blocking_session*/ inst_id, sid, DECODE (request, 0, 'Holder: ', 'Waiter: ') || sid sess, id1,id2,lmode, request,TYPE
FROM GV$LOCK WHERE (id1, id2, TYPE) IN (SELECT id1, id2, TYPE  FROM GV$LOCK WHERE request > 0) ORDER BY id1, request;

/**************************************************  SESSIONS *********************************************************/
select count(*) from gv$session ;

select /* count , status*/ username,status, count(*) from gv$session group by username,status order by count(*) desc;

select USERNAME,count(*) from gv$session group by USERNAME order by count(*) desc;

select machine,count(*) from v$session group by machine order by count(*) desc;

select inst_id, count(*) from gv$session group by inst_id;

select /*Thong ke theo status*/  username,status,count(*) from gv$session where username like 'TEST_OWNER%' group by username,status order by count(*) desc;

select /*Thong ke theo inst_id*/ inst_id,count(*), username from gv$session where username like 'TEST_OWNER%' group by inst_id, username order by username;

select /* user theo machine */ machine,count(*), username from gv$session where username like 'TEST_OWNER%' group by machine, username order by username;

/************************************************** KILLER *********************************************************/
SELECT /*username*/  'kill -9 ' || SPID A ,a.INST_ID,A.SID,A.SQL_ID, a.USERNAME, a.STATUS,A.SCHEMANAME,a.OSUSER,A.MACHINE,A.PROGRAM,A.TYPE,A.LOGON_TIME,BACKGROUND, A.EVENT
FROM gv$session a, gv$process b 
WHERE b.ADDR = a.paddr
AND a.inst_id=b.inst_id  
--AND B.inst_id = 1
--and a.status='INACTIVE'
--and A.USERNAME LIKE 'TEST%'
--AND A.USERNAME not  in ('SYS','SYSTEM','SYSMAN','BINHTV','DBSNMP','GGATE')
--and a.username not in ('SYS','SYSTEM','SYSMAN','BINHTV','DBSNMP','GGATE','APP1','APP2','APP3')
AND a.program not LIKE '%Toad.exe%'
--AND sql_id in ('44t0dk94q3xqg','6uac7nnud2gfa')
and machine  like '%TCTK-BINHTV%'
--and a.event in ('library cache lock','brary cache load lock','cursor: pin S wait on X','library cache pin','gc buffer busy acquire','enq: TS - contention','enq: TX - row lock contention','db file parallel read')
and type='USER'
order by a.inst_id;

SELECT /*SID*/  'kill -9 ' || spid a, a.INST_ID,A.SQL_ID,A.SID, A.SERIAL#, a.USERNAME, a.STATUS,A.SCHEMANAME,a.OSUSER,A.MACHINE,A.PROGRAM,A.TYPE,A.LOGON_TIME,BACKGROUND
FROM gv$session a, gv$process b
WHERE b.addr = a.paddr  
AND a.inst_id=b.inst_id
--and b.inst_id=2
AND a.sid in (
5812
)
and type='USER'
order by inst_id;

/***** 3.CHECK PARTITION *****/

-- Check partition theo NAM, max partition 2020 la OK
select table_owner,table_name,partition_name from dba_tab_partitions
where (table_owner,table_name,partition_position) in
    (select table_owner,table_name,max(partition_position) from dba_tab_partitions
    where table_name not like '%$%'
    group by table_name,table_owner)
and length(partition_name)<9
order by 1,2,3;

---- Check partition theo THANG,  max partiton 202012 la OK
select table_owner,table_name,partition_name from dba_tab_partitions where (table_owner,table_name,partition_position) in
(select table_owner,table_name,max(partition_position) from dba_tab_partitions
where table_name not like '%$%'
group by table_name,table_owner)
and length(partition_name)>=9
--and partition_name like 'DATA201912'
and length(partition_name)<11
order by table_owner, table_name, partition_name;

---- Check partition theo NGAY,  max partiton 20201231 la OK
select table_owner,table_name,partition_name from dba_tab_partitions where (table_owner,table_name,partition_position) in
(select table_owner,table_name,max(partition_position) from dba_tab_partitions
where table_name not like '%$%'
group by table_name,table_owner)
and length(partition_name)>=11
and partition_name like 'DATA20191231'
order by table_owner, table_name, partition_name;

-- Check ALL (nam, thang, ngay)
-- Dam bao nam 2019, thang 201912, ngay 20201231
select table_owner,table_name,partition_name from dba_tab_partitions where (table_owner,table_name,partition_position) in
(select table_owner,table_name,max(partition_position) from dba_tab_partitions
where table_name not like '%$%'
group by table_name,table_owner)
order by table_owner, table_name, partition_name;

--Test lai sau khi gen partitioin, null la OK
SELECT table_owner, table_name
  FROM (  SELECT table_owner, table_name, MAX (PARTITION_NAME) FROM dba_tab_partitions
           WHERE PARTITION_NAME LIKE '%2019%' and table_name not like '%$%'
        GROUP BY table_owner, table_name)
MINUS
SELECT table_owner, table_name
  FROM (  SELECT table_owner, table_name, MAX (PARTITION_NAME)  FROM dba_tab_partitions
           WHERE PARTITION_NAME LIKE '%2020%'  and table_name not like '%$%'
        GROUP BY table_owner, table_name);

SELECT table_owner, table_name
  FROM (  SELECT table_owner, table_name, MAX (PARTITION_NAME) FROM dba_tab_partitions
           WHERE PARTITION_NAME LIKE '%2020%' and table_name not like '%$%'
        GROUP BY table_owner, table_name)
MINUS
SELECT table_owner, table_name
  FROM (  SELECT table_owner, table_name, MAX (PARTITION_NAME)  FROM dba_tab_partitions
           WHERE PARTITION_NAME LIKE '%2019%'  and table_name not like '%$%'
        GROUP BY table_owner, table_name);

---------------------------
* Dữ liệu trong thời đại 4.0 là "TRÁI TIM" của doanh nghiệp. Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administration - DBA) là ngành có lương cao nhất trong ngành IT và đầy tiềm năng trong thời đại 4.0. Oracle là cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thế giới và được rất nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới và Việt Nam sử dụng.

* Bạn có mong muốn từng bước trở thành chuyên gia DBA không? Nếu câu trả lời là CÓ thì hãy nhanh chóng đăng ký sở hữu trọn đời khóa học online "Quản trị cơ sở dữ liệu cơ bản" của tôi tại Unica (bạn có thể xem trên điện thoại, máy tính bảng, PC vào bất kỳ lúc nào chỉ cần có mạng Internet). Hiện tại tôi đang khuyến mại cho 100 bạn đăng ký đầu tiên giảm giá từ 2400K còn 799K, CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% nếu học xong không có kết quả:

- Môn 1: Quản trị Oracle 12 cơ bản, giảm giá 70% HÔM NAY cho 100 bạn đầu tiên từ 2tr4 còn 799K theo link:  https://bit.ly/3d2ofqZ (khoá này học ở Oracle hãng là 1.500$), chuyển khoản còn 699K

- Môn 2: Quản trị Linux trong 21h, cũng giảm giá 70% HÔM NAY  cho 100 bạn đầu tiên từ 2tr4 còn 799K theo link: https://bit.ly/3e7gwJw, chuyển khoản còn 699K

---------------------------
học oracle database 
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
oracle dba roles and responsibilities


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master