Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

3 bước thực hiện cài đặt, cấu hình Apache Webserver trên Linux:

1.Cài đặt enable apache 2.2:


# yum install httpd -y
# service httpd start


2.File cấu hình : httpd.conf

# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf


ServerRoot : Vị trí cài đặt Apache
Timeout : Thời gian sống 1 kết nối
KeepAlive : Cho phép client gửi nhiều request đến server qua 1 kết nối
MaxkeepAliveRequests : Số request tối đa trên 1 kết nối
KeepAliveTimeout : Thời gian timeout của 1 request
Listen : Lắng nghe trên port
DocumentRoot : Thư mục gốc của webserver

3.Test
http://192.168.80.128:80

Trần Văn Bình - Founder of OraAZ
#linux #Apache webserver #cài đặt apache webserver trên linuxĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master