Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

3 bước cài đặt, cấu hình NTP Client trên Linux


Mục đích: Đồng bộ thời gian với NTP Server (server 3.vn.pool.ntp.org, 1.asia.pool.ntp.org)

Cách 1: Dùng NTP Client Service

Thủ tục thực hiện:

1. Để active ntp client cấu hình file config:


# vi /etc/ntp.conf

Thêm server ntp server cần đông bộ:
server 3.vn.pool.ntp.org
server 1.asia.pool.ntp.org

2. Enable NTP và Start 


# service ntpd restart
(hoặc systemctl start ntpd)
chkconfig ntpd on

3. Kiểm tra trạng thái time giữa client server:

# ntpq -pn

     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
*server 3.vn.pool.ntp.org   .GPS.            1 u    4   64    1   12.366   -6.316   0.000
 server 1.asia.pool.ntp.org     .STEP.          16 u    -   64    0    0.000    0.000   0.000

Cách 2: Đặt crontab

0,10,20,30,40,50 * * * * ntpdate -u 3.vn.pool.ntp.org


ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master