Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

HỌC QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 12c CƠ BẢN - BÀI 4: QUẢN LÝ INSTANCE CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU

https://www.youtube.com/watch?v=N4MpWvEy7vA&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=14


https://www.youtube.com/watch?v=jB0B_5wk3aM&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=15

https://www.youtube.com/watch?v=QPnvhdiH1bM&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=16

https://www.youtube.com/watch?v=A01szV-maTE&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=17

https://www.youtube.com/watch?v=QPeIH9V63ls&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=18

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master